262014Feb
ชะอำ-หัวหิน 3วัน2คืน

ชะอำ-หัวหิน 3วัน2คืน

โปรแกรม ชะอำ-หัวหิน 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1  จุดนัดหมาย – จ.เพชรบุรี

20.00  น.  ออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู่ ชะอา-หัวหิน

วันที่ 2     ถ้ำเขาหลวง – พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า……..(มื้อที่ 1 )

10.30 น.  แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรีtkl

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารเขาย้อย

13.00 น.  นำท่านเดินทางไปยังพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

13.30 น.  เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชวังแห่งความรักและความหวัง สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลังหันหน้าออกสู่ทะเล เป็นสถานที่แปรพระราชฐานในรัชกาลที่ 6

14.30 น.  เดินทางเข้าสู่ทีพัก ที่ คุ้งกะพง รีสอร์ท (หาดเจ้าสาราญ)

15.00 น.  ถึงที่พัก Check In เข้าสู่ห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3 ) ที่ห้องอาหารคุ้งกะพง รีสอร์ท

22.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย และ ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3   เดอะเวเนเซียหัวหิน – วัดห้วยมงคล – นั่งเรือชมป่าคลองคอน

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

10.00 น.  นำท่าน Check Out ออกจากที่พักVeneziaHuahin4

10.30 น.  เข้าชม ช็อบปิ้ง และเล่นกิจกรรม ล่องเรือกอนโดลาหรือรถม้าสไตล์ยุโรป 3D ART GALLERY สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์เวนิส แห่งใหม่ของเมืองไทย

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)  ที่เวเนเซียหัวหิน

14.00 น.  ถึง วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่าวัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน บ้านห้วยคต ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดห้วยมงคล นำท่านเข้านมัสการ หลวงปู่ทวด

15.00 น.  นำทุกท่านเดินทางไปอำเภอปราณบุรี

15.30 น.  หลังจากนั้นพาทุกท่านศึกษาธรรมชาติ, นั่งเรือชมป่าคลองคอน ชมป่าชายเลน ในพระราชดำริของสมเด็จพระราชินีนาถhuaymonhkol

17.00 น.  เดินทางเข้าที่พักที่ โรงแรม แสงหิรัญ รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)  ที่รีสอร์ท แสงหิรัญ

20.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย และ ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4    ชมถ้ำเจ้าพระยานคร  – แวะซื้อของฝาก

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

08.00 น.  พักผ่อนเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำ ตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

09.30 น.  นำท่าน Check Out ออกจากที่พัก

10.00 น.  นาท่านเดินทางไปยัง หาดแหลมศาลา เป็นหาดลักษณะคล้ายแหลมยื่นออกไปในทะเล และยังมีภูเขาปิดล้อมทั้งสองด้าน นำทุกท่านเดินทางด้วยเท้าประมาณ 500 เมตรเพื่อเข้า ชมถ้ำเจ้าพระยานคร เป็นถ้าขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหาดแหลมศาลา มี 3 คูหา โดยสองคูหามีปล่องด้านบน ส่วนด้านล่างในถ้ำเป็นป่า ต้นไม้ค่อนข้างสูงชะลูด

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

13.30 น.   เดินทางกลับ พร้อมแวะซื้อของฝาก

………น.   ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิ์ภาพ


อัตราค่าบริการ    จำนวน 45 ท่านขึ้นไป ราคา 5,900 บาท/ท่าน

                          จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ราคา 6,900 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าที่พัก 2 คืน
 2. ค่าอาหาร 8 มื้อ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าล่องเรือ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
 5. ค่าไกด์ หรือ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี )
 2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ – อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

 1. ค่าทิปไกด์ ทิปพนักงานขับรถ ตลอดรายการเดินทาง

เอกสารประกอบการเดินทาง    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ  รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

 1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบเสร็จ
 2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ 

เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์

 1. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทิชเชอร์ออนทัวร์ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก ,ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน          เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0