182015Jul
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

สัมผัสประสบการณืเที่ยว 4 เมือง พร้อมช๊อปปิ้งแบบจุใจ

กำหนดการเดินทาง 21-24 ส.ค.58 นี้

วัน 21 ส.ค.58     กรุงเทพฯ  –  ฮ่องกง –  เซินเจิ้น –  OCT WATER  SHOW                       ( L/D )

10.00น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

12.15น.       นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX2654

16.00น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ นำท่านเดินทางสู่ เซินCrane-Dance5เจิ้น (โดยรถไฟ ) เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้งมีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตรตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  พิเศษเมนู!!ห่านย่าง นำท่าน ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3 D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่  OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก การแสดงที่จะการใช้อุปกรณ์ แสงเลอร์เซอร์ ไฟเครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำเป็นต้น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FX Hotel  ( Shenzen City ) หรือเทียบเท่า

วันที่ 22 ส.ค. 58        เซินเจิ้น -จูไห่ –ถนนคู่รัก –ฟิชเชอร์เกิร์ล – ร้านหยก – ร้านสมุนไพรจีน – ผ้าไหม – ตลาดกงเป่ย- สวนหยวนหมิงหยวน (พร้อมชมโชว์)           ( B/L/D )

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ยามเช้าให้ท่านสัมผัสบรรยากาศสองข้างทาง ตึก อาคาร บ้านช่องของ เมืองเซินเจิ้น จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (โดยรถโค้ช) นำท่านเดินทางสู่ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิช เลดี้ หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี”เป็นรูป ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู!! เป็ดปักกิ่ง

บ่าย             นำท่าน แวะร้านหยก เป็นสินค้าหยกต่าง ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ ที่เราเรียก6812669881_976fe19783_zว่า บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย แวะชม โรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ซึ่งเหมาะซื้อเป็นทั้งของฝาก  นำท่านช้อปปิ้งที่ ”ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย” ซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งสินค้า อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อิสระช้ อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    พิเศษเมนู!! เมนูซีฟู้ด     นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน (New Yun Ming Garden) ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทำลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะพระราชวังหยวนหมิงใหม่สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณใจกลางของภูเขาชิลินในเมืองจูไห่ ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มและมีพื้นที่ ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง พร้อม ชมโชว์ ด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า100 ชีวิตซึ่งประกอบด้วยการแสดงๆชุดต่างๆ      นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Silver Art ( Zhuhai City  ) หรือเทียบเท่า 

วันที่ 23 ส.ค.58      จูไห่ – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์พอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านเค้ก – The Venetian Resort –  ฮ่องกง–ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน  ( B/L/ D )

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก     นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า บริเวณนี้คือจุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมของพรสมหวัง นำท่านชมรูปปั้น เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง (Kun Iam Statue) องค์รูปปั้นเป็นสีทองมีพระลักษณ์ละม้ายคล้ายชาวตะวันตก ประดิษฐานบนดอกบัว ภายในฐานรูปปั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง บริเวณนี้เป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเก๊า นิยมมาพักผ่อนมากที่สุดในแห่งหนึ่ง ถนนที่อยู่ใกล้กับองค์รูปปั้นนี้ เรียกว่า ถนน ดร.ซุนยัดเซ็น ในยามค่ำคืนจะมีร้านอาหาร ผับ บาร์ จะเปิดให้บริการ นำท่านชม โบสถ์เซนต์พอล ทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออก จากนั้น นำท่านแวะร้านขนมเค้ก ให้ท่านชิมและซื้อ ขนมเค้ก คุกกี้อัลมอน หมูแผ่น หมูหยอง ขนมขึ้นชื่อเมืองมาเก๊าให้ท่านได้ซื้อฝากคนรู้ใจและคนทางบ้าน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์ สถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึกอาคาร อายุกว่า 400 ปี งดงามตา542bdee2ef7296d67f00002c-2-20141001180050-3a741e6d56cde0e99836a5232f9eb9d1ด้วยพื้นกระเบื้องซึ่งนำมาจากยุโรป นำท่านชม The Venetian Resort โรงแรมระดับ 6 ดาว สุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA ( ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ราคาท่านละ 120 เหรียญ )

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร     นำท่านเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์รี่)  นำท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่กับสินค้า ดิวตี้ฟรี สินค้าปลอดภาษีที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้ากันต่อ ย่านถนนนาธาน ซึ่งเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิดช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINALมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงได้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Newton Place (Kowloon City  ) หรือเทียบเท่า

 วันที่ 24 ส.ค.58      ฮ่องกง – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ                                       ( -/-/ -)

08.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ CX2653

10.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจมิรู้ลืม

ข้อควรควรทราบ :

 • การลงร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ        17,900 บาท /ท่าน

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบหมู่คณะ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ = 180 HKD./ทั้งทริป

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำ 50 % ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน

บัญชี  ธ. กรุงเทพ สาขาบิ๊กซี อุบลฯ นายหัษกร  จารุตันติ์   เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง

 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

การยกเลิก
Ø  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน Ø  คืนเงินมัดจำทั้งหมด
Ø  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 – 15 วัน Ø  หักเงินค่าทัวร์ 50%
Ø  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 – 7 วัน Ø  หักเงินค่าทัวร์ 75%
Ø  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 – วันเดินทาง Ø  หักเงินค่าทัวร์ 100%
Ø  กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
Ø  หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
Ø  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง