22019Jun
โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด  2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 :  อุบลราชธานี – ตราด

16.00 น.   ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ ไปยัง จ.ตราดโดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง บริการ ขนม น้ำดื่ม  ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถ  ตามอัธยาศัย

05.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ที่ร้านแม่วรรณา (มื้อที่ 1) จันทบุรี (พร้อมทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำ ล้างหน้า)

07.00 น.    ออกเดินทางไปยัง จ.ตราด พาคณะไปชมหาดทรายดำ

วันที่ 2 :ตราด-หาดทรายดำ-เกาะช้าง

08.30 น.    ถึงหาดทรายดำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 5 ของโลก โดยชายหาดแห่งนี้มีลักษณะเป็นชายหาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เนื้อทรายจะเป็นสีดำสนิท ซึ่งเกิดจากการยุบสลายของเศษเหมืองและเปลือกหอยผสมด้วยแร่ควอตซ์

09.30 น.    นำทุกท่านเดินทางไปท่าเรือกรมหลวงชุมพรพร้อมถ่ายกระเป๋าลงรถกระเป๋าที่เตรียมไว้ พาคณะไปลงเรือเพื่อที่จะเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง เกาะหยวก นำทุกท่านดำน้ำดูปะการังแสนสวยงามพร้อมกับปลาหลากหลายชนิดที่แหวกว่ายเต็มท้องทะเล

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์บนเรือ (มื้อที่ 2)

14.00 น.    นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะช้าง

15.00 น.    ถึงท่าเทียบเรือที่เกาะช้างลงจากเรือพร้อมขึ้นรถตู้ที่เราเตรียมไว้ มุ่งหน้าสู่โรงแรมที่พัก

16.00 น.    ถึงที่พัก รับกุญแจห้อง  พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ( งานเลี้ยงอาหารบนโต๊ 5 อย่าง  +อาหารทะเลซีฟู๊ด กุ้ง  ปู หอย  ปลาหมึกและคาราโอเกะ

วันที่ 3  : ตราด – จุดหมายปลายทาง

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.00 น.   เตรียมตัวออกเดินทางฝั่งตราด

10.00 น.   ซื้อของฝากของจังหวัดตราด  จากนั้นออกเดินทางต่อ

12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5)

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ที่ร้าน ส ขอนแก่น (มื้อที่ 6)

24.00 น.   ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ……………………………..

ค่าบริการนี้รวม

    1. ที่พัก 1 คืน                                       2.  รถตู้บริการบนเกาะ                      

    3. เรือดำน้ำ                                          4.  อาหาร 6 มื้อ                          

    5. เรือข้ามฟากเกาะช้าง-ตราด               6. ไกด์ท้องถิ่น    

    7. รถขนสัมภาระกระเป๋า                         8. ซอฟดริงค์ ในงานเลี้ยง                               

    9. ป้ายไวนิลคณะ                                 10. หมวกท่านละ 1 ใบ        

   11. ไกด์และสตาฟ ดูแลตลอดการเดินทาง  

   12. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

   13. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  ค่าบริการนี้ไม่รวม

    1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี )

    2. ค่าห้องพักเดี่ยว 2,000 บาท

    3. ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ และสตาฟดูแลตลอดการเดินทาง ท่านละ 100 บาท

    4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือที่ระบุในรายการ –   อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น     

เอกสารประกอบการเดินทาง    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ 

      1. การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นผู้ บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม  ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

      2.ราคานี้เป็นการเหมาจ่ายหากท่านถอนตัวไม่เที่ยวโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรือก่อนโปรแกรมเที่ยวจะสิ้นสุด ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

    1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบเสร็จ

    2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์  เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์

    3. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 7 วันเป็นอย่างน้อย

กรณียกเลิกการเดินทาง

  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน            เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์

บัญชี  ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีอุบลราชธานี  นายหัษกร  จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน

สำคัญมาก

***ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2555  เรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะขับรถ  บนรถและในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถด้วย โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ***กรณีถูกเรียกตรวจ ในส่วนนี้ทิชเชอร์ออนทัวร์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นค่ะ

**** ทิชเชอร์ออนทัวร์ มาตรฐาน บริการเยี่ยม****