32013Aug
เวียดนามเหนือ

เวียดนามเหนือ

ท่องเที่ยวและศึกษาดูงานที่เวียดนามเหนือ

วันที่ 1   ดอนเมือง -ฮานอย วิหารวรรณกรรม

05.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

07.00 น.  ขึ้นเครื่อง สายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่……

08.30 น.  ถึงสนามบินนานาชาติ นอยไบ กรุงฮานอยเมืองหลวงประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว

09.30 น.  นำท่านชิมอาหารเวียดนาม “เฝอ” ต้นตำรับเวียดนามของแท้

10.30 น.  นำท่านชมวิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างในปี ค.ศ. 1070 ในอดีตเคยใช้เป็นที่สอบคัดเลือก จอหงวน เพื่อนเข้ารับราชการ และเป็นที่ตั้งอนุสรณ์ของท่าน ขงจื๊อ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่อ่าว ฮาลอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเวียดนามให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและความเป็นอยู่สองข้างทาง

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.   นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม BUU DIEN HOTEL หรือเทียบเท่า.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ฮาลอง – ล่องเรือ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – หุ่นกระบอกน้ำ

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

08.00 น.   นำคณะออกเดินทางไปล่องเรือ เพื่อชมความงดงามและบบรยากาศสุดแสนโรแมนติของอ่าวฮาลอง เบย์ซึ่ง ยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะซึ่งมีหินน้อยใหญ่มากมายกว่า 3,000 เกาะแวะชมความความของถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำ ท่านจะได้รับชมความสวยงาม ซึ่งเกาะนี้โด่งดังมาจากภาพยนตร์ฝรั่งเศส เรื่องอินโดจีน

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

13.00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฮานอย  ระหว่างทางแวะชมศูนย์หัตถกรรมของคนพิการ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้

16.00 น.   ถึงกรุงฮานอย นำท่านชม“โห่หว่านเกี๊ยม” หรือทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย  มีเรื่องเล่าที่ต่อเนื่องกันมายาวนานว่าพระเจ้าเลไทโตได้รับดาบวิเศษมาใช้ต่อสู้กับพวกหมิงจากจีนหลังจากได้รับชัยชนะปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้วพระองค์ได้เสด็จลงเรือไปกลางทะเลสาบแห่งนี้ เพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ แต่เต่าได้ว่ายขึ้นมาคาบดาบจากพระหัตถ์ของพระองค์และดำน้ำลงไปในทะเลสาบ  จากนั้นนำท่านชมวัดหง๊อกเซินหรือวัดเนินหยก ซึ่งตั้งอยู่เหนือเกาะทะเลสาบสร้างโดยผู้กล้าชาวเวียดนามท่านหนึ่งที่สามารถปลดแอกชาวเวียดนามจากกองทัพมองโกลได้ในสมัยศตวรรษที่ 13

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกน้ำ 1 เดียวในโลกเป็นศิลปะพื้นเมืองประจำชาติ ชมเรื่องราวที่สนุกสนานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำและกลับเข้าที่พัก โรงแรม SUNWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  ศึกษาดูงาน – ซิตี้ทัวร์ – ช๊อปปิ้ง

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.   นำท่านออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ……………

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.   นำท่านชมกรุงฮานอย เข้าชม สุสานโฮจิมินห์ อยู่ที่จตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานที่เก็บศพซึ่งภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว ให้ท่านถ่ายภาพกับทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งในปัจจุบันใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงานห้องนอนและ ห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย และนำท่าน ชมเจดีย์เสาเดียว  เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว กลางสระบัวต้นไทร  ภายในศาลประดิษ ฐานรูปทรงของเจ้าแม่กวนอิม ที่เรียกว่าเจดีย์เสาเดียวคือ   “ศาลากลางน้ำ”  จากนั้นนำคณะท่องถนนเก่า 36 สาย อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และกลับเข้าที่พัก โรงแรม SUNWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  อานอย – กรุงเทพ

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

07.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน

09.15 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยกสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่……

11.00 น.  ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


*** รายการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณืทางเมือง

ภัยธรรมชาติ แต่บริษัทจะคึงถึงความสะดวกและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ***


อัตราค่าบริการ ………………………

อัตราค่าบริการนี้รวม

– รถปรับอากาศ

– โรงแรมที่พักมาตรฐาน 3 คืน ตามโปรแกรม

– อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม

– ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่บะบุในโปรแกรม

– มัคคุเทศก์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

– ค่าดำเนินเอกสารผ่านด่าน สปป.ลาว และ เวียดนาม

– ค่าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองลูกทัวร์ 1 ล้านบาท/คน  ค่ารักษาพยาล 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– วีซ่าเข้า สปป.ลาว และเวียดนาม  สำหรับชาวต่างชาติ

– การบริการ อื่น ๆ เช่น  ซักผ้า  โทรศัพท์  หรือทิปให้กับพนักงานต้อนรับ และพนักงานโรงแรม

– ค่าอาหารนอกเหนือในโปรแกรม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

เอกสารในการที่ต้องใช้ คือ  หนังสือเดินทาง passport  ที่มีอายุเหลือ  6 เดือน

ทีชเชอร์ออนทัวร์ขอเก็บหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อน 20 วัน

ราคานี้รับที่จังหวัดอุบลราชธานี   รับ- ส่ง กรุงเทพฯ เพิ่ม คนละ  1,200  บาท พร้อมบริการอาหาร

ต่างจังหวัดคิดเพิ่มตามระยะทางที่จะไปรับ

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์  เลขที่บัญชี 974-0-03501-0