72014Mar
หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

โปรแกรม เวียงจันทน์  วังเวียง หลวงพระบาง  3 วัน  2 คืน

วันที่ 1  หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-กาสี-พูคูน-กิ่วกะจำ- เชียงเงิน-หลวงพระบาง

………       ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIP  บริการ ขนม น้ำดื่ม ผ้าเย็น คาราโอเกะ มีพนักงานทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

08.00 น.   เดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองและศุลกากรที่ด่านฝั่งไทย-ลาว แล้วเดินทางสู่เมืองมรดกโลกluang-prabang-kuangSi-0612gหลวงพระบาง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ ระหว่างผ่านเมืองโพนโฮงใช้เวลาประมาณ  3 ชั่วโมง หยุดพัก ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

12.30 น.   ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2) ร้าน.นางบด บริเวณสนามบินเก่า เมืองวังเวียง…บ่ายออกเดินทางต่อสู่เมืองหลวงพระบาง (230 กม.) ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้งไทลือซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทาง ชมผาตั้ง ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวด้านหน้าของภูเขามีน้ำซองไหลผ่านภูเขารูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อน สวยงามยิ่งนัก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว”รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ไปตามไหล่เขาสองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปเทือกเขาสวยงามรถวิ่งผ่านกาสี ภูพระเจ้า ศาลาภูคูณ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบางแขวงเชียงขวาง และแขวงเวียงจันทน์  ผ่านบ้านจิ่วกะจำ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 2,300 เมตรผ่านบ้านเชียงเงิน ก่อนเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง

19.00น.     ถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมแล้วรับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่3)ร้าน… หลังอาหารเข้าที่พัก โชคพันคำหรือเทียบเท่า

วันที่ 2  วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – บ้านช่างไห – ล่องเรือน้ำโขง –  ถ้ำติ่ง3 บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางสี – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์พลาซา

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4) ณ ที่พัก

08.00 น.  นำชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวpic-03เรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) และในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่นเจดีย์ทองคำพระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน จากนั้นเดินทางสู่บ้านบ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่มีประวัติการขุดพบหม้อไหโบราณกว่า 2,000 ปี ในหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันมีอาชีพผลิตเหล้าพื้นเมือง ขายจนเป็นที่เลืองลือในรสชาด ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านประกอบอาชีพ เช่นการทอดแห ตำข้าว ทอผ้า ต้มเหล้าขาย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบแล้วนำท่านสู่ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขงเดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5)ร้าน……บ่ายเดินทางไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงาม เชิญเลือกซื้อตามอัธยาศัย   จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ของเมืองหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงวนอุทยานน้ำตกตาดกวางสี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นluangprabang9942เขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับแล้วไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน(ช่วงเดือน กพ.-มีค.) มองจาก ยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาซาร์(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานมแม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

18.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่6)ร้าน….. หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นเข้าที่พัก

วันที่สาม     วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่7) ณ ที่พัก

08.00 น.    อำลาเมืองวังเวียง เดินทางกลับเวียงจันทน์ตามเส้นทางเดิม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่ สวยงามระหว่างทางถึงเวียงจันทน์

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่8) ที่ เมืองวังเวียงฯ ร้านอาหารนางบด บริเวณสนามบินเก่า และเดินทางต่อแวะเลือกซื้อของฝากที่ตลาดแพปลา และเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์

17.30 น.    เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ก่อนจะข้ามสะพานมิตรภาพ กลับสู่หนองคาย

18.30 น.    รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่9)ที่ริมน้ำโขงฝั่งหนองคาย ร้านแพ12ราศี บรรยากาศริมโขง สุดชายแดนสยาม

…………..  เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 45 ท่าน ราคา 7,900 บาท / ท่าน

 

หมายเหตุ .*โปรแกรมเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ของวันที่เดินทาง แต่เที่ยวชมครบทุกโปรแกรม

 *เอกสารการเดินทาง 1.พาสปอร์ต  (ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตหน้าแรก ล่วงหน้า 20 วัน)

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง  -ค่าอาหารครบทุกมื้อตามโปรแกรม-ค่ารถนำเที่ยว-ค่าไกด์-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ-ค่าที่พักในหลวงพระบาง 2 คืน -ค่าเรือ-ค่าภาษี+การท่องเที่ยวลาว – บริการน้ำดื่ม-ผ้าเย็น-น้ำอัดลมขนมว่าง-ฟรีตลอดการเดินทา-

– ประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000  บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามเงืนไขกรมธรรม์)

*การชำระเงิน  โอนเงินมัดจำล่วงหน้า จำนวน 50 % ในวันที่ตอบรับการเดินทาาโดยโอนเงินเข้าบัญชี

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่   08-1966-7574   ส่วนที่เหลือชำระก่อวันเดินทาง 10 วัน