182015Jul
กัมพูชา 3 วัน 2คืน

กัมพูชา 3 วัน 2คืน

โปรแกรม เขมร 3  วัน 2  คืน  (อาหาร 8 มื้อ )

นครวัด–นครธม-บันทายสรี-ตาพรม-นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์-ทะเลสาบ

วันที1 ช่องชายแดน –เสียมเรียบ                                                                                                                                                    

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (1)

08.00 น.    ถึงตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ชายแดนช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่และไกด์รอรับคณะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยDSC05568และกัมพูชาแล้วเดินทางสู่เสียมเรียบ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ เมืองเสียมเรียบ จากนั้นเดินทางไปชม ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมีประชาชนเชื้อชาติ เวียตนาม และ เขมรได้อาศัยอยู่ ในทะเลสาปเชิญท่านนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบ“องค์เจกองค์จอมขอโชคขอพรเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ชมฝูงค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากที่มาพักอาศัยอยู่บริเวณนั้น เหมือนประหนึ่งเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุด

17.00 น.   ชมพระอาทิตย์อัสดงที่เขาพนมบาเค็งท่านสามารถเห็นวิวของปราสาทนครวัด

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ (3)พร้อมเจ้าหน้าที่จังหวัดเสียมเรียบพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

20.30 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พักเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก 4ดาว  เชิญท่านพักผ่อนให้คลายเหนื่อยตามอัธยาศัย

วันที่  2  เสียมเรียบ- นครวัด–นครธม-บันทายสรี                                                                       .

06.00 น.   อาหารเช้าในโรงแรม (4)

08.00 น    ชมปราสาทบันทายสรี(BanteaySrei) ตัวปราสาทสร้างในแนวราบเป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทราย สีชมพูแกะสลักภาพนูนDSC05585ต่ำอย่างงดงามมาก ชาวเขมรเรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า “ป้อมแห่งสตรี” ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง “ศรี” แปลว่า ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า “ป้อมที่สวยงาม”  ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวันในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่า

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง  (5)

13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ปราสาทนครวัด ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่งดงามอลังการตระการตาและได้รับการขนานนามให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์1ใน7 ของโลก สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ตาม ความเชื่อของศาสนาฮินดู ตัวปราสาท หันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพื้นที่กว้าง 1,500   เมตรและยาว 1,300 เมตร มีคูน้ำขนาดกว้าง 190 เมตร ยาวด้านละ 1,900 เมตร ล้อมรอบ เชื่อกันว่าการก่อสร้างใช้ช่างวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 500 คน ส่วนแรงงานใช้ถึง 1,000,000 คน พร้อมทั้งให้ช้างลากหิน 5,000 เชือก และใช้แพ บรรทุกหินจากพนมกุเลน โดยล่องมาทางลำน้ำเสียมเรียบถึง 7,000 แพ ประมาณกันว่าใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 37 ปี ชมภาพการกวนเกษียรสมุทร เพื่อให้ได้น้ำอมฤตซึ่งมีขนาดใหญ่มากและมีความยาวถึง 49 เมตร และภาพจำหลักนูนต่ำที่ สะดุดตาที่สุดอีกกลุ่มคือภาพเทพอัปสรหรือนางอัปสรา จำนวนถึง 1,635 นาง สลักอยู่บนฝาผนังระเบียงและโคปุระทุกชั้น ซึ่งแต่ละนางมีลักษณะการแต่งกายและเครื่องประดับที่แตกต่างกัน ว่ากันว่าถ้าจำแนกทรงผมจะได้ ถึง 36 ทรงผม และชมนางอัปสราที่มีลักษณะแปลกๆ อาทิอัปสรายิ้มเห็นฟัน อัปสราเผยอลิ้น 2 แฉก อัปสราทรงผมเซล่ามูน DSC05723 อัปสราใส่กางเกงขาสั้น

18.00 น.   รับประอาหารค่ำ (6)

19.30 น.   เข้าโรงแรม ที่พัก 4 ดาว

วันที่ 3             เสียมเรียบ-ชายแดน                                   

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (7) อิสระตามอัธยาศัย

08.00 น.   เช็คเอ้าท์จากโรงแรมเยี่ยมวัดใหม่ชมประวัติสมัยแขมรแดงและชมศูนย์หัตถกรรมแกะสลักหิน “อาร์ทิสซอง”

09.30 น    เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกฝากทางบ้านที่ตลาดเก่าเสียมเรียบ(Psar Cha) อาทิ ปลากรอบของที่ระลึกต่างๆ

11.00 น.   อาหารกลางวัน (8) เดินทางสู่ชายแดน

15.00 น.   เดินทางถึงชายแดน และ กลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ    ราคา 5,900  บาท/ท่าน 

ราคานี้รวม     

1. หมวก 1ใบ

 1. ค่าพาหนะตลอดการเดินทางโดยรถปรับอากาศ (ช่องชายแดน-เสียมเรียบ-ช่องชายแดน)
 2. ค่าโรงแรมที่พัก พร้อมอาหาร
 3. ค่าเข้าชมโบราณสถาน
 4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายภาษาไทย
 5. น้ำดื่ม พร้อมผ้าเย็นตลอดรายการ
 6. พนักงานบริการ คอยให้ความช่วยเหลือ และดูแลตลอดรายการ
 7. ค่าเรือล่องทะเลสาบ
 8.  ค่าผ่านแดน วี ไอ พีทั้งไทย และ เขมร

10.ของว่าง และ ลูกอม

 1. เค้กวันเกิดสำหรับท่านที่เกิดตรงกับวันเดินทาง
 2. ประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวมรวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ เช่นแอลกอฮอล์ มิกเซอร์                      

เอกสารที่ต้องใช้        1. หนังสือเดินทาง passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำหรับชาวต่างชาติที่ขอวีซ่า

หมายเหตุ       ราคานี้รับที่จังหวัดอุบลราชธานี      ถ้ารับ – ส่ง กรุงเทพฯ    เพิ่มคนละ     1,200    บาท

การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม  ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0