82013Aug

ท่องเที่ยวพม่า 6วัน 5 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า 6 วัน 5 คืน

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน

 

mynma_01วันที่ 1 จุนัดหมาย – กรุงเทพ

18.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย

วันที่ 2: กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์ชูเล เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

05.00 น. : พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู…….เคาน์เตอร์….สายการบิน…………………..เจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก

07.15 น. : ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน…….เที่ยวบินที่…. (บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน)

08.00 น. : ถึงสนามบินเมงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านไปยังเมืองสิเรียม ระยะทางประมาณ 45 กม. ซึ่งมีเมืองท่าของชเกส สมัยโบราณที่มีความสวยงามมาก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งกับแม่น้ำอิระวดีลงเรือเพื่อไปนมัสการ พระเจดีย์เยเลพญา ซึ่งสร้างอยู่บนเกาะกลางน้ำแห่งนี้ สมควรแก่เวลาออกเดินสู่เมืองย่างกุ้ง

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) จากนั้นนำท่านนมัสการ “เจดีย์โบดาทาวน์” ซึ่งภายในบรรจุเกศาธาตุไว้ 1 เส้น ท่านสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้ พาไปนมัสการ “พระพุทธรูปทองคำ” “เทพทันใจ”(นัดโบโบยี) และ “เทพกระซิบ” ซึ่งการขอพรเทพองค์นี้ต้อง กระซิบเบาๆห้ามคนอื่นได้ยินและพาท่านชม “เจดีย์ชูเล” จากนั้นพาท่านกราบนมัสการ “พระมหาเจดีย์ชเวดากอง” 5 มหาบูชาสถานสูงสุด ของพม่า เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักที่ โรงแรม Park Royal Hotel ระดับ มาตรฐาน หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

mynma_02

วันที่ 3 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุมุเตา-แม่น้ำสะโตง-พระธาตุอินทร์แขวน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารเก็บสัมภาระขึ้นรถ (ให้ เตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่เสื้อผ้าค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์ แขวน) จากนั้นพาท่านออกเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (พะโค)ระยะทางประมาณ 80 กม. ชม เจดีย์ไจ๊ปุ้น พระราชวังบุเรงนอง

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านกราบนมัสการ พระธาตุมุเตา อีก 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองหงสาวดี เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของ กรุงหงสาวดี นำท่านออกเดินทางผ่านสะพานข้ามแม่น้ำสะโตง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่สมเด็จพระนเรศวร ทรงพระแสงปืน เดินทางถึง “คิม ปูนแค้มป์”(เชิงเขาไจ้เที่ยว) เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อสะดวกในการขึ้นเขาไจ้เที่ยว (หรือท่านจะนั่งเสลี่ยงขึ้นเขาก็มีบริการ) ประมาณ2 กม.ขึ้นบนเขานำท่านเข้าที่พักที่ โรงแรมเม้าเท่นท๊อป หรือโรงแรมไจท์ทีโยซาง เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด พักผ่อนอิริยาบถจากนั้นนำท่านไปกราบนมัสการ“พระธาตอินทร์แขวน” 1 ใน 5มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

เย็น : รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อน ตามอัธยาศัย(อากาศที่นี่จะหนาวตลอดปีควรนำเสื้อกันหนาว หรือผ้าห่ม ไปด้วยที่นี่จะเปิดให้ เข้านมัสการพระธาตุตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ 4 : พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อน-พระนอนชเวตาเลียว-พระตาหวาน เจดีย์กะบาเอ

05.00 น. : นำท่านไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนและใส่บาตรพระธาตุตอนเช้าสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นยามเช้า ถ่ายภาพวิวสวยงามรอบๆองค์พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์แห่งองค์พระธาตุที่ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา

06.00 น. : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม แวะไหว้ “พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ” ที่วัดพระไฝเลื่อนและ แวะนมัสการ “พระพุทธไสยาสน์ข เวตาเลียว”ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั้ง ประเทศ และให้ท่านได้ เลือกซื้อ หาของที่ระลึกของเมืองหงสาวดีคืองานไม้ไปเป็นของฝาก

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารพาท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้ง แวะนมัสการ “พระพุทธไสยาสน์เจาทัดยิ(พระ ตาหวาน)”ซึ่งเป็นพระนอนที่มีสวยงามที่สุดแวะนมัสการ “เจดีย์กะบาเอ” เจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคลาและพระสารีบุตร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ภัตตาคารการะเวก ตั้งอยู่บนทะเลสาบโดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือมีรูปนกการะเวกซึ่งเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ พร้อมกับ ชมการแสดงนาฏศิลป์พม่าอันงดงามอ่อนช้อย พร้อมๆกับสามารถชมทิวทัศน์ของพระมหา เจดีย์ชเวดากอง อันแสนประทับใจ หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักที่ 

โรงแรมPark Royal Hotel มาตรฐาน หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

mynma_03

วันที่ 5 : ย่างกุ้ง-วัดหินอ่อน ปางช้างเผือก-ช๊อปปิ้งตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านไปสักการะ“พระหินอ่อนเจ๊า ตอจี”ที่วัดพระหินอ่อนซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่มีฝีมือดีที่สุดของพม่า จากนั้นพาท่านชม “ปางช้างเผือก” ถือว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เป็นช้างที่มีสีขาวเผือกทั้งตัว จำนวน 3 เชือก

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารพาท่านไปยังแหล่งช๊อปปิ้งที่“ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก” สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อพม่าครั้งยังเป็นอาณานิคม ของประเทศอังกฤษ ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ ที่สุดของพม่า สินค้าของฝากที่ระลึกมากมายหลายอย่างในราคาถูก สมควร แก่เวลาออกเดินทางสู่สนามบินเม็งกลาดงออกเดินทางกลับโดยสายการบิน…………………..เที่ยวบิน…….ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความ ประทับใจ

วันที่ 6 เดินทางถึงอุบลโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ     ราคา  23,900 บาท / คน      จำนวน 40-42 คน / บัส

อัตรานี้รวม

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า

– ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องพัก 2 ท่าน/ห้อง)

– ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุไว้ในรายการ และของว่าง+น้ำดื่มบนรถนำเที่ยว

– ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้รายการ

– ค่ามัคคุเทศก์(พูดภาษาไทย)นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

– ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000.- บาท

อัตรานี้ไม่รวม – ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

– ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (25 US$) ต่อ 1 ท่าน

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม หรืออาหารสั่งเป็นพิเศษ

หลักฐานและเอกสารประกอบการเดินทาง

– หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้า

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ฉากหลังสีขาวเท่านั้น และห้ามใส่ชุดข้าราชการ หรือ

แสกนภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นภาพถ่ายจริงต้องไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น

– ขอรับเอกสารก่อนวันเดินทาง 30 วัน เพื่อดำเนินการขอวีซ่าพม่า

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี ธ.กรุงเทพ นายหัษกร จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0