22015Sep
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมศึกษาดูงานอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 อุบลฯ- จันทบุรี

18.00 น.   รับคณะที่จุดนัดหมาย  โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP สู่ จ.จันทบุรี บริการขนม ลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะ ตามอัธาศัย

วันที่ 2  จันทบุรี – น้ำตกพริ้ว – วัดเขาสุกิม- อ่าวคุ้งกระเบน-หาดเจ้าหลาว

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร แม่วรรณนา จ.จันทบุรี  พร้อมทำภารกิจส่วนตัว11921799_735429039936186_5430400608914827544_n

08.00 น.  ออกเดินทางสู่น้ำตกชื่อดังของจันทบุรี น้ำตกพริ้ว ที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามากมาย  ชุ่มช่ำกับสายน้ำเย็น  จากนั้นไป ชมวัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ (มื้อที่ 2) ร้านต้นตำรับ

13.00 น.  เดินทางไปชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินทุนก่อนตั้งขึ้นเพื่อนเป็นแหล่งเรียนรู้และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ภายในมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จัดแบ่งเป็นสถานี  ร่มรื่นและสวยงาม มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่  จากนั้นนำไปหาดเจ้าหลาว  เล่นน้ำตามอัธยาศัย11896215_735435569935533_1536215519154784858_n

17.00 น.  เชคอินเข้าที่พัก

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  จันทบุรี -อุบลราชธานี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4)

08.00 น. ออกเดินทางกลับอุบลราชธานี แวะซื้อขอฝาก ผลไม้ อาหารทะเล

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง+เย็น ตามอัธาศัย

……….   ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ11855722_735457186600038_6919615168729404322_n


อัตราค่าบริการ   จำนวน 45 ท่านขึ้นไป    ราคา 2,900 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม

1.ค่าที่พัก 1 คืน

2. ค่าอาหาร 4 มื้อ

3. ค่ารถโค๊ชปรับอากาศ

4.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลระหว่างเดินทาง

5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

6. ค่าเข้าชมสถานที่ระบุในโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี )
  2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ – อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
  1. ค่าทิปไกด์ ทิปพนักงานขับรถ ตลอดรายการเดินทาง

เอกสารประกอบการเดินทาง    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

  1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบเสร็จ
  2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
  1. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทิชเชอร์ออนทัวร์ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก ,ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน          เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ  ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม  โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่

                                 ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

           บัญชี  ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีอุบลราชธานี  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0