82013Aug

ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมการท่องเที่ยว เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

จุดนัดหมาย- มุกดาหาร – สะหวันเขต — กวางจี– เว้ – ดานัง – ฮอยอัน

เที่ยวชมเที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก  เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน ชมความสวยงามพระราชวังไดโนย, วัดเทียนมู่ไปไหว้ สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมความสูง 64 เมตร ล่องเรือมังกรฟังเพลงพื้นเมืองชม ความสวยงามใน  ยามราตรีของสองฝั่งแม่น้ำหอม  ช๊อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย เข้าพักโรงแรมระดับ มาตรฐานม 4 ดาว

vietnamklang_01


วันที่ 1 จุดนัดพบ -มุกดาหาร – สะหวันเขต – ลาวบาว – กวางจี

03.00 น. รับคณะที่จุดนัดหมายโดยใช้รถเวียดนามออกเดินทางไปยัง จ.มุกดาหาร

06.00 น. ถึง จ.มุกดาหารรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วออกเดินทางไปยังด่านพรมแดนไทยข้ามสะพานไทย-ลาว เข้า สปป.ลาวไปยังแขวงสะวันนะเขตเพื่อเดินทางต่อไปยังชายแดน ลาว – เวียดนาม (ด่านลาวบาว)

12.00 น. เดินทางถึงแดนสะหวันเขต รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านนางคำเหย เสร็จแล้วเดินทางเข้าเวียดนาม

15.30 น. เดินทางผ่านเมืองกวางจี(ดงฮ่า) เที่ยวชมสะพานที่เป็นเส้นเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัยก่อน,ชมอุโมงค์วินม๊อก จากนั้นออกเดินทางไปยังเมืองเว้ เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม อดีตเมืองหลวงเก่าก่อนยุคฝรั่งเศสเข้าครอบครองอินโดจีน

19.00 น. เดินทางถึงเมืองเว้ รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร An Phouc อาหารเวียตนาม เสร็จแล้วเข้าที่พัก

โรงแรม Century 4 star หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เว้ – ดานัง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.30 น. ออกเดินทางไป ชมเจดีย์เทียนมู่ ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม เป็นทรงแปดเหลี่ยมมี 7 ชั้นชมพระราชวังไดโนย, ในเมืองเว้เสร็จแล้วออกเดินทางไปยังเมืองดานัง

12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร บริเวณอ่าวลังโก ณ ภัตตาคาร Thanh Tam อาหารทะเลและซื้อไข่มุกของแท้ของ เวียดนามที่ริมทะเล ลังโก

13.30 น. นำท่านกลับสู่เมืองดานัง ก่อนเข้าเมืองดานัง นำท่าน ไป ทำบุณที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่ใหญ่ และ สูงที่สุุด สูง 64 เมตร ที่ยอดเขาเมืองดานัง ลงเขานำพาท่านแวะไปที่บ้าน นอนเนือก ชมการแกะสลักหินอ่อนพร้อมซื้อของที่ระลึก

18.00 น. ถึงเมืองฮอยอันรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ณ ภัตตาคารPhobien ในเมืองฮอยอัน

19.00 น. เข้าที่พัก ณ โรงแรม Nhu minh Hotel เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : ดานัง– ฮอยอัน – ดานัง– เว้

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

07.30 น. นำท่านเดินเทียวชมเมืองมรดกโลก ฮอยอันที่มี วัดจีน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ ที่มีลักษณเด่นคือ ทุกหลังจะมีความหลากหลายในโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบกันช๊อปปิ้งที่เมืองฮอยอัน

12.00 น. เดีนทางกลับ .รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารThantam อาหารทะเล ที่ริมทะเล langco จากนั้นออกเดินทางไปชมสุสานกษัตริย์เวียดนาม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

16.00 น. ถึงเมืองเว้แวะซื้อของฝากจากเวียดนามที่ ตลาดดองบา ซื้อของฝากที่มีสินค้าราคาถูกแทบทุกชนิด เช่น หมวกกระเป๋าในราคาถูก

18.00 น. รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร Royal park แล้ว ลงเรือมังกร ล่องในแม่น้ำหอมฟังเพลงพื้นเมืองอันแสนไพเราะ ชมความสวยงามในยามราตรีของสองฝั่งแม่น้ำหอม

20.00 น. เข้าที่พัก ณ โรงแรม Green Hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 4 : เว้ – สะหวันเขต

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ ออกเดินทางอำลาเมืองเว้ โดยใช้เส้นทางเดิม เว้ – สะหวันนะเขตจากนั้นเดินทางเข้าสู่แขวงสะหวันนะเขต ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านปลอดภาษี ของ เวียดนามที่ด่านของเวียดนาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน นางคำเหย. ใกล้ด่าน

16.00 น. ถึงด่านพรมแดนมุกดาหารแจ้งเอกสารเข้าเมืองแล้วเดินทางกลับประเทศไทยอย่างสนุกสนานและ

โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ ตารางรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก

เอกสารในการที่ต้องใช้  คือ หนังสือเดินทาง passport ก่อนเดินทางกับทีชเชอร์ออนทัวร์ที่มีอายุ 6 เดือน เก็บหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อน 15 วัน

ราคานี้คิดรวม  ค่าที่พัก,ค่ารถยนต์นำเที่ยว,ค่าเอกสาร,ค่าอาหาร,ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว,และค่าประกันภัย พ.ร.บ. 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการ

10 – 15 คน คนละ 10,900 บาท

16 – 25 คน คนละ 9,900 บาท

26 – 40 คน คนละ 8,900 บาท

45 คนขึ้นไป คนละ 7,900 บาท

ราคานี้รับที่จังหวัดอุบลราชธานี รับ- ส่ง กรุงเทพฯ เพิ่ม คนละ 1,200 บาท พร้อมบริการอาหารต่างจังหวัดคิดเพิ่มตามระยะทางที่จะไปรับ

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี ธ.กรุงเทพ นายหัษกร จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

vietnamklang_02