222014Jul
เวียดนามเหนือ ฮานอย 4วัน3คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย 4วัน3คืน

ท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน เวียดนามเหนือ อ่าว ฮาลอง เบย์

วันที่ 1   สุวรรณภูมิ-ฮานอย วิหารวรรณกรรม

05.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

07.00 น.  ขึ้นเครื่อง สายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่……

08.30 น.  ถึงสนามบินนานาชาติ นอยไบ กรุงฮานอยเมืองหลวงประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้วvan-mieu-quoc-tu-giam-12

09.30 น.  นำท่านชิมอาหารเวียดนาม “เฝอ” ต้นตำรับเวียดนามของแท้

10.30 น.  นำท่านชมวิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างในปี ค.ศ. 1070 ในอดีตเคยใช้เป็นที่สอบคัดเลือก จอหงวน เพื่อนเข้ารับราชการ และเป็นที่ตั้งอนุสรณ์ของท่าน ขงจื๊อ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่อ่าว ฮาลอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเวียดนามให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและความเป็นอยู่สองข้างทาง

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.   นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม BUU DIEN HOTEL หรือเทียบเท่า.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ฮาลอง – ล่องเรือ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – หุ่นกระบอกน้ำ

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

08.00 น.   นำคณะออกเดินทางไปล่องเรือ เพื่อชมความงดงามและบบรยากาศสุดแสนโรแมนติของอ่าวฮาลอง เบย์ ซึ่ง ยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็นมรดกpackageImage814_อ่าวฮาลองเบย์โลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะซึ่งมีหินน้อยใหญ่มากมายกว่า 3,000 เกาะแวะชมความความของถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก มีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำ ท่านจะได้รับชมความสวยงาม ซึ่งเกาะนี้โด่งดังมาจากภาพยนตร์ฝรั่งเศส เรื่องอินโดจีน

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

13.00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฮานอย  ระหว่างทางแวะชมศูนย์หัตถกรรมของคนพิการ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้

16.00 น.   ถึงกรุงฮานอย นำท่านชม“โห่หว่านเกี๊ยม” หรือทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย  มีเรื่องเล่าที่ต่อhanoi-bridgeเนื่องกันมายาวนานว่าพระเจ้าเลไทโตได้รับดาบวิเศษมาใช้ต่อสู้กับ พวกหมิงจากจีนหลังจากได้รับชัยชนะปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้วพระองค์ได้เสด็จลงเรือไปกลางทะเลสาบแห่งนี้ เพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ แต่เต่าได้ว่ายขึ้นมาคาบดาบจากพระหัตถ์ของพระองค์และดำน้ำลงไปในทะเลสาบ  จากนั้นนำท่าน ชมวัดหง๊อกเซิน หรือวัดเนินหยก ซึ่งตั้งอยู่เหนือเกาะทะเลสาบสร้างโดยผู้กล้าชาวเวียดนามท่านหนึ่งที่สามารถปลดแอกชาวเวียดนามจากกองทัพมองโกลได้ในสมัยศตวรรษที่ 13

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกน้ำ 1 เดียวในโลก เป็นศิลปะพื้นเมืองประจำชาติ ชมเรื่องราวที่สนุกสนานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ และกลับเข้าที่พัก โรงแรม SUNWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  ศึกษาดูงาน – ซิตี้ทัวร์ – ช๊อปปิ้ง

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.   นำท่านออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ……………

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.   นำท่านชมกรุงฮานอย เข้าชม สุสานโฮจิมินห์ อยู่ที่จตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานที่เก็บศพซึ่งภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-01มินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว ให้ท่านถ่ายภาพกับทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งในปัจจุบันใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงานห้องนอนและ ห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย และนำท่าน ชมเจดีย์เสาเดียว  เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว กลางสระบัวต้นไทร  ภายในศาลประดิษ ฐานรูปทรงของเจ้าแม่กวนอิม ที่เรียกว่าเจดีย์เสาเดียวคือ   “ศาลากลางน้ำ”  จากนั้นนำคณะท่องถนนเก่า 36 สาย อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และกลับเข้าที่พัก โรงแรม SUNWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  อานอย – กรุงเทพ

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

07.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน

09.15 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยกสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่……

11.00 น.  ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


*** รายการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณืทางเมือง

ภัยธรรมชาติ แต่บริษัทจะคึงถึงความสะดวกและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ***


อัตราค่าบริการ ………………………

อัตราค่าบริการนี้รวม

– รถปรับอากาศ

– โรงแรมที่พักมาตรฐาน 3 คืน ตามโปรแกรม

– อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม

– ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่บะบุในโปรแกรม

– มัคคุเทศก์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

– ค่าดำเนินเอกสารผ่านด่าน สปป.ลาว และ เวียดนาม

– ค่าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองลูกทัวร์ 1 ล้านบาท/คน  ค่ารักษาพยาล 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– วีซ่าเข้า สปป.ลาว และเวียดนาม  สำหรับชาวต่างชาติ

– การบริการ อื่น ๆ เช่น  ซักผ้า  โทรศัพท์  หรือทิปให้กับพนักงานต้อนรับ และพนักงานโรงแรม

– ค่าอาหารนอกเหนือในโปรแกรม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

เอกสารในการที่ต้องใช้ คือ  หนังสือเดินทาง passport  ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป

                                      ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

                        บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์  เลขที่บัญชี 974-0-03501-0