22019Jun
โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

วันที่1 :  อุบลฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

13.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนมลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทาง

23.55 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาน์เตอร์ W สายการบิน Shandong Airline (SC) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

วันที่ 2 :  กรุงเทพฯ – คุนหมิง -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ-นั่งกระเช้า -สวนสตรอเบอร์รี่

03.00 น.   ออกเดินทางสู่คุนหมิง โดยสายการบินShandong Airlineเที่ยวบินที่ SC8886 (ใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง / ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)

05.00 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ยเมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจวริมทะเลสาบเตียนฉือ มี ทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยสดงดงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิถัวเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 16.5 องศาได้ชื่อสมญานามว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านรับประทานอาหารเช้า

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมสนามบิน

   นำท่านชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ คำว่า เจี้ยวจื๋อในภาษาจีนหมายถึงเกี้ยว เพราะรูปร่างภูเขาเหมือนเกี้ยวจีน ยอดเขาสูงจากระดับนํ้าทะเล 4,223 ม. ในช่วงฤดูหนาวระ หว่างเดือนพฤศจิกายน—กุมภาพันธ์ มีหิมะปกคลุมทั้งภูเขา ท่านจะได้พบสิ่งมหัศจรรย์มากมาย อาทิเช่น หิมะที่เกาะบนต้นไม้ และนํ้าตกบนหน้าผาที่จับตัวเป็นนํ้าแข็ง ลำธารรูปทรงต่าง ๆ เป็นต้น ในช่วงเดือนมีนาคม บนยอดเขายังมีหิมะปกคลุมอยู่และดอกไม้เชิงเขาเริ่มจะบาน ระหว่าง เดือนเมษายน—กันยายน ดอกไม้กุหลาบพันปี (azalea) หลายสิบชนิดนับหมื่นต้นมีทั้งสีขาว แดง ชมพู เหลือง ฯลฯ ทยอยบานจากเชิงเขาขึ้นไปสู่ยอดเขา นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูง 3,650 ม. เหนือระดับนํ้าทะเล ซึมซับกับวิวธรรมชาติที่งดงาม

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา

บ่าย         เชิญท่านดื่มดํ่ากับบรรยากาศที่แสนสวยบนเขาพร้อมเก็บภาพอันสวยสดงดงาม สมควรแก่เวลา นำท่าน เดินทางสู่เมืองตงซวน เมืองแห่งแผ่นดินสีแดงเป็นเมืองชนบทที่มีความสงบ ความสวยงามที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ (ระยะทาง 70กม.ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที) ระหว่างทางแวะสวนสตรอเบอร์ ซึ่งเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม—เมษายน และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม—มิถุนายนท่านสามารถเก็Myrica rubra

คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   พักที่ โรงแรม Hong Tu Ren Jiaหรือเทียบเท่า

วันที่ 3 :  ตงชวน(ดินแดง) – คุณหมิง(ร้านบัวหิมะ-ร้านใบชา)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

              นำท่านเที่ยวชม แผ่นดินสีแดงตงชวนเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนและนาขั้นบันไดที่กว้างสุดสายตา ผิวดินของภูเขาบริเวณนี้มีธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆที่อุดมสมบูรณ์เมื่อเจอออกซิเจนได้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกลายเป็นสีแดงเมื่อกระทบกับแสงแดดเป็นภาพที่งดงามมากๆ ตงชวนยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปจีนและชาวต่างชาติต่างยกย่องให้เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดอีกแห่งของประเทศจีน

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางกลับคุนหมิง(ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมร้านบัวหิมะและร้านใบชา ซึ่งมณฑลยูนนานมีชื่อฉายาตั้งแต่โบราณว่าเป็นอาณาจักรแห่งใบชา และชายูนนานที่ชื่อโด่งดังที่สุดคือชาผูเอ๋อ

คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

              โรงแรม LONGWAY HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่4 :  คุนหมิง – วัดหยวนทง-ย่านการค้าถนนคนเดิน-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-นํ้าตก

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

               นำท่านนมัสการสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคุนหมิง เริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรน่านเจ้ายุคราชวงศ์ถังประมาณ1,300 ปีก่อนและเกิดความเสียหายในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ย ผู้เป็นคนพลิกประวัติศาสตร์จีนโดยเปิดด่านให้แมนจูเข้ามาประเทศจีนตั้งราชวงศ์ชิงขึ้นมา ภายในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่นิกายมหาญาณของพม่า นิกายหินญาณของไทย และนิกาย

                 ลามะของธิเบต ภายในโบสถ์ไทยของวัดได้ประดิษฐาน พระพุทธชินราชของไทย ซึ่งจำลองมาจาก

                 พระพุทธชินราชพิษณุโลก โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมา จากนั้น

                 แวะชมร้านผ้าไหมและหยกซึ่งมณฑลยูนนานมีพรมแดนติดกับพม่าเลยกลายเป็นแหล่งหยกที่มีชื่อ

                 ที่สุดของประเทศจีน

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเที่ยวอุทยานนํ้าตกคุนหมิงที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100ล้านหยวน (ประมาณ  5,500 ล้านบาท) เพื่อนำนํ้าแม่นํ้าหนิวหลันเจียงเข้าสู่ทะเลสาบเตียนฉือ นํ้าตกกว้าง 400 เมตร สูง12.5 เมตร จากนั้น นำท่านสู่ย่านการค้าถนนคนเดินคุนหมิง เลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจมากมาย หลากหลายชนิด

คํ่า              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

                 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 5 :  สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ – อุบลฯ

01.15 น.    เดินทางสู่กรุงเทพฯสายการบินโดยเที่ยวบินที่ SC8885

01.40 น.    ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

02.30 น.    ออกเดินทางกลับอุบลฯ

…………      ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************************************************************************

อัตราค่าบริการ  

                          

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท

บัญชี  ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีอุบลราชธานี  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 20 วัน

อัตรานี้รวม

  – ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องคู่) +อาหารเช้า ตามรายการที่ระบุ

  – ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามโปรแกรมระบุ

  – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

  – ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  – ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (อายุ 15-75 ปี ตามกรมธรรม์)

  – ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (VisaGroup) สําหรับหนังสือเดินทางไทย (ใช้สแกนหน้าPassport พร้อม รูปถ่าย)

  – ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามรายการที่ระบุ

  – ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนํ้ามัน (นํ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ไม่เกิน 23 กิโลกรัม)

  – นํ้าหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนด

  – หัวหน้าทัวร์เดินทางจากไทย

  – ค่ารถปรับอากาศ วีไอพี ไปกลับ อุบลฯ-กทมฯ 

อัตรานี้ไม่รวม

   – ค่าทำหนังสือเดินทาง

   – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

   – ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

   – ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

   – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

   – ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่ากำหนด

   – ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 30 หยวน/วัน/คน

การยกเลิก

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด                       

  3. เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

หมายเหตุ

     เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้นถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

   – บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

   – รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

   – บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบินภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

   – ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

   – หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   – หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

   – ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

   – ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

   – เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษเมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

   – เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

    1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จำนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล๊อคปิดสนิทและสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบ เท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

      ( ครีม ของเหลวต่างๆ แนะนำให้ท่านใส่กระเป๋าใบใหญ่โหลดใต้ท้องเครื่องบินอย่างเดียวค่ะ

         เช่น น้ำยาบ้วนปาก ครีมกันแดด โลชั่นทาผิว ครีมบำรุงผิวต่างๆ รองพื้น บีบี )

    2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ  จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

    3. เครื่องรางของขลังของท่าน บางครั้งอาจจะไม่ผ่านเครื่องสแกน (ถ้าไม่ผ่านเครื่องสแกน จะถูกยึดค่ะ)

สำคัญมาก

    ***ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2555  เรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะขับรถ  บนรถและ

ในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถด้วย โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ให้จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ***

กรณีถูกเรียกตรวจ ในส่วนนี้ทิชเชอร์ออนทัวร์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นค่ะ

หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที