22015Sep
โขงเจียม ผาแต้ม สามพันโบก 2 วัน 1 คืน

โขงเจียม ผาแต้ม สามพันโบก 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1  โขงเจียม -จุดชมวิวแม่น้ำสองสี-อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ –เสาเฉลียง-ผาแต้ม    

09.00 น.   รับคณะที่……………….ออกเดินทางไปยัง โขงเจียม นำท่านชมปรากฏการณ์แม่น้ำสองสี ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำโขงDSC_2967-2กับแม่น้ำมูล(โขงสีปูน มูลสีคราม) จากนั้นไปอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะไปชมสะพานแขวน เป็นสะพานแขวนคนเดินข้ามที่ยาวที่สุดในประเทศ ที่เชื่อมจากฝั่งที่ทำการกับดอนตะนะทั้งสองข้าง โครงสร้างเป็นเหล็กยึดโยงด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ ยาวประมาณข้างละ295 เมตร เป็นจุดชมวิวสองฝั่งแม่น้ำมูลเหนือแก่งตะนะ และใช้เดินข้ามเข้าไปชมธรรมชาติบนดอนตะนะได้อย่างเพลิดเพลิน จากนั้นไปนมัสการหลวงปูคำคนึง เกจิอาจารย์ชื่อดังที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ่งมรณภาพไปกว่า 20 ปีแล้ว แต่สังขารยังไม่เน่าไม่เปื่อยปัจจุบันยังคงถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว

12:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (1)

13.00 น.   จากนั้นออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมภาพเขียนสีโบราณ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผา ติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า  300 ภาพซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียน สีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย แวะเที่ยว เสาเฉลียง อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหินตั้งซ้อนกันโดยธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายดอกเห็ด เรียงรายกันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ในแผ่นดินขนาดใหญ่ ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เมื่อประมาณล้านกว่าปีมาแล้ว

17.00 น.   Check in เข้าที่พัก

18.00 น.   รับประทานอหารเย็น (2) หลังอาหารอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ntsja

วันที่ 2     น้ำตกแสงจันทร์ –หาดสลึง- สามพันโบก -โขงเจียม

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (3)

08.00 น.    ออกเดินทางเที่ยวต่อ เราจะนำท่านไปยัง หรือ น้ำตกแสงจันทร์ 1ใน Unseen in Thailand ที่มาของชื่อน้ำตก แสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละอองผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญที่แสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดี พร้อมกับละอองของธารน้ำตกที่โปรย ดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก เสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้ ที่ยังคงเก็บความงามสงบประสานอย่างกลมเกลือนของธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ประทับใจ จากนั้นไปออกเดินทางไปยังหาดสลึงpatam2

11.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (4)

13.00 น.    นำท่านลงเรือเพื่อล่องชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำโขงที่หาดสลึง ประติมากรรมหินทรายที่มีรูปร่างต่างๆ ซึ่งมีความงดงามแปลกตาตามธรรมชาติ  โดยเรือจะจอดให้ท่านได้ชมจุดต่าง อาทิ ปากป้อง, ถ้ำนางเข็นฝ้าย,ถ้ำนางต่ำหูก,หาดหงษ์, หาดหินสีและจุดที่เป็น ไฮไลท์ คือ สามพันโบก หรือ “แกรนด์แคนยอนแห่งสยาม” เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ให้ท่านชมความงามของประติมากรรมหินทรายที่มีรูปร่างงดงามแปลกตาของแก่งนับพันของแม่น้ำโขง เดินเล่น ชมความงามถ่ายภาพกันอย่างจุใจ และถ่ายภาพจุดต่างๆ ตามอัธยาศัย

15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ นำท่านเดินทางกลับโขงเจียม

16.30 น.  ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพPicture_095พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ   จำนวน 45 ท่านขึ้นไป    ราค………บาท/ท่าน

ราคานี้รวม

 1. ค่าที่พัก 1 คืน
 2. ค่าอาหาร 4 มื้อ
 3.  ค่ารถโค๊ชปรับอากาศ vip
 4. ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลระหว่างเดินทาง
 5.  ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 6.  ค่าเข้าชมสถานที่ระบุในโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี )
 2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ – อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 4. ค่าทิปไกด์ ทิปพนักงานขับรถ ตลอดรายการเดินทาง

เอกสารประกอบการเดินทาง    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

 1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบเสร็จ
 2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
 3. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทิชเชอร์ออนทัวร์ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก ,ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน          เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ  ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม  โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่

                                  ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

            บัญชี  ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีอุบลราชธานี  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0