252015Apr
ชลบุรี-พัทยา (3 วัน 2 คืน)

ชลบุรี-พัทยา (3 วัน 2 คืน)

ชลบุรี – เกาะล้าน – พัทยา 

วันที่ 1  อุบลฯ – ชลบุรี

18.00 น.   พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ พัทยา-ชลบุรี โดยรถตู้ พร้อม บริการอาหาร เครื่องดื่ม คาราโอเกะ บนรถระหว่างเดินทาง   รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2   ชลบุรี-เกาะล้าน-หาดตาแหวน

06.00  น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1)

07..00 น.  เดินทางถึง พัทยา-ชลบุรี นำทุกท่านเดินทางไปที่ ท่าเรือ แหลมบาลีฮาย เพื่อลงเรือข้ามไปสู่ เกาะล้าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที16405_8315_100316184648_63

08.00 น.   เดินทางถึง เกาะล้าน เชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำและดำน้ำ ตามอัธยาศัยภายในเกาะล้าน

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)…………………………

13.00 น.   ชมและเล่นน้ำที่ หาดตาแหวน จัดเป็นหาดที่มี นักท่องเที่ยวคับคั่งมากโดยเฉพาะช่วงกลางวันเพราะเป็น หาดที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายสะดวกครบครัน

15.00 น.   Check In เข้าที่พัก ไทยเฮ้าส์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

16.30 น.   พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดตามอัธยาศัย

18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) สังสรรค์หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3   Art In Paradise Pattaya – ตลาดน้ำ 4 ภาค – ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ – พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ – ถนนคนเดิน

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่ 4)art-in-paradise-pattaya-101_preview

08.00 น.   ออกเดินทางสู่พัทยา  นำท่านเที่ยวชม Art In Paradise Pattaya ศูนย์แสดงศิลปะภาพวาด 3 มิติที่จะทำให้คุณเหมือนหลุดไปอยู่ในภาพนั้นจริงๆ เสมือนภาพเหล่านั้นเมีชีวิตพร้อมต้อนรับ แสงแฟลชและเสียงชัตเตอร์ไปกับคุณ อิสระเที่ยวชมตามอัธยาศัย  จากนั้นเดินทางไปเข้าชมและ เลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนาเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 น.   นำท่านเดินทางไปชม ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ โครงการ “ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น เปิดให้บริการภายใต้แนวคิด “มรดกทางวัฒนธรรมแห่ง สายน้ำหนึ่งเดียวโลก แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทย” ด้วยฝีมือการประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดง

14.30 น.   นำทุกท่าน มุ่งหน้าสู่ พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักด้วยแสง เลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง130เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539

16.30 น.   Check In เข้าที่พักเข้าที่พักโรงแรม โกลเด้น ซี พัทยา หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5)

19.00 น.   ไปถนนคนเดิน พัทยา Walking Street ดู แสง สี เสียง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่ 4  พัทยา-อุบลฯ

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) Check Out ออกจากที่พัก

07.00 น.  นำทุกท่านออกเดินทางกลับอุบลราชธานี ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ซื้อของฝากถูกใจ

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

………น.  เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพโดยสวัสดิ์ภาพ

              (อาหารเย็น ตามอัธยาศัย)


อัตราค่าบริการ:    จำนวน 12 ท่าน  ท่านละ 6,900 บาท

                          จำนวน 25 ท่าน  ท่านละ 5,900 บาท

                          จำนวน 40 ท่าน  ท่านละ 4,900 บาท

*** ราคานี้จะต้องไม่ตรงกับช่วงเทศกาล***

ราคานี้รวม     1.ค่าอาหาร พร้อมที่พัก 2 คืน

                   2.เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยระหว่างพักแรม และบริการชูชีพ  

                     3.ค่ารถโค๊ชปรับอากาศ

                   4.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลระหว่างเดินทาง  

                     5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

6.ค่าเข้าชม+ค่าโรงแรม ค่าอาหารที่ระบุในโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี )
  2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ – อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

  1. ค่าทิปไกด์ ทิปพนักงานขับรถ ตลอดรายการเดินทาง

เอกสารประกอบการเดินทาง    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

  1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบเสร็จ
  2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ 

เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์

  1. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทิชเชอร์ออนทัวร์ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก ,ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน          เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ  ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม  โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่

 

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0