22015Sep
กัมพูชา(เขมร) 2 วัน 1 คืน

กัมพูชา(เขมร) 2 วัน 1 คืน

นครวัด–นครธม-บันทายสรี-ตาพรม-ปราสาทบายน-นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์ องค์เจกองค์จอม

วัน 1        ช่องชายแดน– เสียมเรียบ ( /L/D)      

08.00 น. ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา เจ้าหน้าที่และไกด์รอรับคณะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและกัมพูชาแล้วเดินทางสู่เสียมเรียบ

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคารทอลเลสาป(บุปเฟ่ท์)      

13.30 น.  นำท่านไปนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบองค์เจกองค์จอม” ขอโชคขอพรเพื่อ ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ชมฝูงค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากที่มาพักอาศัยอยู่บริเวณนั้นเหมือนประหนึ่งเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุด  จากนั้นเดินทางไปชมโตนเลสาป ทะลน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีประชาชนเชื้อชาติเวียดนาม และเขมรได้อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกดฝากทางบ้านที่ตลาดเก่าเสียมเรียบ (psar cha) อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึกต่างๆ

16.30 น.  นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชคอินรับเครื่องดื่มต้อนรับเย็นๆจากเจ้าหน้าที่โรงแรม เสียมเรียบทาวน์

18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 2) พบปะสังสรรค์

วัน 2   เสียมเรียบ-นครธม-ปราสาทตาพรหม- ปราสาทบายน-นครวัด-บันทายสรี- ชายแดน( B/L/-)      

06.00 น.  อาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 3)10380973_502866829859076_3494967764755294430_n

07.00 น   ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราช มารดาเป็นวันในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ขึ้นปกคลุม ชมกลุ่มปราสาทนครธมเริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลัง ฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง108 ตน เป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมของพระเจ้าชัยวรมันที่7นำชม ประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิศดารกว่าในประตูเมือง ในประเทศต่างๆที่ท่านเคยพบมา  จากนั้นชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธม หรือ นครธมเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่7ยอดปราสาท ขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์4หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและ ทุกข์สุข ของประชาชนทั้ง 4 ทิศ   นำท่านเดินทางสู่ DSC_0097ปราสาทนครวัด ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเป็น ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ งดงามอลังการตระการตาและได้รับการขนานนามให้ เป็นสิ่งมหัศจรรย์1ใน 7 ของโลก สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ตาม ความเชื่อของศาสนาฮินดูตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพื้นที่กว้าง 1,500เมตร และยาว 1,300 เมตร มีคูน้ำขนาดกว้าง 190 เมตร ยาวด้านละ 1,900 เมตรล้อมรอบ เชื่อกันว่า การก่อสร้างใช้ช่างวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 500 คน ส่วนแรงงานใช้ถึง 1,000,000 คน พร้อมทั้งให้ช้างลากหิน 5,000 เชือก และใช้แพบรรทุก หินจากพนมกุเลน (อยู่ห่างจากเสียมเรียบ 65 กม.) โดยล่องมาทางลำน้ำเสียมเรียบถึง 7,000 แพ ประมาณกันว่าใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 37 ปี ชมภาพการกวนเกษียรสมุทร เพื่อให้ได้น้ำอมฤตซึ่งมีขนาดใหญ่มากและมีความยาวถึง 49 เมตร และภาพจำหลักนูนต่ำที่สะดุดตาที่สุดอีกกลุ่มคือภาพเทพอัปสรหรือนางอัปสรา จำนวนถึง 1,635 นาง สลักอยู่บนฝาผนังระเบียงและ โคปุระทุกชั้น ซึ่งแต่ละนางมีลักษณะการแต่งกายและเครื่องประดับที่แตกต่างกัน ว่ากันว่าถ้าจำแนกทรงผม จะได้ ถึง 36 ทรงผม และชมนางอัปสราที่มีลักษณะ แปลกๆ อาทิอัปสรายิ้มเห็นฟัน DSC_0018อัปสราเผยอลิ้น 2 แฉกอัปสราทรงผมเซล่ามูน อัปสราใส่กางเกงขาสั้น

13.00 น.     อาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  ณ ภัตตาคารทะเลแม่โขง (บุฟเฟ่ท์)

14.30 น.     ชมปราสาทบันทายสรี  (BanteaySrei)  ตัวปราสาทสร้างในแนวราบเป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทราย สีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามมาก ชาวเขมรเรียกว่า“บันเตย์เสรย” แปลว่า “ป้อมแห่งสตรี” ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง “ศรี” แปลว่า ความดีงาม แล้วก็อาจจะแปลได้ว่า “ป้อมที่สวยงม”

16.30 น.     เดินทางกลับชายแดน

18.00 น.     เดินทางถึงชายแดน

อัตราค่าบริการ  จำนวน 45 ท่านขึ้นไป   ราคา  3,900 บาท/ท่าน

                        จำนวน 80 ท่านขึ้นไป   ราคา  3,500 บาท/ท่าน                                       

ราคานี้รวม    

 1. ค่าพาหนะตลอดการเดินทางโดยรถปรับอากาศ (ช่องชายแดน-เสียมเรียบ-ช่องชายแดน)
 2. ค่าโรงแรมที่พัก พร้อมอาหาร( 1B,2L,1D)
 3. ค่าเข้าชมโบราณสถาน 1 วัน (สำหรับคณะที่ใช้รถบัส ๓๕-๔๕ ที่นั่ง บริการรถตุ๊ก ตุ๊ก ชมนครธม และ ปราสาทตาพรม
 4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายภาษาไทย
 5. น้ำดื่ม พร้อมผ้าเย็นตลอดรายการ สำหรับคณะที่ใช้รถบัส ๓๕-๔๕ ที่นั่ง มีรถน้ำผ้าเย็นบริการ ณ ปราสาทตาพรม และ บายอน
 6. พนักงานบริการ คอยให้ความช่วยเหลือ และดูแลตลอดรายการ
 7. ค่าผ่านแดน วี ไอ พีทั้งไทย และ เขมร (ยกเว้นช่องคลองลึก-ปอยเปต)
 8.  คาราโอเกะสำหรับหมู่คณะ หรือ งานปาร์ตี้สังสรรค์ (กรณี ๒ บัสขึ้นไป)
 9. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด มินิบาร์
 2. ค่าพาหนะภายในประเทศไทย ค่าอาหารเช้าในวันเดินทางวันแรก
 3. ค่าอาหารเย็นในวันเดินทางกลับ
 4. ทิปไกด์ พนักงานขับรถ พนักงานบริการ (คนละ50-100 บาท)
 5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศ สำหรับต่างชาติ
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

เอกสารประกอบการเดินทาง

 1. หนังสือเดินทางที่ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ  *** หากไม่ครบ 6 เดือน ท่านต้องเสียค่าปรับผ่านด่าน 1,500 บาท เอง***
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำหรับชาวต่างชาติที่ขอวีซ่า

หมายเหตุ  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม  ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

                                             ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

                 บัญชี  ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซี อุบลราชธานี   นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0