162013Aug
เที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน

เที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน

ปากเซ – คอนพะเพ็ง – น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกผาส้วม – ตลาดดาวเรือง – ช่องเม็ก 2 วัน 1 คืน อาหาร 5 มื้อ

lao_header

วันที่ 1    ช่องเม็ก – ปากเซ  – น้ำตกคอนพะเพ็ง-ตลาดดาวเรือง

06.00น.  รอท่านที่จุดนัดพบ  ด้วยรถบัส  VIP  ที่เรารอรับท่าน

07.00น   รับประทานอาหารมื้อเช้าที่  อ. สิรินธร (1)

08.00น.  ถึงด่านพรมแดนช่องเม็กไทย – ลาว  ผ่านพิธีการทำบัตรด่านตรวจคนเข้าเมือง(ต.ม.) สู่ สปป. ลาว

09.30น.  นำท่านเดินทางสู่เมืองปากเซแขวงจำปาสักเมืองใหญ่ อันดับ 1 ของ 4 แขวง ลาวตอนใต้ โดยถนนเส้นทางสายที่ 14 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากด่านช่องแม็ก 44 กิโลเมตร ระหว่างทางชมทัศนีย์ภาพความเป็นอยู่ของชาวลาวสองฝากฝั่งพร้อมนำท่านข้ามลำน้ำโขง  (แม่น้ำของ)  โดยข้ามสะพาน  (ขัว)  มิตรภาพญี่ปุ่น – ลาว ที่มีความยาวประมาณ 1,800 เมตร เป็นสะพานแห่งเดียวที่ข้ามไปยังเมืองปากเซ

10.00น.  เดินทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร พร้อมชมความ

12.00น.  ถึงน้ำตกคอนพะเพ็ง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารน้ำตกคอนพะเพ็ง หลังอาหารอิสระให้ท่านชม สวยงามและอลังการของ คอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ อันดับ 1 ของเอเชีย  อับดับ 5 ของโลก เป็นไข่มุกแห่งเอเชีย ความสูงของน้ำตกประมาณ 15 เมตร ที่ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่มของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราด สร้างความตื่นตาที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน เอเซียตอนใต้ จนได้รับสมญานามว่า“ไนแองการ่าแห่งเอเซีย เที่ยวชมน้ำตกตามอัธยาศัย ท่านสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากศาลาไม้ที่สร้างไว้บนเหนือ บริเวณที่กระแสน้ำไหลบ่าถาโถมลงมารวมตัวกันพอดี แต่หากต้องการสัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกอย่างใกล้ชิดจากศาลาหลังจากได้ เที่ยวชม  ความสวยงาม  ของน้ำตก จนจุใจและ ธรรมชาติอันน่าตระการตา

13.00น.  นำท่านออกเดินทางกลับเข้าเมืองปากเซ แวะชม วัดภูกิ่งแก้วกองมณี (ถ้ามีเวลา) เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวลาวให้ความนับถือกันมาก วัดตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมถนน สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขง

18.00น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแพลานช้าง (3) มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนรำชนเผ่า ร้องเพลงคาราโอเกะ

19.00น.  เดินทางกลับโรงแรม จำปาสักพาเลซ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 laos_2

น้ำตกคอนพะเพ็ง

วันที่ 2 – น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน –น้ำตกผาส้วม

07.00น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)

08.00น.  ช๊อปปิ้งที่ตลาดดาวเรือง มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องเงินแท้ ทองคำ(คำฝรั่ง) กระเป๋าก๊อปมากมาย ผ้าซิ่นผ้าถุง ผ้าพันคอ ฯลฯ

09.00น.  เดินทางสู่เมืองปากซอง เมืองที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นเหมือนภาคเหนือของไทยในหน้าหนาว มีดินที่อุดมสมบูรณ์ปลูกไร่ชา กาแฟ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ พาท่านเดินทางสู่น้ำตกตาดเยือง ที่อยู่ไม่ไกลกันกับน้ำตกตาดฟานเป็นสายน้ำสายเดียวกัน ที่ไหลลงมาสู่น้ำตกตาดฟาน จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สายน้ำสีขาวที่ไหลออกมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวตัดกับสีดำเข้มของโขดหิน ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นส่วนตัวเป็นน้ำตกที่ท่านสามารถสัมผัสละอองน้ำและสัมผัสกับน้ำที่ ตกลงสู่พื้นดิน

10.00น.  พาท่านชมความสวยงามของน้ำตกตาดฟาน ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศลาว จุดเด่นอยู่ตรงสายน้ำ 2  สายที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 เมตร น้ำตกตาดฟานเป็นเหวลึกลงไปจนถึงก้นเหวซึ่งเขาว่ากันว่าเคยเป็นปล่องภูเขาไฟ โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตก ในระดับความสูงเท่าๆกัน จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูงได้อย่างชัดเจนและในยามเช้ายังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกด้วยเมื่อก่อนได้มีสัตว์ป่า(ฟาน)พลัดตกมาตายจำนวนมากจึงเรียกว่าน้ำตกตาดฟาน

11.00น. นำท่านเดินทางสู่น้ำตกผาส้วม ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามในท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

12.00น.  ถึงน้ำตกผาส้วม  พร้อมรับประทาอาหารเที่ยงที่น้ำตกผาส้ม (5) หลังอาหารอิสระให้ท่านเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตก

13.00น.  ออกเดินทางกลับบ้าน

…….. ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

   **** หมายเหตุ เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ****

อัตราค่าบริการ   42 คนขึ้นไป  ราคา 3,900 บาท/ ท่าน

เอกสารที่ต้องใช้   – เด็กต่ำกว่า 11ปี ใช้สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 1 แผ่น และ รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป

อัตราค่าบริการนี้รวม  ราคานี้คิดรวม ค่าที่พัก,ค่ารถยนต์นำเที่ยว,ค่าเอกสาร,ค่าอาหาร,ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว,และค่าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองลูกทัวร์  1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

เงื่อนไขการสารองทีนั่ง
1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบเสร็จ
2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์
เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทิชเชอร์ออนทัวร์ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก ,ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

                         ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

        บัญชี ธ.กรุงเทพ นายหัษกร จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

หมายเหตุ ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่