22015Sep
เพชรบุรี –หัวหิน 2วัน 1 คืน

เพชรบุรี –หัวหิน 2วัน 1 คืน

เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ 

วันที่ 1  จุดนัดหมาย – จ.เพชรบุรี

20.00  น.  ออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี โดยรถปรับอากาศ VIP  โดยมีพนักงานทัวร์คอยดูแลตลอดการเดินทาง บริการ ขนม ลูกอม ผ้าเย็น น้ำดื่ม  พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2     ถ้ำเขาหลวง – Swiss Sheep Farm – โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 1) พร้อมทำภารกิจส่วนตัว

08.00 น.  พาท่านไปชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรีมีหินงอกหินย้อย สีสันสวยงาม ถือเป็นถ้ำphoto06ใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐาน พระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไฮไลต์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวง คือ การได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดาน ถ้ำลงมาสู่พื้นข้างล่างคล้ายกับมีสปอร์ตไลท์ส่องลงมาเป็นภาพที่อัศจรรย์และงดงามมาก

10.00 น.  พาทุกท่านไปชมและให้อาหารแกะที่  Swiss Sheep Farm คุณจะได้พบกับความน่ารักของฝูงแกะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนฟู หนานุ่มนับสิบตัว ในบรรยากาศฟาร์มแบบสวิส ท่ามกลางหุบเขาแห่งความรัก ที่โอบล้อมคุณด้วยไออุ่นสไตล์ฟาร์มแบบยูโรคันทรี มีสนามหญ้าเขียว ๆ ลายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น.  ออกเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อยู่ในความดูแลของ กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่downloadของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

15.00 น.  ถึงที่พัก Check In เข้าสู่ห้องพัก……………..พักผ่อนหรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3 )

วันที่ 23  เดอะเวเนเซียหัวหิน – อุบลฯ

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.00 น.  พาท่านไปชมเข้าชม เดอะเวเนเซียหัวหิน ช็อบปิ้ง และเล่นกิจกรรม ล่องเรือกอนโดลาหรือรถม้า สไตล์ยุโรป 3D ART GALLERY สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์เวนิส แห่งใหม่ของเมืองไทย เวเนเซีย เน้นการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบเวนิซ อิตาลี ทำให้เป็น ที่ท่องเที่ยวและช็อปปิ้งสไตล์เวนิซภายใน The Venezia แบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่

 • Fashion & Accessories สินค้าแฟชั่นชั้นนำ ทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ
 • Pub & Restaurant ซึ่งมีทั้งสไตล์ผับแอนด์เรสเตอรองค์ เทรนดี้เรสเตอรองค์ อินเตอร์ฟาสต์ฟู้ด ร้านอาหาร ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง รวมถึงร้านกาแฟและเบเกอรี่
 • Health & Beauty • Sport
 • Kids & Services เช่น มินิ ซู , แฟมิลี่ โซน, ซุปเปอร์มาร์เก็ต ,ธนาคาร ,ไอที ,สปา, ร้านหนังสือ ฯลฯ
 • Arts & Design รวมร้านค้ากว่า 200 ร้าน สินค้าดีไซน์สร้างสรรค์ งานศิลปะ และของใช้ของตกแต่งบ้าน

11.00 น.  ออกเดินทางกลับอุบลราชธนี

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

13.30 น.  ออกเดินทางต่อ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

………น.   ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิ์ภาพ


อัตราค่าบริการ    จำนวน 45 ท่านขึ้นไป ………………………………..

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าที่พัก 1 คืน
 2. ค่าอาหาร 5 มื้อ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
 5. ค่าไกด์ หรือ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี )
 2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ – อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ

(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

4. ค่าทิปไกด์ ทิปพนักงานขับรถ ตลอดรายการเดินทาง

เอกสารประกอบการเดินทาง    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ  รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

 1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบเสร็จ
 2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
 1. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทิชเชอร์ออนทัวร์ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก ,ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน          เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

                                 ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

      บัญชี  ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีอุบลราชธานี  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0