92016Jan
เวียดนามเหนือ ฮาลอง-ฮานอย 5วัน4คืน

เวียดนามเหนือ ฮาลอง-ฮานอย 5วัน4คืน

วันที่ 1 อุบล – นครพนม -ลาว-เวียดนามเมืองวินห์

03.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ อ.วาริน จ.อุบลราชธานี จุดที่2 ศาลหลักเมืองอุบล ออกเดินทางไปยัง จ.มุกดาหาร

06.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ จ.มุกดาหาร (มื้อที่1)

08.30 น.   ถึง ด่านท่าแขก จ.นครคพนม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมืองสวันเขต สปป. ลาว เสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำคณะเดินทางมุ่งสู่เมืองวินDSC00690ห์ เวียดนาม ชมทิวทัศน์อันสวยงามของป่าเขา เส้นทางการเดินทางช่วงนี้ต้องบอกว่าสวยงามด้วยภูเขาหินปูน และวิวทิวทัศน์ที่ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่เวียดนาม (มื้อที่2)

13.00 น.   และตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามที่ด่านจะล้อ

18.00 น.   เดินทางถึงเมืองวินห์ แวะถ่ายภาพและชม อนุสรณ์สถาน ประธานโฮจิมิน  

19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่3)  และพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม  PHUONG DONG HOTEL (4ดาว)

วันที่ 2 เมืองวินห์ – อ่าวอาลองเบย์

06.00 น.   อาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่4) 

06.30 น.   ออกเดินทางไปชมบ้านเกิดลุงโฮ จากเมืองวินห์ ตามถนนหมายเลข 1 ผ่านเมืองทันหัว ระหว่างทางชมผืนนาข้าวที่กว้างใหญ่อันงดงามและวัฒนธรรมที่สวยงาม และหาชมได้ยาก

11.30 น.   อาหารกลางวันที่เมืองทันหัว(มื้อที่5) ออกเดินทางสู่เมืองฮาลองเมืองตากอากาศที่ได้ชื่อว่ากุ้ยหลินแห่งเวียดนาม ชมทัศนียภาพสัมผัสชีวิตของชาวเวียดนามในชนบทระหว่างทางชมทิวทัศน์สอง ข้างทางที่เป็น หมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลวิวทิวทัศน์สองข้างทางเป็นพื้นราบส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวแบ่งซอยเป็นแปลงเล็กๆ บางแปลงปลูกพืชจำพวกเผือก บัว และบนคันนาขนาดจิ๋ว ยังปลูกพืชผักสวนครัวอีกต่างหาก นำคณะทัวร์ไปช๊อปปิ้งตลาดกลางคืน เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า หมวก ผ้าพันคอ ชุดพื้อ๋าวหย่าย และสินค้าเมืองราคาถูกนานาชนิด เพื่อเป็นของฝากกลับบ้าน

18.00 น .  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่6) 

19.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MUONG THANH HOTEL  (4ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 อ่าวฮาลองเบย์ – ฮานอย

06.30 น.    อาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่7)  จากนั้นนำท่านไปล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ชมความตระการตาของหมู่เกาะมรดกโลก สถานที่ซึ่งได้รับการDSC00955ประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ที่มีความโดดเด่นงดงามแสนโรแมนติกด้วยทัศนียภาพของเกาะหินปูนน้อยใหญ่ มากกว่า 1,696 เกาะ ซึ่ง “ ฮาลอง” แปลว่ามังกรร่อนลงเป็นการเตือนให้นักท่องเที่ยวนึกถึงมังกรในสมัยโบราณที่กล่าวกัน ว่าเคยลงมาในอ่าวแห่งนี้ ในสมัยดึกดำบรรพ์  อ่าวฮาลองนี้เคยเป็นสมรภูมิสำคัญในการสงครามต่อต้านการรุกรานจากทิศเหนือ  คือ จีน รวมทั้งสงครามการปฏิวัติด้วย  เรือจอดแวะชมถ้ำเทียนกุงและถ้ำฮางโดวโก๋ว ชมหินงอกหินย้อยที่ตกแต่งด้วยไฟแสงสีงดงาม และมีรูปทรงแปลกตาน่าพิศวง   

12.00 น.    รับประทานอาหารซีฟู้ดบนเรือสำราญ (มื้อที่8) 

13.00 น.    ขึ้นจากเรือสำราญนั่งรถชมเมืองฮาลอง  ออกเดินทางสู่ ตัวเมือง ฮานอย   ชมทัศนียภาพเมืองหลวงของประเทศที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน กว่า 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุด ในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Paris” มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยที่เป็นอาณานิคม ของฝรั่งเศสมีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและแม่น้ำล้อมรอบเมือง ผ่านทะเลสาบใจกลางเมืองDSC00889ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย “โห่หว่านเกี๊ยม” ทะเลสาบคืนดาบ  มีเรื่องเล่าที่ต่อเนื่องกันมายาวนานว่า พระเจ้าเลไทโต  ได้รับดาบวิเศษมาใช้ต่อสู้กับพวกหมิงจากจีน  หลังจากได้รับชัยชนะปลดปล่อย ประเทศให้เป็นอิสระแล้วพระองค์ได้เสด็จลงเรือไปกลางทะเลสาบแห่งนี้ เพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ เต่าได้ว่ายขึ้นมาคาบดาบจากพระหัตถ์ของพระองค์และดำน้ำลงไปในทะเลสาบ ชมวัดหง็อกเซิน (Ngoc Son) วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ แห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นนำท่านไปชมการแสดง “ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ” ซึ่งมีแห่งเดียวในโลก ประทับใจกับการเชิดหุ่นในน้ำแบบพื้นเมืองอันเป็นศิลปะประจำชาติที่แสดงถึงการบรรยายชีวิตในเทพนิยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ ๆ ของเวียดนาม จากคณะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ 1 ใน 3 ของโลก

18.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) 

19.00 น.    นำท่านแวะช๊อปปิ้งที่ตลาดดงซวน  และถนนสามสิบหกสายอย่างเต็มที่ เสร็จแล้วนำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองฮานอย THANG LOI HOTEL (4ดาว)  พักผ่อนตามอัธยาศรัย หรือท่องเที่ยว เมืองฮานอยยามค่ำคืน

วันที่ 4

07.30 น.     เช็คสัมภาระผู้เดินทางก่อนออกจากโรงแรม

08.00 น.     นำท่านเข้าชมสุสานโฮจิมินห์  อยู่ที่จตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย  เป็นสถานที่เก็บศพซึ่งภายใน บรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์นอนDSC01109สงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ  ให้ท่านถ่ายภาพกับทำเนียบประธานาธิบดี  ซึ่งในปัจจุบันใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอนและห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย และนำท่านชมเจดีย์เสาเดียว  เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวต้นไทร ภายในศาลาประดิษฐานรูปทรงของเจ้าแม่กวนอิมตามตำนานกล่าวกันว่า“พระเจ้าหลีไทโต” แห่งราชวงค์หลีทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่ง อยู่บนใบบัว  และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับสตรีสาวสามัญชนลูกชาวนาคนหนึ่ง และได้ให้กำเนิดทายาทชายแก่พระองค์ ตามที่ทรงมีพระสุบิน  พระองค์จึงทรงโปรดให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม  ที่เรียกว่าเจดีย์เสาเดียวคือ  “ศาลากลางน้ำ” แวะชมวิหารวรรณกรรม “วันเหมียว” วัดแห่งวรรณคดีสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1673  รัชสมัยของพระเจ้าหลีไทโตง  เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ช้อปปิ้งถนน 36 สาย มากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตาทำจากไม้กระเป๋าก้อปปี้แบรนด์เนม รองเท้า coppyแบรนด์เนม เสื้อผ้า งานไม้แกะสลัก พื้นที่ย่านนี้ สินค้าจะ จำหน่ายเป็นโซน ฯลฯ

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่11)  ณ ภัตตาคารเมืองนินบินห์ และช็อปปิ้งซื้อสินค้าที่ระลึก เสร็จแล้วออกเดินทางมุ่งต่อไปสู่เมืองวินห์DSC01195

18.00 น.     เดินทางถึงเมืองวินห์ เวียดนามกลางเข้าสู่ที่พักรับประทานอารเย็นที่ภัตตาคารโรงแรมที่พัก(มื้อที่12) หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย PHUONG DONG HOTEL  (4ดาว)

วันที่ 4 เมืองวินห์ – อุบลราชธานี

05.00 น      อาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่13)  อำลาเมืองวินห์   เดินทางกลับบ้าน ชมทิวทัศน์ขุนเขาสลับซับซ้อนสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางป่าไม้หลากหลายพันธุ์ 

08.00 น.     ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  เวียดนาม และด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว

11.00 น.     อาหารกลางวัน ที่เมืองลาว (มื้อที่14) 

18.00 น.     ถึงสะพานมิตรภาพลาว-ไทย  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว-ไทย และกลับสู่มุกดาหาร

18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่15) 

24.00 น.     เดินทางถึงอุบลฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  จำนวน 40 ท่าน 1,3900 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. หมวก1 ใบ
 2. รถปรับอากาศ
 3. โรงแรมตามโปรแกรม (4ดาว)
 4. อาหารตามโปรแกรม
 5. ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 6. มัคคุเทศก์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
 7. ค่าดำเนินเอกสารผ่านด่าน สปป.ลาว และ เวียดนาม
 8. ค่าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองลูกทัวร์ 1 ล้านบาท/คน ค่ารักษาพยาล 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. วีซ่าเข้า สปป.ลาว และเวียดนาม สำหรับชาวต่างชาติ
 2. ค่าทิปไกด์ พนักงานชับรถ
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ – อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

เอกสารในการที่ต้องใช้ คือ 

      หนังสือเดินทาง PASSPORT ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ ทิชเชอร์ออนทัวร์ขอเก็บหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อน 10 วัน

หมายเหตุ      ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก 

ราคานี้รับที่จังหวัดอุบลราชธานี   รับ- ส่ง กรุงเทพฯ เพิ่ม คนละ  1,200  บาท พร้อมบริการอาหาร    ต่างจังหวัดคิดเพิ่มตามระยะทางที่จะไปรับ


                     ตกตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีอุบลราชธานี  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนถ้าตรงกับช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ และวันหยุดประจำปีของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองและการปรับขึ้นราคาช่วงเทศการของโรงแรมและร้านอาหาร