22015Sep
สะหวันนะเขต – สปป.ลาว 2 วัน 1 คืน

สะหวันนะเขต – สปป.ลาว 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1    มุกดาหาร – พระธาตุอิงฮัง – อนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหาร – ตลาดท่าเรือ – ร้านปลอดภาษี ดาวเรือง – ตลาดสะหวังไชย

07.00 น.    รับคณะที่จุดนัดหมาย และรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
08.00 น.   นำคณะออกเดินทางไปที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2  ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว  เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวสะหวันนะเขต อายุประมาณ2,000 กว่าปี และเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนมในประเทศไทย ทุกปีชาวลาวจะมีงานนมัสการพระธาตุอิงฮังเป็นงานยิ่งใหญ่ จากนั้นไปชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหาร ประธานประเทศในอดีต 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น.   นำคณะไปนมัสการวัดใหญ่ไชยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวัดประจำแขวง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2439 จุดเด่นอยู่ที่ผนังด้านนอกพระอุโบสถที่เป็นภาพปูนปั้นนูนต่ำรูปอูฐและแรดนอเดียว พื้นปูด้วยกระเบื้องแบบฝรั่งเศสประตูวัดหันหน้ามาทางทิศใต้ตามแบบสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากนั้นไปช็อปปิ้งกระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือและแวะ ซื้อเหล้าบุหรี่ที่ร้านปลอดภาษีดาวเรือง 
16.00 น.   ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของแขวง ซึ่งสิงคโปร์เป็นผู้ช่วยเหลือหรือให้เงินในการก่อสร้างแทนตลาดเก่า มีสินค้ามากมายให้เลือกสรร ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ
18.00 น.   นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมรุ่งทิพย์” (3 ดาว) 
18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)ที่สวนอาหาร สนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะและชมการแสดงโชว์พื้นเมือง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) หลังอาหารอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2  วัดรัตนรังษี  – โอท้อปลาว-ตลาดอินโดจีน
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น.   ออกเดินทางไป วัดรัตนรังษี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 เพื่อเป็นโรงเรียนสอนพระธรรม บริเวณภายในวัดมีต้นไม้ขึ้นโดยรอบ บรรยากาศร่มรื่น ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ยาว 15 เมตรประดิษฐานอยู่ในศาลาลองธรรม ถือเป็นพระปางที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาก จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ หน้าต่างกรุกระจกรอบพระอุโบสถและศาลาลองธรรมที่สวยงามและภาพจิตรกรรมฝาผนัง เล่าเรื่องพุทธประวัติ แวะซื้อและชมสินค้าที่ร้านโอท้อปลาว 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น.   เดินทางกลับจังหวัดมุกดาหาร…แวะช็อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ: จำนวน 40 ท่านขึ้นไป ท่านละ……………… บาท 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
   1. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม 
   2. ค่าที่พัก 1 คืน
   3. ค่าอาหาร 5 มื้อ 
   5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม 
   6. ค่าประกันการเดินทาง 
   7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
    1. ภาษี 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

    2. ค่าดนตรีคาราโอเกะ, Soft Drink, และการแสดงโชว์พื้นเมือง 

  1. ค่าห้องพักเดี่ยว
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ –   อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  5. ค่าทิปไกด์ ทิปพนักงานขับรถ ตลอดรายการเดินทาง

เอกสารประกอบการเดินทาง    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ  รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

  1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบเสร็จ
  2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ 

เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์

  1. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทิชเชอร์ออนทัวร์ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก ,ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน          เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

                          ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

       บัญชี  ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีอุบลราชธานี  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0