262013Dec
ท่องเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน

ท่องเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ – เชียงราย  3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 จุดนัดหมาย –เชียงราย                                                                                                                           

……….น. ชาวคณะถึงจุดนัดหมาย ตรวจสอบรายชื่อและเก็บสัมภาระ

……….น. ชาวคณะออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถปรับอากาศ VIP ระหว่างการเดินทางชาวคณะจะได้รับความสนุกสนาน ร้องเพลงคาราโอเกะ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง………………….(มื้อที่1) -แถวขอนแก่น

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น………………….(มื้อที่ 2) -แถว เพชรบูรณ์

วันที่ 2   วัดร่องขุ่น – ดอยตุง -งานเชียงรายดอกไม้งาม  – เชียงรายไนท์บาร์ ซ่า4

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ ………………………(มื้อที่ 3) -เชียงราย

07.30 น.  เดินทางขึ้นดอยตุง โดยรถตู้ ปรับอากาศ    เพื่อท่องเที่ยวในเขตดอยตุง ชมหอพระราชประวัติ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสุดของพระตำหนัก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆ 8 ห้อง  –เที่ยวชมดอกไม้ สวนแม่ฟ้าหลวงชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวที่ ใหญ่ที่สุดและ สวยงามที่สุดใน ประเทศไทย ชาวคณะเก็บภาพประทับใจกันตามอัธยาศัย –ชมพระตาหนักดอยตุง สถานที่ประทับและทรงงานของสมเด็จย่า  หลังจากนั้นนำท่านไปชม เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม มีการจัดแสดงดอกไม้นานาพันธุ์ มีการประกวดขบวนบุปผาชาติ การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม นอกจากนี้ภายในงานยังได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของดีเมืองเชียงรายมาจัดร้านหลายร้อยร้านค้า อาทิเช่น ชากาแฟจากยอดดอย ฯลฯ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวสุโขทัย   (มื้อที่ 4)

13.00 น.  เดินทางไปชมวัดร่องขุ่น วัดที่ ได้รับการออกแบบและดูแลโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ศิลปินของ จ. เชียงราย เป็นที่รู้จักชอง5ชาวต่างชาติในนาม white temple เดินเยี่ยมชมและเก็บภาพสวยงามกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ. เชียงใหม่

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร…………………….

19.00 น.  เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม อนาเธอร์ซิส หรือเทียบเท่า

อิสระให้ ชาวคณะเดินช๊อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่ากันตามอัธยาศัย

วันที่ 3   เชียงใหม่- ดอยสุเทพ – หมู่บ้าน OTOP ทวาย  – หมู่บ้านบ่อสร้าง

07.00 น.  รั บประทานอาหารเช้าทีโรงแรมฯ (มื้อที่ 6)

08.00 น.  เก็บสัมภาระออกเดินทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยรถตู้ ปรับอากาศ   เป็นพระธาตุประจำปีเกิดมะแม สร้างขึ้นเมื่อปี 3พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ทรงมอญ ที่ใต้ฐานเจดีย์มีพระบรมสารีริกาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ จัดได้ว่าเป็นปูชนีย์สถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญคู่เมือง เชียงใหม่จากนั้น

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารพื้นเมือง กาแล 

13.00 น.   นำคณะไปเลือกซื้อสินค้าเครื่องหนังที่ร้าน sk leather และเครื่องเงินแท้

14.00 น.   เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านบ่อสร้าง สันกำแพง ร่มบ่อสร้างเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แกเชียงใหม่มาช้านานหลายชั่วอายุคน ถือเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ท่านได้แวะซื้อสินค้าพื้นเมือง หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านทวาย หมู่บ้าน OTOP ที่ใหญ่ที่สุดใน จ.เชียงใหม่  หมู่บ้านหัตถกรมไม้แกะสลักเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุด3แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งกำเนิดของงานแกะสลักจ.เชียงใหม่ จุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม้งานเดินเส้น-แต่งลาย งานลงรัก-ปิดทอง เครื่องเงิน เครื่องเขิน ผ้าทอ เครื่องจักรสานและเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น แบบขันโตกที่ร้าน คุ้มขันโตก ที่มีอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง (มื้อที่ 8)

20.00 น.   เดินทางเข้าที่พักโรงแรม เดอะ สมอล เชียงใหม่ (The Small Chiang Mai Hotel) หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยตามอัธยาศัย

วันที่ 4

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (มื้อที่9)

08.00 น.    แวะซื้อของฝากที่ร้านวนัสนันท์ สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของ จ.เชียงใหม่และ จ.ไกล้เคียง

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ศูนย์อาหารทุ่งเกวียน (แบบคูปอง)จ.ลำปาง(มื้อที่ 10)

18.00 น.    รับประทานอาหารเย็นที่ ……………….(มื้อที่11)

19.00 น.    ออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง อิสระให้ท่านพักผ่อน ดูหนัง คาราโอเกะ ตามอัธยาศัย

วันที่ 5       เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

 อัตราค่าบริการ……………………

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • โรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน
  * พักห้องละ 2 ท่าน
  * หากจำนวนผู้เดินทางเป็นเลขคี่ ห้องพักจะจัดเตียงเสริม
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญดูแลระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
 • อาหารเช้า ,กลางวัน , อาหารเย็น  ตามโปรแกรม
 • ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรมทุกที่
 • น้ำดื่มตลอดเส้นทาง + ผ้าเย็น
  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ทิป เครื่องดื่มอื่นๆในมื้ออาหาร ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆ (กรณีขอใบกำกับภาษี) ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ
  • ค่าเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ  50  เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

   หมายเหตุ   ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม  โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

         หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่