112013Jul

ทัวร์เมืองปาย แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เมืองปาย แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่   3 วัน 2 คืน

pai_header

วันที่ 1 จุดนัดหมาย – เชียงใหม่

………….ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย จังหวัดอุบลราชธานี โดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทางน้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เชียงใหม่ – ออบหลวง – แม่ฮ่องสอน – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

07.00 น. บริการอาหารเช้า ข้าวต้ม ขนมปัง กาแฟ เดินทางสู่ออบหลวง พาเที่ยว ออบหลวง แหล่งท่องเที่ยว Unseenอีกแห่งของเชียงใหม่ ชมวิว ถ่ายภาพกับออบหลวง ออกจากออบหลวง แวะชมสวนสนบ่อแก้ว เที่ยวถ้ำแก้วโกมลถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสีขาวเหมือนเกล็ดน้ำแข็ง เป็น 1 ใน Unseen ของแม่ฮ่องสอน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางมุ่งสู่แม่ฮ่องสอน พาเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงออกเดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ชมวัดจองคำ-วัดจองกลาง สร้างด้วยศิลปะแบบมอญ-พม่า ขึ้นดอยกองมู ชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อมองลงมาจะเห็นเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ในแอ่งที่ราบที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นมัสการพระธาตุดอยกองมู

เพื่อความเป็นสิริมงคล ลงจากดอยกองมู เชคอินเข้าที่พัก

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารค่ำเดินเที่ยวชมถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน เลือกซื้อของฝากจากแม่ฮ่องสอน เป็นสินค้าพื้นเมืองของแม่ฮ่องสอน กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ปางอุ๋ง – หมู่บ้านจีน – ปาย – Coffee InLove – วัดน้ำฮู – ถนนคนเดินเมืองปาย

เช้า เดินทางสู่ปางอุ๋ง ถึงปางอุ๋งรอเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่เขาเรียกว่า สวิสเซอแลนด์เมืองไทย ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสน ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกประดับไว้ในโครงการ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้า พาไปเที่ยวหมู่บ้านจีน ชมบ้านดิน ชิมชา เลือกซื้อชาคุณภาพดีราคาถูกเที่ยวภูโคลน กันต่อ จุดนี้เป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพคงต้องใช้เวลากันมากหน่อย เชิญพอกโคลนกันตามอัธยาศัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางมุ่งสู่ปาย ทริปนี้เรามีเวลาเที่ยวปายกันเต็มๆ เพราะเราไม่ได้แวะถ้ำลอดซึ่งจะต้องเสียเวลามากกับการเข้าคิวรอแพเข้าถ้ำทำให้บางครั้งถึงปายค่ำ ถึงปาย พาแวะจุดชมวิวยอดฮิตที่ Coffee InLove ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยมที่มีวิวสวยงาม แวะสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันว่าสะพานเหล็ก หรือสะพานปาย ชมแม่น้ำปายและทิวทัศน์ปาย จากนั้นพาเที่ยวชมบ้านจีนยูนานที่บ้านสันติชล ถ่ายรูป ชมวิวชมบ้านดิน ชมและเลือกซื้อสินค้า หรือโล้ชิงช้ากันตามอัธยาศัย ชมวัดน้ำฮู ไหว้หลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองปายที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างเมื่อครั้งยกทัพผ่านเมืองปายเพื่อไปตีพม่า

เย็น ขึ้นจุดชมวิววัดพระธาตุแม่เย็นชมวิวตัวเมืองปายในหุบเขาและชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ปายเชคอินเข้าที่พัก

18.00 น รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพาเที่ยวถนนคนเดินเมืองปาย ชมบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ เลือกซื้อของฝากกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

pai_detail


วันที่ 4 ทะเลหมอกห้วยน้ำดัง – พระธาตุดอยสุเทพ –

เช้า ออกเดินทางไปชมวิวทะเลหมอกที่ห้วยน้ำดัง ชมภาพ ห้วยน้ำดัง รับประทานอาหารเช้าจากนั้นพาไปเที่ยว น้ำตก ชมน้ำตกท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ไปชอปปิ้ง ซื้อของฝาก เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันตามอัธยาศัย จากนั้นพาขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนมัสการพระธาตุ ชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่จากจุดชมวิวดอยสุเทพ ลงจากดอยสุเทพ พาเที่ยวถนนคนเดิน เลือกซื้อของฝาก

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ลานอาหารพื้นเมืองกันตามอัธยาศัย

19.30 น. ออกเดิทางกลับจุดหมายปลาทางโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ราคา ………….. บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน

3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ค่าประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าพอกโคลนที่ภูโคลน นวดตัว นวดหน้า สปา เลือกใช้บริการกันเองตามอัธยาศัย

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )


ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี ธ.กรุงเทพ นายหัษกร จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0