102013Jul

โปรแกรมเที่ยวเมืองกาญจนบุรี-ชะอำ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว เมืองกาญจนบุรี  4 วัน 3 คืน

กาญจนบุรี2กาญจนบุรี3

อุบลราชธานี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-ชะอำ

วันที่ 1 อุบล-กาญจนบุรี
………….ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถปรับอากาศ VIP ไปยัง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพนักงานทัวร์คอยดูแลตลอดการเดินทาง พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์-น้ำตกเอราวัณ-ล่องกาญจนบุรี
05.00 น. ถึงกาญจนบุรี ทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัยที่ตลาดแม่บัวคำ(รับประทานอาหารตามอัธยาศัย) 06.15 น. นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ชม     บรรยากาศที่สวยงามสองข้างทางที่มีประวัติศาสตร์การสร้างรถไฟที่ยาวนาน

10.00 น. นำท่านชมเขื่อนศรีนครินทร์
11.00 น. ชมน้ำตกเอราวัณ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่น้ำตกเอราวัณ(อาหารมื้อที่ 1)
13.00 น. เดินทางเข้าเมืองกาญจนบุรีชมสุสานทหารสัมพันธมิตร ชมวัดถ้ำเสือ
16.00 น. ล่องแพน้องเนยชมความงามของแม่น้ำแควน้อยรับประทานอาหาร(อาหารมื้อที่ 2)บนแพมีราตรีสัมพันธ์ (คาราโอเกะ)
20.00 น. พักที่แพน้องเนย พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 กาญจนบุรี-เพชรบุรี-ชะอำ
06.00 น. อาหารเช้าในที่พัก(อาหารมื้อที่ 3)
07.00 น เดินทางไปชมสะพานแม่น้ำแควเดินทางสู่ราชบุรี ชมถ้ำเขาบินที่สวยงาม ซื้อของที่ระลึก เดินทางสู่ชายหาดชะอำ
12.00 น. อาหารกลางวันที่ร้านอาหารเขาย้อย(อาหารมื้อที่ 4)
14.00 น. เดินทางสู่เขาตะเกียบชมทะเลตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น อาหารทะเล(อาหารมื้อที่ 5)ราตรีสัมพันธ์ พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ชะอำวิลล่าบีช เพชรบุรี

กาญจนบุรี4 กาญจนบุรี5


วันที่ 4 เขาวัง ซื้อของฝาก ร้านขนมหม้อแกง -เดินทางกลับ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(อาหารมื้อที่ 6) ซื้อของฝากเมืองเพชรบุรี
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(ตามอัธยาศัย)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(ตามอัธยาศัย)
22.00 น. ถึงจังหวัดอุบลราชธานี

อัตราค่าบริการ 45 คนขึ้นไป คนละ 4,900 บาท ราคานี้รวม
1. ค่าพาหนะตลอดการเดินทางโดยรถปรับอากาศ
2. ค่าโรงแรมที่พัก พร้อมอาหาร
3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
4. น้ำดื่ม พร้อมผ้าเย็น ของว่าง ตลอดรายการ
5. พนักงานบริการ
6.ค่าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองลูกทัวร์ 1,000,000 บาท ค่าพยาบาล 500,000 บาท

เอกสารประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ตกลงที่จะใช้บริการโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ 
บัญชี ธ.กรุงเทพ นายหัษกร จารุตันติ์ เลขที่บัญชี 974-0-03501-0

หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นหลัก
หากท่านใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่