222014Jul
จีน-สิบสองปันนา 6วัน 5คืน

จีน-สิบสองปันนา 6วัน 5คืน

กำหนดการเดินทาง วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2557

อุบลฯ-เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็นเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา

เชิญท่านสัมผัสเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ้งกับวิถีชีวิต แบบดั้งเดิม ชมการแสดงวัฒนธรรมพาราณสี ตระการตา อลังการด้วย แสง สี เสียง การโชว์เสือและสิงห์โต ตลอดจนชมนกยูงแสนรู้เป็นพันๆ นำท่านเข้าพักโรงแรมระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสจากภัตตาคารทุกมื้อ

วันที่ 16 ธ.ค. 57  อุบลราชธานี-อ.เชียงของ จ.เชียงราย

08.00 ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง

น้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย (อาหารกลางวัน-เย็น ตามอัธยาศัย)

วันที่ 17  ธ.ค. 57  เชียงของ-บ่อเด็น-บ่อหาน (ชายแดนจีน)-เชียงรุ้ง

06.00 ถึง อ.เชียงของ ให้คณะได้อาบน้ำและทำธุระส่วนตัว โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้พักผ่อนอิริยาบถ2

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่(มื้อ1)

08.30 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว ลงเรือข้ามฟากสู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว (สปป.ลาว)จากนั้นเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายทองคำ R3A คุนหมิง – กรุงเทพฯ ผ่าน เมืองหลวงน้ำทา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น. นำท่าน ออกเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเต็น เขตชายแดนลาว-จีน สู่ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองเชียงรุ่ง เมืองหลวงของแคว้น สิบสองปันนา

18.00น. นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Golden Zone หรือเทียบเท่า ย่านใจกลางเมืองเชียงรุ่ง บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ไทลื้อ(มื้อที่ 3) สัมผัสกับอาหารพื้นเมือง หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที 18  ธ.ค. 57  วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนป่าดงดิบ-สวนสมุนไพร-โชว์พาราณาสี

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนม่านทิง ซึ่งอดีตเคยเป็นJinghong_Bannerพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อ และเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นางทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ นำท่านชมความหลากหลายในสวนสาธารณะม่านเทิงซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โจวเอินไหล ชมวิธีชงชา ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง ชมสวนนกยูง เจดีย์แปดเหลี่ยม จากนั้นนำท่านสู่วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง) ก่อสร้างโดย บริษัทสิบสองปันนาชือ บ.พัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด เงินลงทุนไปประมาณ 350 ล้านหยวน เป็นวัดนิกายหินยาน มีพระพุทธรูปยืนที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ เสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเชียงรุ้งหรือเมืองสิบสองปันนา

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ซาน ซี (มื้อที่ 5)

13.00 น. เข้าชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร

14.00 น. นำท่านเดินทางไปชมสวนป่าดงดิบ ชมการโชว์เสือและสิงห์โต ตลอดจนชมนกยูงแสนรู้เป็นพันๆตัว ซึ่งนกยูงนี้ถือเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองเชียงรุ่งจากนั้นพาท่านนั่งรถรางไฟฟ้าพาไปชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ เช่นการแสดงของชาวไทลื้อ การแสดงชนเผ่าtour-xishuangbanna-wat-luang-paranasi-show-wat-maharatchatarn-6-daysไอหนี่ (อีก้อ) ตลอดจนชมพิธีแต่งงานของเผ่าไอหนี่

18.00 น. รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) ชมการแสดงวัฒนธรรมพาราณสี ตระการตา อลังการด้วยแสงสี เสียง ซึ่งโชว์แต่ละชุดจะให้ท่านสัมผัสถึงอารยะธรรมของชาวสิบสองปันนา (บัตรราคาใบละ 120-160 หยวน) ประมาณ 600 – 800 บาท ราคานี้รวมในทัวร์เรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ที่พักโรงแรม Golden Zone หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามตามอัธยาศัย

วันที่ 19  ธ.ค. 57 เชียงรุ่ง – หมู่บ้านไทลื้อ – กาหลั่นป้า – เมืองหล้า

06.30น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7) เก็บสัมภาระ เตรียมตัวออกเดินทาง

08.00น. นำท่านออกเดินทางออกจากเมืองเชียงรุ่ง 30 กิโลเมตร

12.00น. บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) ออกเดินทางจากเมืองเชียงรุ่ง มุ่งสู่ เมืองหล้าถึง เมืองกาหลั่นป้า(เมืองฮำ) ชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกันเข้าใจได้ และนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (วัดสวนม่อน) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมวิถีชวิตที่ ตลาดไทลื้อ75155052

14.00 น. ออกเดินทางเส้นทางเดิม สู่เมืองหล้า เดินทางสู่เมืองหล้านำท่านพักที่โรงแรมพักผ่อนอิริยาบถ

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารท่านใดใคร่ท่องราตรี เชิญท่านตามทีมไกด์ราตรีได้ และท่านใดต้องการช๊อปปิ้งเชิญท่านตามทีมไกด์ช๊อปปิ้งไปยังแหล่งช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Jinxiu Hotel โรงแรมดีที่ดีสุดที่ในเมือง

วันที่ 20  ธ.ค. 57   หลวงน้ำทา – เชียงของ

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของ โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่บ่อหานทำ พิธีการผ่านแดนสู่บ่อเต็น (ลาว) จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วประเทศลาวโดยใช้ส้นทาง สาย R3A สายเดิมที่ท่านได้เดินทางมาในวันแรก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 11) จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

16.00 น. ถึง อำเภอเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.เชียงของจากนั้นออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ อาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 21 ธ.ค. 57  อาหารตามอัธยาศัย กลับถึงจุหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ      45 คน ขึ้นไป    คนละ  12,500 บาท/ ท่าน

อัตรานี้รวม

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1200 บาท / ท่าน ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน

– ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการระบุ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว

– ค่าอาหารตามรายการระบุ

– ค่าชมการแสดง พาราณสี 160 หยวน / ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจิปาถะ อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์หลักฐานเอกสารที่ใช้เดินทาง

2. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

3.ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์+มิกเซอร์

** รูปถ่ายปัจจุบัน 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตากันแดด และฉากหลังเป็นสีฟ้าจำนวน 2 ใบต้องไม่ใช่รูปถ่ายที่สแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ **

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี ธ.กรุงเทพ นายหัษกร จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0