82013Aug

เที่ยว-ศึกษาดูงานมาเล-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน

เชิญท่องเที่ยวและศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์ โรงเรียนhangjiangประเทศมาเลเซีย และการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ หาดใหญ่-ปีนัง-โยโฮบารูห์-สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง( 6 วัน 5 คืน ) เดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP

หาดใหญ่ - ปีนัง – โยโฮบารูห์ - สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง  สัมผัสความงดงาม… ปุตรา จาย่า นครในความฝันที่สามารถเนรมิตเป็นนครแห่งความจริงด้วยแนวคิดของคำว่า “Garden City ” และ ” Intelligent City ” เมืองที่เป็นสวนสนุก และเมืองแห่งความฉลาด เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิงบนยอดเขาสูง ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี สนุกสนานกับการเที่ยวชมเกาะเซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

วันที่ 1 อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

04.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เดินทางไปกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (เช้า,เที่ยง )

15.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิให้ทุกท่านทำภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยไปจนเครื่องออก

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เพื่อเช็คอินสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD 3141

20.05 น. เหิรฟ้าสู่หาดใหญ่โดยสายการบินAir Asia เที่ยวบิน FD3141

21.30 น. เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ

22.00 น. นำท่าน เข้า พักที่โรงแรม หาดใหญ่เซ็นทรัท หรือเทียบเท่า เชิญพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2 หาดใหญ่ – ศึกษาดูงาน โรงเรียนประถมในประเทศมาเลเซีย – โยโฮบารูห์ (เช้า,เที่ยง ,เย็น) 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รอบบี้โรงแรม (1) หลังจากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ด่านสะเดา เพื่อเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียผ่านการตรวจคนเข้าเมืองไทย – มาเลเซีย โดยเส้นทางสายซุปเปอร์ไฮเวย์ ชมทัศนียภาพสองข้างทาง ระหว่างการเดินทาง ให้น้องๆได้สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ อาทิเช่นกมส์ ต่างๆ ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น

10.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนให้ท่านได้ทำกิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (2) หลังอาหารเที่ยงนำท่านมุ่งสู่หน้าสู่โยโฮบารูห์ 20.00 น. ถึงโยโฮบารู นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินโรงแรม Seleza Hotel หรือระดับเดียวกันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3   โยโฮบารู – SENTOSA (อาหารเช้า, เที่ยง,-)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (4) โรงแรม ที่พักจากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อเข้าประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านด่านวู๊ดแลนด์ เมื่อถึงด่านวู๊ดแลนด์ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางทั้งด่านมาเลเซียและสิงคโปร์นำท่าน ถ่ายรูป ณ บริเวณ สนามปาดัง ซึ่งย่านนี้จะเป็นเหมือนสนามหลวงสิงคโปร์ เป็นศาลาว่าการสิงคโปร์ชมอนุสาวรีย์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ชมอาคารแอสแพนแนล หรือ โรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ ลักษณะคล้ายหนามทุเรียน จากนั้น ชมปากแม่น้ำสิงคโปร์ ตรงสิงโตทะเลพ่นน้ำ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สู่เกาะเซ็นโตซ่าร์

13.30 น. นำคณะข้ามไปยังเกาะเซ็นโตซ่า หลังจากนั้นนำคณะถ่ายรูปคู่กับสิงโต ทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนำคณะชมพิพิธภัณฑ์หุ้นขี้ผึ้ง (IMAGE OF SINGAPORE) ซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนำคณะชมเมอร์ไลออน 4D MAGIX เป็นภาพยนตร์ 4 มิติ ให้ท่านตื่นเต้นกับการผจญภัยเปรียบท่านเป็นหนึ่งในนักแสดง

18.00 น. หลังจากนั้นนำคณะเข้า ชมน้ำพุดนตรี (SONG OF THE SEA) ท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ แสง สี เสียง อันวิจิตรตระการตา ซึ่งท่านไม่เคยเห็นมาก่อนในประเทศไทย หลังจบการแสดงนำท่านรับประทานอาหารเย็น (มีคูปองให้ 200 บาท) ตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับโยโฮบารูห์เข้าพัก ณ โรงแรม Dorsett hotel หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4  โยโฮบารูห์ – ปุตราจาย่า – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง (อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการบนรถบัสหรือชมวิวทิวทัศสองข้างทางของประเทศมาเลเซียหรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) ระหว่างการเดินทางแวะเที่ยวเมืองใหม่ปุตราจาย่า

13.00 น. เดินทางถึง ปุตรา จาย่า Putra Jaya เมืองราชการแห่งใหม่ของมาเลเซีย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงมาเลเ ซีย คำว่า ปุตราจายา คนไทยจำนวนไม่น้อยรู้จักคำนี้ดี รายการโทรทัศน์หลายรายการเคยไปถ่ายทำสารคดีที่นั่น ซึ่งต่างก็กล่าวถึงความสวยงาม ความใหญ่โต และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างพร้อมสรรพ ด้วยแนวคิดของคำว่า ” Garden City ” และ ” Intelligent City ” ที่หมายถึงเมืองที่เป็นสวน และเมืองแห่งความฉลาด ทำให้ Putra Jaya ถูกเนรมิตจากความฝันให้เป็นเมืองแห่งความจริง ที่เป็นทั้งศูนย์อาคารทางราชการ อาคารรัฐสภา ที่อยู่อาศัยของข้าราชการเจ้าหน้าที่ มีมัสยิดเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาใหญ่ที่สุดของประเทศ มีสถานพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติมากมาย รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางด้านไอทีหรือระบบสารสนเทศที่ทันสมัยซึ่งได้กำหนดให้เป็น Cyber Jaya พร้อมระบบเครือข่ายที่ทันสมัย เพื่อเป้าหมายการเป็นผู้นำด้าน MSC ( Multimedia Super Corridor) ซึ่งเป็นโลกของอนาคตทางด้านไอที ปุตราจายากลายเป็นความฝันของคนมาเลเซียรุ่นใหม่ ที่อยากมาทำงานในสถานที่แห่งนี้ ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมเป็นจำนวนมาก

15.00 น. ถึงกัวลาลัมเปอร์นำท่านชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย (Istana Negara) จากนั้นนั่งรถผ่านชมตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อนหลังเก่า สถานีรถไฟฟ้าเก่าแก่ และเที่ยวชมตึกศุลต่านอับดุลซามั่น (เมอร์เดก้า สแควร์) ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประกาศเอกราชของประเทศ เสาธงที่สูงที่สุดในโลกที่ตั้งตระหง่าน ถ่ายรูปคู่กับตึกแฝด (TWIN TOWER) ซึ่งสูงเป็นอันดับสองของโลก

17.00 น. ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกโดยวิ่ง 6 เมตร/วินาที ระหว่างทางขึ้นเขา ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอันงดงาม ผืนป่าเขียวขจี ปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ อากาศอันหนาวเย็นบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี แล้วนำท่านเข้าพัก ณ First world Hotel หรือระดับเดียวกัน

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมสถานคาสิโนสนุกกับการเสี่ยงโชค เช่น รูเล็ก บาคาร่า แล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน หรือช๊อปปิ้งสินค้า Brand Name หรือเลือกเช่นสวนสนุก Indoor และให้ท่านได้เลือกเข้าชมหรือสัมผัส มายากลโชว์ระดับโลก ที่คล้ายกับ เดวิลคอปเปอร์ซิล (Davie Copverfilb) มีการนำเสนอการแสดงที่สามารถทำให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศในยามค่ำคืน พร้อมทั้งมีกายกรรมเปียยาง โชว์รถไต่ถัง และมีวงดนตรี ออเท็ชต้า บรรเลงสดตลอดการโชว์

วันที่ 5  เก็นติ้ง – สนามบินหาดใหญ่ (อาหารเช้า,เที่ยง,-)

07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (9) นำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(10) จากนั้นเดินทางต่อ

16.30 น. ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางขาออกประเทศมาเลเซีย จากนั้นแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่หาดใหญ่

21.00 น. เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพนำท่านเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินAir Asia FD3142 22.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน Air Asia ไฟล์บิน FD3142 23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

24.00 น. นำท่านขึ้นรถบัสเพิ่อเดินทางสู่อุบลฯ

วันที่ 6  อุบลราชธานีวันที่ 7 เดินทางถึงอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ (เช้า,เที่ยง )

(โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ )

หมายเหตุ

1. ราคานี้เป็นราคาสุทธิ ไม่มีค่าคอมมิชั่น

2. หากจำนวนคณะผู้เดินทางลดลง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง

3. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีต้องการออกใบกำกับภาษี

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)

อัตราค่าบริการ  ท่านละ  18,900 บาท ( จำนวน 90 ท่าน )

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม   – รถบัสปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 1 คัน   – ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง – ค่าเข้าชมเกาะ Sentosa , ค่ากระเช้าขึ้นลงยอดเขาเก็นติ้ง – อาหารตามโปรแกรมระบุ – ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ ท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท – กระเช้าขึ้น-ลงเก็นติ้ง- ป้ายไวนิลต้อนรับคณะ

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม  ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์บัญชีธ.กรุงเทพ สาขาย่อยบิ๊กซีวารินชำราบ นายหัษกร จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0  


โปรแกรมที่ 2  ท่องเที่ยว มาเลย์เซีย – สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน  เดินทางโดยเครื่องบิน

กรุงเทพฯ  - กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจาย่า – มะละกา – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

 นำท่านสัมผัสความงดงาม… ปุตรา จาย่า นครในความฝันที่สามารถเนรมิตเป็นนครแห่งความจริงด้วยแนวคิดของคำว่า “Garden City ” และ ” Intelligent City ” เมืองที่เป็นสวน สิงคโปร์ อีกหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจสนุกสนานกับการเที่ยวชม Universal Studio ซึ่งเป็นสถานที่ครอบครองความเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกอย่างเต็มที่ พร้อมนำท่านสัมผัสแล้ววันนี้… เชิญศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

วันที่ 1  จุดนัดหมาย -สนามบินสุวรรณภูมิ

12.00 น.  พบกันที่จุดนัดหมายเดินทาง-กรุงเทพฯ ด้วยรถบัส VIP บริการอาหารเย็น

วันที่ 2    กรุงเทพฯ – ปุตราจาย่า – กัวลาลัมเปอร์

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ชั้นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 07.15 น. เหิรฟ้าสู่กัวลาลัมเปอร์โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3571

10.15 น. เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถบัส เพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) นำคณะเที่ยวชมเมืองใหม่ปุตตราจาย่า หรือที่ได้ชื่อว่าเมืองไนจีส และนำท่านเดินทางสู่สะพานวาวาสัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจมัสยิสสีชมพูหรือมัสยิสลอย น้ำบึงคนขุดที่ใหญ่ในโลก ที่ทำงานนายยกรัฐมนตรี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์

15.00 น. นำท่านเข้าชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย อันสวยงามและตระการตา ชมสถานที่สำคัญ ๆ ในตัวเมือง เช่น ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อนหลังเก่า สถานีรถไฟฟ้าเก่าแก่ และเที่ยวชมตึกสุลต่านอับดุลซามั่น (เมอร์เดก้าสแควร์) ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประกาศเอกราชของประเทศ อนุสาวรีย์ทหารอาสา ฯลฯ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกเป็นของฝากให้ทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ KLCC ตึก TWIN TOWER ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย อิสระกับการช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) หลังอาหารเย็นนำท่านเข้าเช็คอินโรงแรม CITITEL EXPRESS หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นบริเวณใกล้ๆกับโรงแรม เพื่อดูบรรยากาศเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

วันที่ 3   กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – โยโฮบารูห์ (อาหารเช้า,เที่ยง ,เย็น)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) ในโรงแรมที่พักนำท่านเดินทางสู่มะละกา ระหว่างการเดินทางพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น. เดินทางถึงมะละกา ศูนย์รวมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ นำท่านเดินทางซิตี้ทัวร์เมืองมะละกา ซึ่งเมืองศูนย์รวมแห่งประวัติศาสตร์ หรือ “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย” นำท่านเที่ยวชมโบราณสถานต่าง ๆ เช่น ป้อมปืนเอฟาโมซา อาจกล่าวได้ว่าได้ถูก ถ่ายรูปมากที่สุดรองจากตุกสแตดฮุยสร้างขึ้นเป็นป้อมปราการโดยชาวโปรตุเกส โบสถ์เซนต์พอล ป้อมปืนปราการเซนต์จอห์น ฮวงซุ้ยฮังเจอบัต และถ่ายรูปคู่กับกังหันลม ของชาวดัทช์ จากนั้นเดินทางต่อสู่โยโฮบารู

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โยโฮบารูห์ ระหว่างการเดินทางพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. ถึงโยโฮบารู บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินโรงแรม New York Hotel หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 โยโฮบารู – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – น้ำพุดนตรี (อาหารเช้า, – ,เย็น)

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (6) โรงแรม ที่พักจากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อเข้าประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านด่านวู๊ดแลนด์ เมื่อถึงด่านวู๊ดแลนด์ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางทั้งด่านมาเลเซียและสิงคโปร์นำท่านเดินทางไปถ่ายรูปคู่กับสิงโตทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้คณะได้ร่วมถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์

10.00 น. ถึง Universal Studio Singapore ซึ่งเป็นสถานที่ครอบครองความเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเครื่องเล่นและจุด ท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด ซึ่งยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น 18 ใน 24 จุดท่องเที่ยวของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ มีเฉพาะในสิงคโปร์เท่านั้น และมีรถไฟเหาะตีลังกาคู่ที่สูงที่สุดในโลก และมีเครื่องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา ครั้งแรก ในโลก และมีจุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ Transformer มีดินแดน Sci-Fi และปราสาทเชร็ค (Shrek) ครั้งแรกในโลก ห้อมล้อมไปด้วย ถนนแห่งความบันเทิงระดับโลก รายล้อมไปด้วยเทศกาลที่ไม่มีวันสิ้นสุด มีการแสดง multimedia แสงสีเสียง ที่ยิ่งใหญ่ ชมการแสดง ของปลาฉลาม และการแสดงของปลาโลมาในสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ (Marine life park)รวมถึงสถานที่ช้อปปิ้งสินค้าBrand name จากย่านถนนฮอลลีวูดและร้านค้าต่างๆ มากมาย

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเล่นเครื่องเพราะภายใน Universal Studio จะกว้างมาก และมีอาหาร Fast fooให้ เลือกทานมากมายจนได้เวลาที่นัดหมาย

20.40 น. บริการอาหารเย็น แจกเงินคนละ SGD10 (7) นำคณะเข้าชมน้ำพุดนตรี ท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ แสง สี เสียง อันวิจิตร ตระการตาซึ่งท่านไม่เคยเห็นมาก่อนในประเทศไทย หลังจบการแสดง นำท่านกลับเข้าที่พัก โรงแรม Hotei 81 หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5  มุตาฟา – ไชน่าทาว – ช็อปปิ้ง วีโว่ – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า,เที่ยง, – )

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (8) จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านชม “ซันเทคซิตี้” หรือที่เรียกกันว่า “มารีน่าเซ้า” ตึก 5 หลังที่ออกแบบ ตามหลัก”ฮวงจุ้ย” ประหนึ่งอุ้งมือ มีห้านิ้วเรียงราย มี “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง” หรือ Fountain of Wealth น้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ หลังจากนั้นนำท่านชม บรรยากาศโดยรอบของบริเวณอ่าวมาริน่าเบย์

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ย่านลิเติ้ลอินเดีย ให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้า ณ ห้างมุตาฟา ซึ่งเป็นห้างที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นบริเวณที่มีกลุ่มคนอินเดียประกอบอาชีพค้าขายอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อเรียกว่าเป็น “เป็นย่านลินเติ้ลอินเดีย” ให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอินเดีย บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (9)

13.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ ย่านบูกิต นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม พันมือ และใกล้กันก็เป็นวัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน นำท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ เดินทางสู่ “วัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ยวแก้ว“เพื่อ สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กก. ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพุทธศาสนา

15.00 น. นำท่านเลือกซื้อ สินค้า แถวย่าน Vivo City ซึ่งเป็น shopping mall ใหญ่ที่สุดของ Singapore ที่นี้มีสินค้ามากมาย รวมทั้ง outlets ของสินค้า Brand Name นานาชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยหรือสัมผัสวิถีชีวิตการเลือกซื้อสินค้าของชาวสิงคโปร์บริเวณออร์ชาร์ดโรจ ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้าจนได้เวลาอันสมควร

16.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินสิงคโปร์ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.40 น. เหิรฟ้ามุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3506

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 6   เดินทางถึงอุบลโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ     ท่านละ    23,900  บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม  – รถบัสปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง – ค่าที่พัก 3 คืน พัก 2 ท่าน /ห้อง  ค่าเข้าชมน้ำพุดนตรี  – อาหารตามโปรแกรมระบุ  –  ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ ท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท – ค่าบัตรเข้าชม Universal Studio Singapore

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม  -ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ – ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) – ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  ไม่รวมตั๋วเครื่องบินตามเส้นทางระบุ พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนมิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน  

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน บัญชี ธ.กรุงเทพ นายหัษกร จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่