262013Dec
ท่องเที่ยวกัมพูชา 4 วัน 3 คืน

ท่องเที่ยวกัมพูชา 4 วัน 3 คืน

ช่องชะงำ – เสียมเรียบ –พนมเปญ   –  นครวัด–นครธม-บันทายสรี-ตาพรม-นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์-ทะเลสาป

ช่องชะงำ – เสียมเรียบ –พนมเปญ - นครวัด–นครธม-บันทายสรี-ตาพรม-นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์-ทะเลสาป

วันที่ 1   ช่องชะงำ – เสียมเรียบ  – พนมเปญ

05.00 น.   ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย เดินทางไปช่องสะงำเดินทางถึงช่องชะงำรับประทานอาหาร เช้า  ดำเนินการเข้าที่ ด่านช่องชะงำ พนักงานทีชเชอร์ ออนทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

08.00 น.   ถึงตลาดชายแดนไทย-กัมพูชาช่องสะงำอ.ภูสิงห์เจ้าหน้าที่และไกด์รอรับคณะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและกัมพูชาแล้วเดินทางสู่ เสียมเรียบ บนเส้นทางอะลองเวง  ผ่านบ้านผู้นำเขมรแดง ใน อดีต“บ้านตาม๊อก” ชมธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตลอดเส้นทางสู่เมืองเสียมเรียบถึงเมือง เสียมเรียบ เพื่อเดินเข้าไปยังเขมรโดยผ่านเมือง เสียมเรียบไปยังกรุงพนมเปญ

12.00 น.   เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบแวะ รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังกรุงพนมเปญระยะทาง 320 กม.

19.00 น.   เดินทางถึงกรุงพนมเปญรับประทานอาหารเย็นแล้วเข้าที่พัก ณ.โรงแรมไดมอนด์หรือเทียบเท่า

วันที่ 2   พนมเปญ – เสียมเรียบ

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่พักเสร็จแล้วพาท่านออกเดินทางไปชมพระราชวังหลวงซึ่ง สร้างตามแบบของฝรั่งเศสผสมเขมร,และไปชมคุกจองจำ ณ ตวลสะแลงซึ่งเป็นสถานที่กักกันและทรมานประชาชนเขมรในสมัยคอมมิวนิสต์ครอง เขมร เดินทางกลับ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน สวนอาหาร สวัสดี

14.30 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พักเช็คอินรับเครื่องดื่มต้อนรับเย็นๆ  จากเจ้าหน้าที่โรงแรมแล้วพักผ่อนให้คลายเหนื่อย

15.30 น.   เดินทางไปชม ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชีย โดยมีประชาชนเชื้อชาติ เวียตนาม และ เขมรได้อาศัยอยู่ ในทะเลสาบ

19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ภายในโรงแรม พร้อมชมรับฟังการแสดงดนตรี

เสียมเรียบ

วันที่ 3   เสียมเรียบ

06.00 น.   อาหารเช้าในโรงแรม

07.00 น.   เดินทางไปชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวันในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนาม หลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ขึ้นปกคลุม เดินทางไป ชมปราสาทบันทายสรี(BanteaySrei)ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมิน (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส แต่คนที่สร้างต่อจนเสร็จเป็นพราหมณ์ชื่อคุรุยัชญวราหะ ตัวปราสาทสร้างในแนวราบเป็นปราสาทหลังเล็กๆ

กลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหิน ทราย สีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามมาก โคปุระของปราสาท บันทายสรี มีลวดลายงดงามมากจำหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอก

13.00 น.   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.   ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่ บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอด ในการเดินทางครั้งนี้ นั่นคือปราสาทนครวัดซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณพ.ศ.1650-1720โดยพระเจ้าสุริ ยวรมันที่2โดยถวาย เป็น พุทธบูชาชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่าง ยิ่งท่านจะได้ชมภาพ การยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่1โดย มีภาพกองทัพของเสียมกุกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วยเราจะ ใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายวันนี้ชื่นชมกับความมหัศจรรย์

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  อังกอร์ มอลเดล พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองเสร็จแล้วเข้าที่พักโรงแรม

เสียมเรียบ-ช่องสะงำ

วันที่ 4   เสียมเรียบ-ช่องสะงำ

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

07.30 น.   เชิญท่านนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบ“องค์เจกองค์จอม” ที่ชาวเสียมเรียบมักจะมานมัสการทุกวันสำคัญ

09.30 น.   เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกฝากทางบ้านที่ตลาดเก่าเสียมเรียบ(Psar Cha) ซื้อของที่ระลึกต่างๆ

11.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  เดินทางสู่ชายแดน โดยแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองตามสองข้างถนนระหว่างการเดินทาง

16.00  น.  เยี่ยมชม ตลาด อัลองเวง ก่อนถึงชายแดน

17.00 น.   เดินทางถึงชายแดนช่องสะงำ กลับถึงบ้าน อย่างมีความสุขและ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

26 – 40     คน                       คนละ  7,900 บาท

              42 คนขึ้นไป                           คนละ 6,900 บาท

ราคานี้รับที่จังหวัดอุบลราชธานี   รับ- ส่ง กรุงเทพฯ เพิ่ม คนละ 1,000 บาท พร้อมบริการอาหาร   ต่างจังหวัดคิดเพิ่มตามระยะทาง

ราคานี้รวม

1. ค่าพาหนะตลอดการเดินทางโดยรถปรับอากาศ (ช่องสะงำ-เสียมเรียบ-พนมเปญ

2. ค่าโรงแรมที่พัก พร้อมอาหาร

3. ค่าเข้าชมโบราณสถาน 1 วัน

4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายภาษาไทย

5. น้ำดื่ม พร้อมผ้าเย็น ของว่าง ตลอดรายการ

6. ค่าวีซ่า

7. พนักงานบริการ คอยให้ความช่วยเหลือ และดูแลตลอดรายการ

8. ค่าเรือเดินทะเลสาบ

9. ผ่านแดน วี ไอ พี

10. ค่าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองลูกทัวร์ 1,000,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือเดินทาง passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

มั่นใจกับเราโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 7วัน

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

หมายเหตุ   ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม  โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

***หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่***