72014Mar
หลวงพระบาง 4 วัน 3คืน

หลวงพระบาง 4 วัน 3คืน

ปรแกรม เวียงจันทน์  วังเวียง หลวงพระบาง  4 วัน  3 คืน

พักที่วังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 2 คืน

วันที่ 1   จุดนัดหมาย – หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง

………    ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIP  บริการ ขนม น้ำดื่ม ผ้าเย็น คาราโอเกะ มีพนักงานทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

07.00 น. ถึงหนองคาย

08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทาง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ (30 นาที) ถึงเวียงจันทน์นำท่านนมัสการวัดแม่สีImageหลักเมือง พระคู่บ้านคู่เมืองของลาว

09.00 น.  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์พระแก้วซึ่งเคยประดิษฐานกว่า 212 ปีก่อนที่จะอัญเชิญไปประเทศไทย  นำท่านถ่ายรูปที่ระลึก ที่หอประตูชัย  นมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 ) ที่ร้านเวียงจันทน์ซีฟู้ด

12.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ระยะทาง  (ประมาณ 3 ช.ม.)ระหว่างทางภูเขาสวย ผาสูงธรรมชาติสองข้างทาง และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวลาวเทิง แวะตลาดแพปลาหรือหมู่บ้านชาวประมง เลือกซื้อ สินค้า ประเภทปลา (แหล่งน้ำงึม)

15.00 น.  ถึงวังเวียง นำท่านเข้าชมถ้ำจัง  ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ที่มีความยาวมาก ชมหรือลงอาบน้ำแร่ธรรมชาติที่ไหลลงมาจากภูเขา  และชมตลาดวังเวียงฯ และบรรยากาศรอบๆ เมือง  และ เช็คอินเข้าที่พัก ในตัวเมืองโรงแรมพูอ่างคำเรสิเด้นส์ หรือเทียบเท่า สามารถเดินเที่ยว ราตรีค่ำคืนได้สะดวกสบาย

18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2)ที่โรงแรม หรือร้านอาหารนางบด บริเวณสนามบินเก่าเมืองวังเวียงท่ามกลางบรรยากาศภูเขาล้อมรอบ จากนั้นนำท่านเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืน ท่องราตรี ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วังเวียงฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทาง ชมทะเลหมอก ปกคลุมภูเขาสูงเส้นทาง 13 เหนือ (ระยะทาง 250 ก.ม.)

08.00 น.  ออกเดินทางมุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง พร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทางกับวิถีชีวิตของชาวเมือง กาสีบ้านชาวเขา เผ่าต่างๆ แวะสัมผัสluang-prabang-kuangSi-0612gทะเลหมอก ที่ภูเพียงฟ้า เมืองภูคูณ ทางแยกไปทุ่งไหหิน แวะชมตลาดแม้ว-ม้ง ผลไม้ฤดูหนาวแปลกๆ ท่ามกลางอากาศที่แสนจะหนาวเย็น

11.00 น.  แวะพักถ่ายรูปภูเพียงฟ้า และรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4) พร้อมสำผัสทะเลหมอกที่สวยงาม ก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่ ศาลาภูคูณ ผ่านกิ่วกะจำ เข้าสู่บ้านเชียงเงิน และตัวเมืองหลวงพระบาง

14.00 น.  ถึงหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมซันเวย์ หรือเทียบเท่า และทำภารกิจตามอัธยาศัย เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เที่ยวน้ำตก

14.30 น. บ่ายออกเดินทางไปที่น้ำตกตาดกวางซี น้ำตกที่สวยงามของเมืองหลวงพระบาง และชมทิวทัศน์สองข้างทางแวะซื้อสินค้าพื้นเมือง ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่เมืองหลวง ชมพระอาทิตย์ตกและเข้านมัสการพระธาตุภูสีที่อยู่บนภูเขาสูง กลางเมืองหลวงพระบางขึ้นบันไดสูงกว่า 300 ขั้น บนยอดภูสี เป็นจุดชมวิวรอบเมืองหลวงพระบาง  จากนั้นเดินชมตลาดมืด

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5 )ที่ร้านอาหารอินโดไชน่า  และออกเดินชม และ ซื้อสินค้าชาวเขา ก่อนกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3   ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวัง – วัดเชียงทอง

06.00 น.  ขอเชิญทุกท่าน ร่วมพิธี ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้า ที่ชาวเมืองหลวงพระบางทำเป็นประจำทุกวัน ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ออกมาบิณฑluangprabang9942บาตร ยามเช้า กว่า 200 รูป  หลังจากนั้นเดินชม ตลาดเช้าพื้นเมืองชมสินค้าที่ชาวบ้านนำมาวางขาย และชิมกาแฟโบราณลาว ที่ร้าน ประชานิยม  และกลับไปรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)ที่โรงแรม

09.00 น.  นำท่านเที่ยวชมวัดเชียงทอง , วัดใหม่ วัดแสน ภายในพระพุทธรูป องค์ใหญ่ สวยงาม วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม  ชมพระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิต ภายในท้องพระโรง สวยงาม ประดับด้วยทองคำ

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหารเทพบุบผา ใกล้โรงแรมที่พัก

13.00 น.  ช้อปปิ้งที่ตลาดใหม่ดารา ตลาดจีน และร้านเครื่องเงินโบราณ เลือกซื้อสินค้าเครื่องเงิน,ผ้าไหม,ซีดี,เสื้อผ้า ,เครื่องใช้ไฟฟ้า กระเป๋าหนัง และอื่นๆ อีกมากมาย

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8)ที่ครัวสมจันหรือร้านอาหารหลวงพระบาง บรรยากาศริมน้ำโขง จากนั้นเดินเลือกซื้อ ของฝากที่ตลาดมืด อีกครั้ง ก่อนเดินทางกลับ เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่4   อำลาหลวงพระบาง-หนองคาย – จุดหมายปลายทาง

06.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ตามเส้นทางเดิม ถนน 13 ใต้ แวะรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ที่บ้านกิ่วกะจำ ก่อนออกเดินทางต่อ แวะทำธุระที่ ร้านอาหารภูเพียงฟ้า ชมทะเลหมก อันสวยงาม ผ่านบ้านภูคูณก่อนจะแวะพักที่ บ้านกาสี

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ (มื้อที่ 10)เมืองวังเวียงฯ ร้านอาหารนางบด บริเวณสนามบินเก่า และเดินทางต่อแวะเลือกซื้อ  ของฝากที่ตลาดแพปลา และเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์  เดินทางสู่ด่านลาว

17.30 น.  เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ก่อนจะข้ามสะพานมิตรภาพ กลับสู่หนองคาย

………… เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพ

 อัตราค่าบริการ  จำนวน 45 ท่าน  ราคา  8,900 บาท/ท่าน

หมายเหตุ  เวลาเดินทางอาจคลาดเคลื่อน อยู่ที่การใช้เวลาในแต่ละสถานที่ นั้นๆ แต่ได้ชมครบตามโปรแกรม

ราคานี้รวมถึง – ค่ารถนำเที่ยว,ไกด์ไทย-ลาว,ค่าชมสถานที่,ค่าที่พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 2 คืน  ค่าอาหารทุกครบทุก 10 มื้อ,ค่าภาษีเข้าเมือง +ประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000  บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามเงืนไขกรมธรรม์)

*บริการน้ำดื่ม+ผ้าเย็น+น้ำอัดลม+ขนมว่าง+ยาสามัญ  ตลอดการเดินทาง

*เอกสารการเดินทาง  -พาสปอร์ต (ส่งสำเนาพาสปอร์ตล่วงหน้า 20 วัน)

*การชำระเงิน  โอนเงินมัดจำล่วงหน้า จำนวน 50 % ในวันที่ตอบรับการเดินทาาโดยโอนเงินเข้าบัญชี

บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่   08-1966-7574   ส่วนที่เหลือชำระก่อวันเดินทาง 10 วัน