262013Dec
เที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

จุดนัดหมาย- มุกดาหาร – สะหวันเขต — กวางจี– เว้ – ดานัง – ฮอยอัน      4 วัน 3 คืน

เที่ยว ชมเที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก  เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน ชมความสวยงามพระราชวังไดโนย, วัดเทียนมู่ไปไหว้ สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมความสูง 64 เมตร ล่องเรือมังกรฟังเพลงพื้นเมืองชม ความสวยงามใน  ยามราตรีของสองฝั่งแม่น้ำหอม  ช๊อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย เข้าพักโรงแรมระดับ มาตรฐานม 4 ดาว

vietnamklang_01

วันที่ 1 จุดนัดพบ -มุกดาหาร – สะหวันเขต – ลาวบาว – กวางจี

03.00 น. รับคณะที่จุดนัดหมายโดยใช้รถเวียดนามออกเดินทางไปยัง จ.มุกดาหาร มีพนักงานทีชเชอร์ ออนทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

06.00 น. ถึง จ.มุกดาหารรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วออกเดินทางไปยังด่านพรมแดนไทยข้าม สะพานไทย-ลาว เข้า สปป.ลาวไปยังแขวงE4339086-26สะวันนะเขตเพื่อเดินทางต่อไปยังชายแดน ลาว – เวียดนาม (ด่านลาวบาว)

12.00 น. เดินทางถึงแดนสะหวันเขต รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านนางคำเหย เสร็จแล้วเดินทางเข้าเวียดนาม

15.30 น. เดินทางผ่านเมืองกวางจี(ดงฮ่า) เที่ยวชมสะพานที่เป็นเส้นเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ใน สมัยก่อน,ชมอุโมงค์วินม๊อก จากนั้นออกเดินทางไปยังเมืองเว้ เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม อดีตเมืองหลวงเก่าก่อนยุคฝรั่งเศสเข้าครอบครองอินโดจีน

19.00 น. เดินทางถึงเมืองเว้ รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร An Phouc อาหารเวียตนาม เสร็จแล้วเข้าที่พัก

โรงแรม Century 4 star หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เว้ – เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังไดโนย-ดานัง – ฮอยอัน -ช๊อปปิ้งที่ฮอยอัน

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.30 น. ออกเดินทางไป ชมเจดีย์เทียนมู่ ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม เป็นทรงแปดเหลี่ยมมี 7 ชั้น ชมพระราชวังไดโนย, ในเมืองเว้เสร็จแล้วออกเดินทางไปยังเมืองดานัง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร บริเวณอ่าวลังโก ณ ภัตตาคาร Thanh Tam อาหารทะเลและซื้อไข่มุกของแท้ของ เวียดนามที่ริมทะเล ลังโก

13.30 น. นำ ออกเดินทางไปเมืองดานัง ก่อนเข้าเมืองดานัง นำท่าน ไป ทำบุณที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่ใหญ่ และ สูงที่สุุด สูง 64 เมตร ที่ยอดเขาเมืองดานัง ลงเขานำพาท่านแวะไปที่บ้าน นอนเนือก ชมการแกะสลักหินอ่อนพร้อมซื้อของที่ระลึก126435-attachment

18.00 น. ถึงเมืองฮอยอันรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ณ ภัตตาคารPhobien ในเมืองฮอยอัน

19.00 น. เข้าที่พัก ณ โรงแรม Chu hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : ฮอยอัน – เว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

07.30 น. นำท่านเดินเทียวชมเมืองมรดกโลก ฮอยอันที่มี วัดจีน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ ที่มีลักษณเด่นคือ ทุกหลังจะมีความหลากหลายในโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบกันช๊อปปิ้งที่ เมืองฮอยอัน

12.00 น. เดีนทางกลับ .รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารThantam อาหารทะเล ที่ริมทะเล langco จากนั้นออกเดินทางไปชมสุสานกษัตริย์เวียดนาม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

16.00 น. ถึงเมืองเว้แวะซื้อของฝากจากเวียดนามที่ ตลาดดองบา ซื้อของฝากที่มีสินค้าราคาถูกแทบทุกชนิด เช่น หมวกกระเป๋าในราคาถูก

18.00 น. รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร Royal park แล้ว ล่องเรือมังกร ในแม่น้ำหอมฟังเพลงพื้นเมืองอันแสนไพเราะ ชมความสวยงามในOLYMPUS DIGITAL CAMERAยามราตรีของสองฝั่งแม่น้ำหอม

20.00 น. เข้าที่พัก ณ โรงแรม Green Hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 4 : เว้ – สะหวันเขต

06.00 น. รับ ประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ ออกเดินทางอำลาเมืองเว้ โดยใช้เส้นทางเดิม เว้ – สะหวันนะเขตจากนั้นเดินทางเข้าสู่แขวงสะหวันนะเขต ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านปลอดภาษี ของ เวียดนามที่ด่านของเวียดนาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน นางคำเหย. ใกล้ด่าน

16.00 น. ถึงด่านพรมแดนมุกดาหารแจ้งเอกสารเข้าเมืองแล้วเดินทางกลับประเทศไทยอย่างสนุกสนานและโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

เอกสาร ในการที่ต้องใช้  คือ หนังสือเดินทาง passport ก่อนเดินทางกับทีชเชอร์ออนทัวร์ที่มีอายุ 6 เดือน เก็บหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อน 15 วัน

ราคานี้คิดรวม  ค่า ที่พัก,ค่ารถยนต์นำเที่ยว,ค่าเอกสาร,ค่าอาหาร,ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว,และ ค่าประกันภัย พ.ร.บ. 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการ

10 – 15 คน คนละ 10,900 บาท

16 – 25 คน คนละ 9,900 บาท

26 – 40 คน คนละ 8,900 บาท

45 คนขึ้นไป คนละ 7,900 บาท

***ราคานี้รับที่จังหวัดอุบลราชธานี รับ- ส่ง กรุงเทพฯ เพิ่ม คนละ 1,200 บาท พร้อมบริการอาหารต่างจังหวัดคิดเพิ่มตามระยะทางที่จะไปรับ

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี ธ.กรุงเทพ นายหัษกร จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

vietnamklang_02