212014Feb
เที่ยวลาวใต้ 3วัน2คืน

เที่ยวลาวใต้ 3วัน2คืน

โปรแกรมที่ 1

ปากเซ คอนพะเพ็ง วัดหลวง-น้ำตกอีตู้–  น้ำตกตาดเยือง –   น้ำตกตาดฟาน น้ำตกผาส้วม ตลาดดาวเรือง- ช่องเม็ก                3  วัน  2  คืน  อาหาร  8  มื้อ

วันที่ 1    ช่องเม็ก – ปากเซ  – น้ำตกคอนพะเพ็ง-วัดหลวง  dsc00300

06.00น.  รอท่านที่จุดนัดพบ  ด้วยรถบัส  VIP  ที่เรารอรับท่าน

07.00น   รับประทานอาหารมื้อเช้าที่  อ. สิรินธร (1)

08.00น.  ถึงด่านพรมแดนช่องเม็กไทย – ลาว  ผ่านพิธีการทำบัตรด่านตรวจคนเข้าเมือง(ต.ม.) สู่ สปป. ลาว

09.30น.  นำท่านเดินทางสู่เมืองปากเซแขวงจำปาสักเมืองใหญ่ อันดับ 1 ของ 4 แขวง ลาวตอนใต้โดย ถนนเส้นทางสายที่ 14 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากด่านช่องเม็ก 44 กิโลเมตร ระหว่างทางชมทัศนีย์ภาพความเป็นอยู่ของชาวลาวสองฝากฝั่งพร้อมนำท่านข้ามลำน้ำโขง  (แม่น้ำของ)  โดยข้ามสะพาน  (ขัว)  มิตรภาพญี่ปุ่น – ลาว ที่มีความยาวประมาณ1,800 เมตร เป็นสะพานแห่งเดียวที่ข้ามไปยังเมืองปากเซ

10.00น.  เดินทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร พร้อมชมความ

12.00น.  ถึงน้ำตกคอนพะเพ็ง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารน้ำตกคอนพะเพ็ง  (2)  หลังอาหารอิสระให้ท่านชม สวยงามและอลังการของ คอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ อันดับ 1ของเอเชีย  อับดับ 5 ของโลก เป็นไข่มุกแห่งเอเชีย ความสูงของน้ำตกประมาณ 15 เมตร ที่ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่มของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราด สร้างความตื่นตาที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน เอเซียตอนใต้ จนได้รับสมญานามว่า“ไนแองการ่าแห่งเอเซีย” เที่ยวชมน้ำตกตามอัธยาศัย ท่านสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากศาลาไม้ที่สร้างไว้บนเหนือบริเวณที่กระแสน้ำไหลบ่าถาโถมลงมารวมตัวกันพอดี แต่หากต้องการสัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกอย่างใกล้ชิดจากศาลาหลังจากได้ เที่ยวชม  ความสวยงาม  ของน้ำตก จนจุใจและธรรมชาติอันน่าตระการตา

13.00น.  นำท่านออกเดินทางกลับเข้าเมืองปากเซ แวะชม วัดภูกิ่งแก้วกองมณี (ถ้ามีเวลา) เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวลาวให้ความนับถือกันมาก วัดตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมถนน สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงTravelLifeThailand_SL168

18.00น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแพลานช้าง (3) มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนรำชนเผ่า ร้องเพลงคาราโอเกะ

19.00น.  เดินทางกลับโรงแรม จำปาสักพาเลซ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 – น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกอีตู้ -ตลาดดาวเรือง

07.00น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)

08.00น.  เดินทางสู่เมืองปากซ่อง เมืองที่มีภูมิอากาศเย็นเหมือนภาคเหนือของไทยในหน้าหนาว ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ปลูกไร่ชาและกาแฟ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ

09.30น.  พาท่านเดินทางสู่น้ำตกตาดเยือง ที่อยู่ไม่ไกลกันกับน้ำตกตาดฟานเป็นสายน้ำสายเดียวกัน ที่ไหลลงมาสู่น้ำตกตาดฟาน จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สายน้ำสีขาวที่ไหลออกมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวตัดกับสีดำเข้มของโขดหิน ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นส่วนตัวเป็นน้ำตกที่ท่านสามารถสัมผัสละอองน้ำและสัมผัสกับน้ำที่ ตกลงสู่พื้นดิน

10.00น.  พาท่านชมความสวยงามของน้ำตกตาดฟาน ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศลาว จุดเด่นอยู่ตรงสายน้ำ 2  สายที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 เมตร น้ำตกตาดฟานเป็นเหวลึกลงไปจนถึงก้นเหวซึ่งเขาว่ากันว่าเคยเป็นปล่องภูเขาไฟ โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตก ในระดับความสูงเท่าๆกัน จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูงได้อย่างชัดเจนและในยามเช้ายังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกด้วยเมื่อก่อนได้มีสัตว์ป่า(ฟาน)พลัดตกมาตายจำนวนมากจึงเรียกว่าน้ำตกตาดฟาน

11.00น.  ชม น้าตกตาดอีตู้ เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกที่หนึ่ง อยู่ไม่ใกล้กับตาดฟานและตาดเยือง ชื่อของตาดอีตู้คือควายตัวเมีย พลาดท่ามาตกน้ำตกที่นี่ตายเลยตั้งชื่อว่าน้ำตกตาดอีตู้

12.00น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารริมน้ำตกอีตู้ (5)

13.00น.  ช้อปปิ้งที่ตลาดดาวเรือง สินค้ามากมาย อาทิ  เครื่องเงินแท้ ทองคำ(คำฝรั่ง)  กระเป๋าก๊อปมากมาย3439110411220425

18.00น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแพคำพอง  (6)

19.00น.  เดินทางกลับโรงแรม จำปาสักพาเลซ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3   น้ำตกผาส้วม– ช่องเม็ก-อุบล

07.00น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7) ออกเดินทางกลับ

08.00น.  นำท่านมุ่งหน้าสู่  น้ำตกผาส้วม ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามในท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

……..น.   เดินทางออกจากตัวเมืองปากเซสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก-วังเต่า

……..น.   ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก-วังเต่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เข้าประเทศไทย

12.00น.   รับประทานอาหารเที่ยงที่ช่องเม็ก (8)

13.00น.   เดินทางกลับบ้าน

…………  ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

   **** หมายเหตุ เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ****

อัตราค่าบริการ จำนวน 42 ท่านขึ้นไป ราคา 4,900 บาท/ท่าน

โปรแกรมที่ 2

ปากเซ-คอนพะเพ็ง-วัดภูกิ่งแก้ว-ปราสาทหินวัดพูจำปากสัก-ตลาดดาวเรือง-ตาดเยือง –ไร่กาแฟ-ผาส้วม  

3 วัน 2 คืน  อาหาร 8  มื้อ

วันที่ 1    ช่องเม็ก – ปากเซ  – น้ำตกคอนพะเพ็ง-วัดภูกิ่งแก้ว

06.00น.  รอท่านที่จุดนัดพบ  ด้วยรถบัส  VIP  ที่เรารอรับท่านE8755571-21

07.00น   รับประทานอาหารมื้อเช้าที่  อ. สิรินธร (1)

08.00น.  ถึงด่านพรมแดนช่องเม็กไทย – ลาว  ผ่านพิธีการทำบัตรด่านตรวจคนเข้าเมือง(ต.ม.) สู่ สปป. ลาว

09.30น.  นำท่านเดินทางสู่เมืองปากเซแขวงจำปาสักเมืองใหญ่ อันดับ 1 ของ 4 แขวง ลาวตอนใต้โดย ถนนเส้นทางสายที่ 14 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากด่านช่องเม็ก44 กิโลเมตร ระหว่างทางชมทัศนีย์ภาพความเป็นอยู่ของชาวลาวสองฝากฝั่งพร้อมนำท่านข้ามลำน้ำโขง  (แม่น้ำของ)  โดยข้ามสะพาน  (ขัว)  มิตรภาพญี่ปุ่น – ลาว ที่มีความยาวประมาณ1,800 เมตร เป็นสะพานแห่งเดียวที่ข้ามไปยังเมืองปากเซ

10.00น.  เดินทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร พร้อมชมความ

12.00น.  ถึงน้ำตกคอนพะเพ็ง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารน้ำตกคอนพะเพ็ง (2)หลังอาหารอิสระให้ท่านชม สวยงามและอลังการของ คอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ อันดับ 1ของเอเชีย  อับดับ 5 ของโลก เป็นไข่มุกแห่งเอเชีย ความสูงของน้ำตกประมาณ 15 เมตร ที่ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่มของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราด สร้างความตื่นตาที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน เอเซียตอนใต้ จนได้รับสมญานามว่า“ไนแองการ่าแห่งเอเซีย”  เที่ยวชมน้ำตกตามอัธยาศัย ท่านสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากศาลาไม้ที่สร้างไว้บนเหนือบริเวณที่กระแสน้ำไหลบ่าถาโถมลงมารวมตัวกันพอดี แต่หากต้องการสัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกอย่างใกล้ชิดจากศาลาหลังจากได้ เที่ยวชม  ความสวยงาม  ของน้ำตก จนจุใจและธรรมชาติอันน่าตระการตา

14.00น.  นำท่านออกเดินทางชมและนมัสการ วัดภูกิ่งแก้วกองมณี เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวลาวให้ความนับถือกันมาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมถนน สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงและเกาะแก่งที่อยู่ไกลออกไปได้จากด้านบนเลย

18.00น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแพคำฟอง (3)มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนรำชนเผ่า ร้องเพลงคาราโอเกะ

19.00น.  เดินทางกลับโรงแรม จำปาสักพาเลซ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  ปราสาทหินวัดพูจำปาสัก – ตลาดดาวเรือง

07.00น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)

08.00น.  นำท่านออกเดินทางไปยังเขตชุมชนเมือง ( Unesco)630ประวัติศาสตร์เก่าแก่ของชาวนคร จำปาสักและหลังจากนั้นท่านจะได้ชมความงดงาม  อันน่าทึ่งของปราสาทวัดพู ขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกโลก แห่งที่ 2 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยองค์การยูเนสโก้ ( Unesco )ปราสาทหินวัดพูจำปาสัก ตัวปราสาท ตกแต่งเป็นศิลปะแบบเดียวกัน กับ นครวัด ของกัมพูชาประชาธิปไตยประมาณกว่าพันปี หลักฐานต่างๆอาทิ แท่นบูชายันต์ รูปจระเข้ โดยใช้มนุษย์พรหมจารีย์ หญิง – ชาย ในการบูชาเทพเจ้าฮินดู ในสมัยนั้น พร้อมสัมผัส กลิ่นไอความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมสมัยก่อน ซึ่งได้สร้างไว้ก่อนจะไปสร้างที่ นครวัด ของกัมพูชาประชาธิปไตยเป็นอารยธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ ชมความงดงามของลวดลายที่แกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง

12.00น.  รับประทาอาหารเที่ยงทีร้ามณีพร หรือเทียบเท่า(5)

13.00น.  ออกเดินทางกลับไปยังเมืองปากเซ

16.00น.  ช้อปปิ้งที่ตลาดดาวเรือง สินค้ามากมาย อาทิ  เครื่องเงินแท้ ทองคำ(คำฝรั่ง)  กระเป๋าก๊อปมากมาย ผ้าซิ่น ผ้าพันคอ ฯลฯ

18.00น.  รับประทานอาหารเย็น (6)

19.00น.  เดินทางกลับโรงแรม จำปาสักพาเลซ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  น้ำตกตาดเยือง – ไร่กาแฟ – ผาส้วม – ช่องแมก-อุบล

07.00น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7)

08.00น.  ออกเดินทางไปยังน้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศลาว จุดเด่นอยู่ตรงสายน้ำ 2  สายที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120น้ำตกตาดผาส้วม2 เมตร น้ำตกตาดฟานเป็นเหวลึกลงไปจนถึงก้นเหวซึ่งเขาว่ากันว่าเคยเป็นปล่องภูเขาไฟ มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูงได้อย่างชัดเจน  จากนั้นไปแวะ ชมไร่กาแฟซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ แล้วออกเดินทางไปยังน้ำตกผาส้วม

12.00 น. รับประทานอาหาหารที่ น้ำตกผาส้วม (8) หลังอาหารอิสระให้ท่านเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตก

13.00น.  ออกเดินทางกลับบ้าน

………… ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

  **** หมายเหตุ เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ****


เอกสารที่ต้องใช้   –  เด็กต่ำกว่า 11ปี ใช้สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือ

ผู้ปกครอง จำนวน 1 แผ่น และ รูปถ่ายขนาด  1 หรือ  2  นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป

ราคานี้คิดรวม    ค่าที่พัก,ค่ารถยนต์นำเที่ยว,ค่าเอกสาร,ค่าอาหาร,ค่าเข้าชมและไกด์นำเที่ยว,

และค่าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครอง  1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการ          42 คนขึ้นไป    ราคา  5,900 บาท/ท่าน        

หมายเหตุ  ราคานี้รับที่จังหวัดอุบลราชธานี   ถ้ารับ – ส่ง กรุงเทพฯ  เพิ่มคนละ 1,200 บาท  พร้อมอาหาร

เงื่อนไขการสารองทีนั่ง
1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบเสร็จ
2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์
เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทิชเชอร์ออนทัวร์ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก ,ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

                                              บัญชี  ธ.กรุงเทพ  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0