112013Jul

โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 4วัน 3คืน

ล่องแพสำราญ…สวรรค์แม่ปิง …ล่องแพเขื่อนภูมิพล – ดอยเต่า –เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า – สันกำแพง 

บ่อสร้าง – ดอยสุเทพ  สัมผัสแมกไม้สายธาร เกลียวคลื่น สูดไอเย็นของธรรมชาติ ….

ในทัศนียภาพที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ….

         ทีเชอร์ออนทัวร์ ขอเชิญท่านท่องธรรมชาติไปกับแพนงนภัส แพไม้สักทรงไทย หลังใหญ่ ประกอบไปด้วย แพนันทนาการ แพห้องนอนห้องละ 4-5 ท่าน แพ-รวม  แพ-ครัว  สามารถรับลูกค้าได้กว่า 200 ท่าน พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกในแพอย่างครบครัน อาทิ คาราโอเกะ,ดิสโกเธค,ชูชีพ  เที่ยวชมความงดงามของเมืองเชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า,เที่ยวชมหมู่บ้านหัตถกรรม บ้านบ่อสร้าง-สันกำแพง อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศทุกมื้อ บริการอบอุ่นและเป็นกันเองจากทีมงานมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์มานานนับปี  

วันแรก  อุบล– เขื่อนภูมิพล (ตาก)

20.00 น.   คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

21.00 น.   ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จ.ตาก บริการเครื่องดื่มบนรถ

วันที่สอง    เขื่อนภูมิพล-แก่งสร้อย-ดอยเต่า

06.00 น.   คณะเดินทางถึงเขื่อนภูมิพล จ.ตาก สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าที่เขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นเขื่อนรูปโค้งขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเอเซียอาคเนย์และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก

07.00 น.   นำท่านลงสู่ แพ-นงนภัส ยินดีต้อนรับทุกท่าน พร้อมบริการอาหารเช้าบนแพ(1) พร้อมล่องแพ แม่ปิงสู่ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ชมธรรมชาติสองฝากฝั่งแม่ปิงล้อมรอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่เพลิดเพลินกับเพลงอันไพเราะระหว่างล่องแพ ผ่านพระพุทธบาทเขาหนาม ซึ่งเป็นวัดที่โดดเด่นตั้งอยู่บนยอดเขากลางแม่น้ำปิง พร้อมฟังเพลงอันไพเราะขับกล่อม

12.00 น.   บริการอาหารอาหารกลางวัน บนแพ(2)

15.30 น.   บริการอาหารว่าง(3) ส้มตำ ปรุงด้วยตัวท่านเอง+ไก่ทอด+ข้าวเหนียว ผ่านชมความงดงามของแก่งต่างๆ มากมาย อาทิ แก่งอุลุ,แก่งอาบนาง, แก่งอกม้า,,แก่งเสือเต้น,พระบาทท่าฮ้าว,แก่งตะละน้องและแก่งตะละหลวง พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของหน้าผาหยกที่สูงเสียดฟ้า ที่ได้รับสมญานามว่า “แคนยอนแม่ปิง” ดินแดนขุนเขาที่สวยงาม “ฟ้าปลิ้น” เขาสู่ ปากเวียก

17.00 น.   ถึงแก่งสร้อยหรือที่เรียกว่า “เมืองสร้อยศรีสุข” นำท่านขึ้นนมัสการพระธาตุแก่งสร้อยเพื่อเป็นศิริมงคล พร้อมเล่นน้ำบริเวณหน้าแพ ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

19.00 น.   บริการอาหารค่ำบนแพ(4) หลังอาหารเชิญท่านร่วมสนุกสนานกับกิจการมสันทนาการต่างๆ จากทีมงาน นงนภัส ได้จัดเตียมไว้สำหรับ ท่านโดยเฉพาะเพลิดเพลินกับดิสโก้เธคสุดมันส์และคาราโอเกะในหมู่เพื่อนฝูงร้องขับกล่อมอย่างเพลิดเพลิน

20.00 น.  หลังอาหารให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม   ดอยเต่า-เชียงใหม่-หมีแพนด้า-ดอยสุเทพ-สันกำแพงบ่อสร้าง

06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สุดอากาศแสนบริสุทธิ์บริเวณดอยเต่า พร้อมบริการอาหารเช้าบนแพ(5) หลังอาหารให้ท่านจัดเตรียมสัมภาระเดินทางก่อนอำลา แพ-นงนภัสเพื่อเดินทางสู่ เชียงใหม่

08.00 น.   ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่จ.เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้าที่นำมาจากเมืองจีน พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น    บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ห้องอาหาร

13.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ดอยสุเทพหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นรอยท้องถิ่นขึ้นสู่ดอยสุเทพเพื่อให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านหัตถกรรม”ทำด้วยมือ” บ่อสร้าง-สันกำแพง ชมการสาธิตการเขียนร่ม,กระดาษสาและเลือกซึ้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

16.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัว

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ(7) เป็นขันโต๊กดินเนอร์พร้อมการแสดงแบบล้านนา

20.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากในตลาดไนท์บาร์ซ่าตลาดของคนช้อปปิ้งยามค่ำคืนและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่    เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

06.00 น.   บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหาร ที่พัก

08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากร้านนวัสนันท์ให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากเมืองเชียงใหม่ เช่น แคบหมู,น้ำพริกหนุ่ม,หมูยอ,ฯลฯ

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.   นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ(10) ณ. ห้องอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่กรุงเทพฯ

21.00 น.   คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป    ชุดสวมใส่สบาย,อุปกรณ์ตกปลา,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผ้าเช็ดตัว,  ยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป

อัตราค่าบริการ        ราคาท่านละ 6,900 บาท เด็กอายุ 3-11 ปี คิด 80% ของผู้ใหญ่

ราคานี้รวม          1.ค่าอาหาร พร้อมที่พักบนแพ 1 คืน(นอนห้อง)   2.ค่าเครื่องเสียง-ดิสโก้เทค-คาราโอเกะ 3.เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยระหว่างพักแรม และบริการชูชีพ   4.ค่ารถโค๊ชปรับอากาศ 5.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลระหว่างเดินทาง   6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 – 500,000 บาท 7.ค่าเข้าชม+ค่าแพ+ค่าโรงแรมเชียงใหม่+เชียงราย ค่าอาหารที่ระบุในโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม 1.ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%      2.ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ 3.ค่าเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์      4.  ค่า SOFT DRINKS ท่านละ 100 บาทมีโซดา,น้ำอัดลม(ระยะเวลา 3 ชม.) 5.ค่าแคนนูนบานาน่าโบ๊ต รอบ 100 บาท/20 นาทีหรือ(เหมาจ่าย 4,500 บาท) 6.ค่าดนตรีอิเล็คโทนนักร้อง(3,500 บาท)

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

หมายเหตุ  ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม  โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก    หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่