92016Jan
ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช 3วัน2คืน

ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช 3วัน2คืน

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – ภูเก็ต           (อาหารเที่ยง,เย็น)

06.30น.             คณะพร้อมกัน ที่สนามบินดอนเมือง พร้อมเดินทางสู่ ไข่มุกแห่งอันดามัน(ภูเก็ต)

11.00 น.             รับคณะ ณ สนามบินภูเก็ต  มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่าน จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระทอง หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดพระผุดวัดนี้มีPICT0081พระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เมื่อคราวศึกพระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพื่อนำกลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใดก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนต้องละความพยายาม ต่อมาชาวบ้านได้นำทองหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน

เที่ยง                   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย                    นำท่านเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่าแหลมเจ้า มีลักษณะ เป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงราย สามารถเดินไปจนถึงปลายแหลมได้ มองเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต และสามารถเห็นเกาะแก้วอยู่ด้านหน้าแหลม ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็กๆ ทางขวาจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหาน

เย็น                    รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร นำท่านเชคอินโรงแรมหนุกดี  หาดกะตะน้อย  อิสระเที่ยวชมยามราตรีบริเวณใกล้เคียง

วันที่สอง           ล่องเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน          (อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00น.            นำคณะสู่ ท่าเรือราไว ล่องเรือเที่ยว เกาะไม้ท่อน  หรือเรียกอีกชื่อว่าHoneymoon Island เกาะงามใกล้ภูเก็ตที่ยังคงความb-maiton01บริสุทธิ์ รอให้ทุกคนไปสัมผัส เดินทางอย่างหรูหรามีสไตล์ไม่เหมือนใคร ด้วยเรือใบสองท้อง (Catamaran) แล่นเรือ รับลม ชมวิว สูดอากาศทะเลให้เต็มปอด  รับลม ชมวิวทะเล สูดอากาศให้เต็มปอดกันได้บนดาดฟ้า โดยไม่ต้องกลัวเมาเรือ

10.45 น.           เรือจอด หน้า เกาะไม้ท่อน เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ชมหอยมือเสือและปลาการ์ตูนหลากหลายสีสัน หรือจะเลือกพักผ่อน นอนอาบแดดบนดาดฟ้าเรือ

เที่ยง                 อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันบนแบบบุฟเฟต์บนเรืออิสระในการพักผ่อนบนเรือ

15.00 น.           ออกจากเกาะไม้ท่อนกลับท่าเรือราไว

16.00 น.   ถึงท่าเรือ เดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

18.00น.    คณะ พร้อมกันที่ล๊อบบี้ เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก หรืออิสระเที่ยวชมยามราตรีบริเวณใกล้เคียงe_925109

วันที่สาม              ซิตี้ทัวร์ –ช๊อปปิ้งของฝาก-สนามบิน            (อาหารเที่ยง,เย็น)

08.00น.    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00น.    พร้อมนำคณะเชคเอ้าท์ จากนั้นจะนำท่าน CITY TOUR นำท่านนั่งรถชมเมืองชมตึกโบราณซึ่งเป็น   สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างจีน-โปตุเกตุ หรือที่เรียกว่า ‘ชิโนโปตุกิส’จากนั้น นำคณะสู่ เขารัง เดิมมีชื่อว่า “เขาหลัง” เนื่องจากอยู่ด้านหลังตัวเมืองภูเก็ต เปรียบเสมือนหลังบ้านของภูเก็ต ส่วนหน้าบ้านของภูเก็ตคือบริเวณตัวเมืองด้านสะพานหิน  จุดชมวิวเขารัง จะมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกจะอยู่ใน ร้านทุ่งคา-กาแฟ เป็นร้านอาหารบนยอดเขารัง ที่เปิดให้บริการมากว่า 40 ปีแล้ว ทางร้านจะมีจุดชมวิวที่ยื่นออกไปสามารถชมวิวได้กว้างกว่า 180 องศา ส่วนที่สองจะเป็นของเทศบาลนครภูเก็ตเป็นศาลาชมวิว “หอเกียรติยศ 100 ปี” ก่อสร้างด้วยอารยสถาปัตย์มีความสวยงามและมีสะพานยื่นออกไปชมวิวได้มากกว่า 180 องศา

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย         นำท่าน เลือกซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมืองอาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ  ซึ่งเป็นสินค้า Otop  ซึ่งเป็นสินค้าของ   ฝากของชาวภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต  เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE 278 ไฟล์ทบิน 17.40 -19.05  ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  40ท่าน ราคา………………………..

รายการทัวร์รวม                                                              รายการทัวร์ไม่รวม

1.อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม                                              1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

2.ค่าที่พัก 2คืน                                                                   2.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3.ค่ารถบัสปรับอากาศ 2ชั้น                                                   3.ค่าทิปน้ำใจไกด์ สตาร์ฟและคนขับรถ

  1. ค่าล่องเรือคาตามารัน                                                       4.ค่าเข้าชมอื่นๆ

5.ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ1,000,000 บาท                           5. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6.มัคคุเทศก์และทีมงาน

7.น้ำดื่มและขนม+บริการของที่ระลึกจากทีมงาน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเดินทาง

  1. รองเท้ารัดส้น หรือ รองเท้าแตะ
  2. กระเป๋ากันน้ำ หรือ กระเป๋าเป้สะพาย ชุดว่ายน้ำ หมวก แว่นกันแดด ครีมกันแดด ฯลฯ
  3. ยาสามัญประจำตัว
  4. งื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน–  ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัด 50 % ของจำนวนเต็ม  เมื่อตกลงจองทัวร์  โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีอุบลราชธานี  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

–  สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ หรือชำระในวันเดินทางก่อนออกเดินทาง หากบริษัท ไม่ได้รับเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อไป

การยกเลิกทัวร์

–  ยกเลิกการเดินทางก่อน 10 วันในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

–  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป