302015Jun
ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน

ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน

ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน  พักหาดใหญ่ 1คืน ลังกาวี 2คืน เริ่มต้นที่ จ.อุบลฯ

วันที่ 26 เม.ย.59  อุบลฯ-กรุงเทพ

21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนม ลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทาง

วันที่ 27 เม.ย.59   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่                                                

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

10.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

13.10 น.   เครื่องออกเดินทางสู่หาดใหญ่ เที่ยวบินที่ DD7108

14.35 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ และนำท่าน เข้าสู่ที่พัก โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่าหรือเทียบเท่า ภายในอาคาร 33 ชั้น ครบวงจรด้วยพลาซ่า ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอิสระ  หรือเลือก เดินช๊อปปิ้ง ตลาดกิมหยง ห้างลีการ์เด้นท์พลาซ่า  หรือเลือกนั่งตุ๊กๆเที่ยวชมและหาของกินที่ขึ้นชื่อของอำเภอหาดใหญ่

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1)

วันที่ 28 เม.ย.59 ท่าเทียบเรือตำมะลัง   –  ลังกาวี  – สุสานพระนางมัสสุรี – พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  – Cable Car นั่งกระเช้า –  ตลาดกัวฮ์                                       (บริการอาหารเช้า,เที่ยง/เย็น)

06.00 น.    รับคณะหน้าโรงแรม  บริการอาหารกล่องบนรถ (มื้อที่ 2)

08.30 น.    คณะถึงท่าเรือตำมะลังผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางด่านศุลกากร

09.30 น     ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย

10.30 น.    คณะถึงเกาะลังกาวี  ผ่านพิธีการทางด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง นำคณะเดินทางเยี่ยม ชมสุสานพระนางมัสสุรี หรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งลังกาวีเจ็ดชั่วโคตรให้คณะได้ขอพรจากพระนางมัสสุรีเพื่อความเป็นสิริมงคล.นำคณะเดินทางสู่

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) ชมพิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึก จากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้   * Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับlanggawe008น้ำทะเลกว่า 710 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Cincang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติเงียบสงบของเกาะลังกาวีและ ทัศนียภาพเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอันดามันจากยอดเขาสูงรื่นรมย์ไปกับธรรมชาติสายลม และท้องทะเลสีคราม 

18.00 น.   นำท่านช้อบปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจอาทิเช่น เหล้า บุหรี่   เครื่องครัว เครื่องสำอาง น้ำหอม ช็อกโกแลต เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

20.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

21.00 น.    นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พักเบลล่า วิสตา วอเตอร์ฟร้อนท์รีสอร์ทแอนด์สปาหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 29 เม.ย.59 ลังกาวี – เกาะปีนัง -ป้อมปืนเก่าและหอนาฬิกา – วัดไชยมังคลารามวัดพม่า (บริการอาหารเช้า/เที่ยง,เย็น)

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)

11.00 น.    คณะเดินทางสู่ท่าเรือกัวฮ์ .เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น  พร้อมถ่ายภาพคู่กับ “ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยว สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก..หรือใครจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณ ท่าเรือกัวฮ์    ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง  เสื้อผ้า ฯลฯ

12.00 น.    เดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเพื่อเดินทางไปท่าเรือกัวลาเปอริสถึงท่าเรือเปอริส นำท่านเดินทางสู่เกาะปีนังต่อ ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพของประเทศมาเลเซีย

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  ถึงเกาะปีนังเมืองทีได้รับขนานนามว่า“ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ”  พร้อมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแสดงออกมาในรูปแบบของบ้านเรือน   นำท่านชมความสวยงามของเกาะปีนัง จากนั้นเดินทางสู่ป้อมปืนเก่าและหอนาฬิกาเชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  นำท่านชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม“ซึ่งจะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ,วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันDSC_8769 copyวิจิตตระการตา ในอดีตได้ก่อสร้างเพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับชนชาติต่าง ๆ ที่เคยอาศัยอยู่เกาะปีนังนอกจากนี้ปีนังยังมี โบราณสถานอีกมากมายที่อยู่สองข้างทาง ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น วัดอินเดีย ซิกห์วัดจีน โบสถ์คริสจักรต่าง ๆ  และตึกรามบ้านช่องแบบโบราณซึ่งปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์ไว้คงเดิมส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมผสานกับแบบจีนโบราณ

เย็น         นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารริมทะเล (มื้อที่ 7) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารและ บรรยากาศริมทะเลของเกาะ ปีนัง  หลังจากนั้นนำท่านเข้าเช็คอิน โรงแรมCititel Penang ที่พักซึ่งอยู่ในย่านการค้าของเกาะปีนัง ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมบรรยากาศของเกาะปีนังในยามค่ำคืน

วันที่ 30 เม.ย.59  ปีนัง  – พระโพธิสัตย์กวนอิม – วัดเขาเต่า -ดิ้วตี้ฟรี หาดใหญ่  ( อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น)

เช้า           รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ห์ในโรงแรม (มื้อที่ 8)  จากนั้นนำท่านนมัสการพระโพธิสัตย์ กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมวัดเขาเต่า ( KEK LOK SI ) เชิญให้อาหารเต่าและชม เจดีย์หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะปีนัง สองข้างทางเต็มไปด้วยแผงลอยที่ขายสินค้าราคา076ถูก และของที่ระลึกจากนั้นนำท่านช๊อบปิ้งห้างเกอนี่พลาซ่า  หรือห้างควีนเบย์  ที่มีสินค้าจากทุกมุมโลกทันสมัยที่สุดในเกาะปีนัง หลังจากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง แว่นตา นาฬิกาน้ำหอมเพื่อเป็นของฝากให้แก่คนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หาดใหญ่

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง (มื้อที่ 9)   จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ

เย็น           ถึงด่านจังโหลน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ดิ้วตี้ฟรี อาทิ บุหรี่ สุรา ช็อคโกแลตให้เวลาท่านได้เลือกซื้อก่อนนำท่านเดินทางเข้าสู่หาดใหญ่  นำคณะส่งสนามบินหาดใหญ่

17.00 น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)

18.30 น.    ถึงสนามบินหาดใหญ่

19.55 น.    เครื่องออกเดินทางสนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ DD7113

21.20 น.    ถึงสนามบินดอนเมือง    ออกเดินทางไปยัง จ. อุบลฯ

วันที่ 1  พ.ค.59  เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รับประทานอาหารเช้า ร้านอาหารแซ่บอิสาน ที่ อ.กันทรารมย์ (มื้อที่11)


อัตราค่าบริการ    จำนวน 40 ท่านขึ้นไป   ราคา 13,900 บาท/ท่าน 

อัตรานี้รวม   

– ตั๋วเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเปอริส – ลังกาวี , ลังกาวี – ท่าเรือตำมะลังสตูล

– อาหาร 11 มื้อ ตามระบุพร้อมเครื่องดื่มบริการ

– โรงแรมที่พัก 3 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ในลังกาวี

– บริการรถบัสปรับอากาศบนเกาะลังกาวี

– ค่ารถบัสปรับอากาศบนเกาะปีนัง

– ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุ

– มัคคุเทศก์นำเที่ยว

– ค่าห้องพัก คืนแรก ใน อำเภอหาดใหญ่

– ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน

– ค่าประกันชีวิต 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ และ 3%  หัก ณ ที่จ่าย

– อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ

– ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด

– หนังสือเดินทางชั่วคราว (บอเดอร์พาส) เพิ่ม 300 บาท

– ค่าทิป  เบลล์บอย คนขับรถและไกด์

– เซอร์วิสชาร์ตช่วงเทศกาลมาเลเซียและสิงคโปร์

 เอกสารที่ต้องใช้     พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า  6 เดือน)

หมายเหตุ

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยทางบริษัทจะคำนึงถึงๆผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการหรือถูกปฏิเสธ การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณีเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของบริษัทที่ได้ระบุไว้  โปรแกรมนี้ต้องจองล่วงหน้า(ติดต่อได้ที่สำนักงาน) ก่อนออกเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50%

กรณียกเลิกการเดินทาง

  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน          เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

                             ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

              บัญชี  ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซี อุบลฯ นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0