22019Jun
จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก 6วัน 5คืน

จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก 6วัน 5คืน

วันที่ 1 : อุบลฯ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 19.00 น.   ทีมงานทิชเชอร์ออนทัวร์ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ไปรับคณะ 21.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ  จุดนัดหมาย อ.พอบูลฯ ออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนมลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทางรับประทานอาหารเช้า+เที่ยง ตามอัธยาศัย วันที่ 2 :  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ 13.00 น.   คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์  D  สายการบิน Thai Smile โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ  ** เวลาที่เมืองจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ** 16.05…

Read More
22019Jun
โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

วันที่1 :  อุบลฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 13.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนมลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทาง 23.55 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาน์เตอร์ W สายการบิน Shandong Airline (SC) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน วันที่ 2 :  กรุงเทพฯ – คุนหมิง -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ-นั่งกระเช้า -สวนสตรอเบอร์รี่ 03.00 น.   ออกเดินทางสู่คุนหมิง โดยสายการบินShandong Airlineเที่ยวบินที่ SC8886 (ใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง / ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) 05.00 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ยเมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน…

Read More
22019Jun
โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด  2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 :  อุบลราชธานี – ตราด 16.00 น.   ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ ไปยัง จ.ตราดโดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง บริการ ขนม น้ำดื่ม  ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถ  ตามอัธยาศัย 05.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ที่ร้านแม่วรรณา (มื้อที่ 1) จันทบุรี (พร้อมทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำ ล้างหน้า) 07.00 น.    ออกเดินทางไปยัง จ.ตราด พาคณะไปชมหาดทรายดำ วันที่ 2 :ตราด-หาดทรายดำ-เกาะช้าง 08.30 น.    ถึงหาดทรายดำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 5 ของโลก โดยชายหาดแห่งนี้มีลักษณะเป็นชายหาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เนื้อทรายจะเป็นสีดำสนิท ซึ่งเกิดจากการยุบสลายของเศษเหมืองและเปลือกหอยผสมด้วยแร่ควอตซ์ 09.30 น. …

Read More