22019Jun
จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก 6วัน 5คืน

จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก 6วัน 5คืน

วันที่ 1 : อุบลฯ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 19.00 น.   ทีมงานทิชเชอร์ออนทัวร์ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ไปรับคณะ 21.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ  จุดนัดหมาย อ.พอบูลฯ ออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนมลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทางรับประทานอาหารเช้า+เที่ยง ตามอัธยาศัย วันที่ 2 :  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ 13.00 น.   คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์  D  สายการบิน Thai Smile โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ  ** เวลาที่เมืองจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ** 16.05…

Read More
22019Jun
โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

วันที่1 :  อุบลฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 13.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนมลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทาง 23.55 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาน์เตอร์ W สายการบิน Shandong Airline (SC) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน วันที่ 2 :  กรุงเทพฯ – คุนหมิง -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ-นั่งกระเช้า -สวนสตรอเบอร์รี่ 03.00 น.   ออกเดินทางสู่คุนหมิง โดยสายการบินShandong Airlineเที่ยวบินที่ SC8886 (ใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง / ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) 05.00 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ยเมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน…

Read More
22019Jun
โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด  2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 :  อุบลราชธานี – ตราด 16.00 น.   ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ ไปยัง จ.ตราดโดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง บริการ ขนม น้ำดื่ม  ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถ  ตามอัธยาศัย 05.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ที่ร้านแม่วรรณา (มื้อที่ 1) จันทบุรี (พร้อมทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำ ล้างหน้า) 07.00 น.    ออกเดินทางไปยัง จ.ตราด พาคณะไปชมหาดทรายดำ วันที่ 2 :ตราด-หาดทรายดำ-เกาะช้าง 08.30 น.    ถึงหาดทรายดำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 5 ของโลก โดยชายหาดแห่งนี้มีลักษณะเป็นชายหาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เนื้อทรายจะเป็นสีดำสนิท ซึ่งเกิดจากการยุบสลายของเศษเหมืองและเปลือกหอยผสมด้วยแร่ควอตซ์ 09.30 น. …

Read More
92016Jan
ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช 3วัน2คืน

ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช 3วัน2คืน

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – ภูเก็ต           (อาหารเที่ยง,เย็น) 06.30น.             คณะพร้อมกัน ที่สนามบินดอนเมือง พร้อมเดินทางสู่ ไข่มุกแห่งอันดามัน(ภูเก็ต) 11.00 น.             รับคณะ ณ สนามบินภูเก็ต  มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่าน จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระทอง หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดพระผุดวัดนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เมื่อคราวศึกพระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพื่อนำกลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใดก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนต้องละความพยายาม ต่อมาชาวบ้านได้นำทองหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน เที่ยง                   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร บ่าย                    นำท่านเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่าแหลมเจ้า มีลักษณะ เป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงราย สามารถเดินไปจนถึงปลายแหลมได้ มองเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต และสามารถเห็นเกาะแก้วอยู่ด้านหน้าแหลม ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็กๆ ทางขวาจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหาน เย็น                    รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร นำท่านเชคอินโรงแรมหนุกดี  หาดกะตะน้อย  อิสระเที่ยวชมยามราตรีบริเวณใกล้เคียง วันที่สอง          …

Read More
92016Jan
บาหลี มหาบุโรพุทธโท 5วัน4คืน

บาหลี มหาบุโรพุทธโท 5วัน4คืน

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท 04.30 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง 06.35  น.           นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง) 10.10 น.            ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) 11.25 น.            นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA408(อาหารบนเครื่อง) 14.25 น.            เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะนำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก…

Read More
92016Jan
เวียดนามเหนือ ฮาลอง-ฮานอย 5วัน4คืน

เวียดนามเหนือ ฮาลอง-ฮานอย 5วัน4คืน

วันที่ 1 อุบล – นครพนม -ลาว-เวียดนามเมืองวินห์ 03.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ อ.วาริน จ.อุบลราชธานี จุดที่2 ศาลหลักเมืองอุบล ออกเดินทางไปยัง จ.มุกดาหาร 06.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ จ.มุกดาหาร (มื้อที่1) 08.30 น.   ถึง ด่านท่าแขก จ.นครคพนม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมืองสวันเขต สปป. ลาว เสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำคณะเดินทางมุ่งสู่เมืองวินห์ เวียดนาม ชมทิวทัศน์อันสวยงามของป่าเขา เส้นทางการเดินทางช่วงนี้ต้องบอกว่าสวยงามด้วยภูเขาหินปูน และวิวทิวทัศน์ที่ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่เวียดนาม (มื้อที่2) 13.00 น.   และตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามที่ด่านจะล้อ 18.00 น.   เดินทางถึงเมืองวินห์ แวะถ่ายภาพและชม อนุสรณ์สถาน ประธานโฮจิมิน   19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่3)  และพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม  PHUONG DONG…

Read More
22015Sep
กัมพูชา(เขมร) 2 วัน 1 คืน

กัมพูชา(เขมร) 2 วัน 1 คืน

นครวัด–นครธม-บันทายสรี-ตาพรม-ปราสาทบายน-นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์ องค์เจกองค์จอม วัน 1        ช่องชายแดน– เสียมเรียบ ( /L/D)       08.00 น. ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา เจ้าหน้าที่และไกด์รอรับคณะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและกัมพูชาแล้วเดินทางสู่เสียมเรียบ 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคารทอลเลสาป(บุปเฟ่ท์)       13.30 น.  นำท่านไปนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบ“องค์เจกองค์จอม” ขอโชคขอพรเพื่อ ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ชมฝูงค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากที่มาพักอาศัยอยู่บริเวณนั้นเหมือนประหนึ่งเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุด  จากนั้นเดินทางไปชมโตนเลสาป ทะลน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีประชาชนเชื้อชาติเวียดนาม และเขมรได้อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกดฝากทางบ้านที่ตลาดเก่าเสียมเรียบ (psar cha) อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึกต่างๆ 16.30 น.  นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชคอินรับเครื่องดื่มต้อนรับเย็นๆจากเจ้าหน้าที่โรงแรม เสียมเรียบทาวน์ 18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 2) พบปะสังสรรค์ วัน 2   เสียมเรียบ-นครธม-ปราสาทตาพรหม- ปราสาทบายน-นครวัด-บันทายสรี- ชายแดน( B/L/-)       06.00…

Read More
22015Sep
โขงเจียม ผาแต้ม สามพันโบก 2 วัน 1 คืน

โขงเจียม ผาแต้ม สามพันโบก 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1  โขงเจียม -จุดชมวิวแม่น้ำสองสี-อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ –เสาเฉลียง-ผาแต้ม     09.00 น.   รับคณะที่……………….ออกเดินทางไปยัง โขงเจียม นำท่านชมปรากฏการณ์แม่น้ำสองสี ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูล(โขงสีปูน มูลสีคราม) จากนั้นไปอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะไปชมสะพานแขวน เป็นสะพานแขวนคนเดินข้ามที่ยาวที่สุดในประเทศ ที่เชื่อมจากฝั่งที่ทำการกับดอนตะนะทั้งสองข้าง โครงสร้างเป็นเหล็กยึดโยงด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ ยาวประมาณข้างละ295 เมตร เป็นจุดชมวิวสองฝั่งแม่น้ำมูลเหนือแก่งตะนะ และใช้เดินข้ามเข้าไปชมธรรมชาติบนดอนตะนะได้อย่างเพลิดเพลิน จากนั้นไปนมัสการหลวงปูคำคนึง เกจิอาจารย์ชื่อดังที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ่งมรณภาพไปกว่า 20 ปีแล้ว แต่สังขารยังไม่เน่าไม่เปื่อยปัจจุบันยังคงถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว 12:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (1) 13.00 น.   จากนั้นออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมภาพเขียนสีโบราณ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผา ติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า  300 ภาพซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียน สีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย แวะเที่ยว เสาเฉลียง อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหินตั้งซ้อนกันโดยธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายดอกเห็ด เรียงรายกันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ในแผ่นดินขนาดใหญ่ ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เมื่อประมาณล้านกว่าปีมาแล้ว 17.00 น.   Check in เข้าที่พัก 18.00 น.   รับประทานอหารเย็น (2) หลังอาหารอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  วันที่…

Read More
22015Sep
เพชรบุรี –หัวหิน 2วัน 1 คืน

เพชรบุรี –หัวหิน 2วัน 1 คืน

เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  วันที่ 1  จุดนัดหมาย – จ.เพชรบุรี 20.00  น.  ออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี โดยรถปรับอากาศ VIP  โดยมีพนักงานทัวร์คอยดูแลตลอดการเดินทาง บริการ ขนม ลูกอม ผ้าเย็น น้ำดื่ม  พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถตามอัธยาศัย วันที่ 2     ถ้ำเขาหลวง – Swiss Sheep Farm – โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 1) พร้อมทำภารกิจส่วนตัว 08.00 น.  พาท่านไปชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรีมีหินงอกหินย้อย สีสันสวยงาม ถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐาน พระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไฮไลต์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวง คือ การได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดาน ถ้ำลงมาสู่พื้นข้างล่างคล้ายกับมีสปอร์ตไลท์ส่องลงมาเป็นภาพที่อัศจรรย์และงดงามมาก 10.00 น.  พาทุกท่านไปชมและให้อาหารแกะที่…

Read More
22015Sep
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมศึกษาดูงานอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี 2 วัน 1 คืน วันที่ 1 อุบลฯ- จันทบุรี 18.00 น.   รับคณะที่จุดนัดหมาย  โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP สู่ จ.จันทบุรี บริการขนม ลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะ ตามอัธาศัย วันที่ 2  จันทบุรี – น้ำตกพริ้ว – วัดเขาสุกิม- อ่าวคุ้งกระเบน-หาดเจ้าหลาว 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร แม่วรรณนา จ.จันทบุรี  พร้อมทำภารกิจส่วนตัว 08.00 น.  ออกเดินทางสู่น้ำตกชื่อดังของจันทบุรี น้ำตกพริ้ว ที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามากมาย  ชุ่มช่ำกับสายน้ำเย็น  จากนั้นไป ชมวัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่…

Read More
22015Sep
สะหวันนะเขต – สปป.ลาว 2 วัน 1 คืน

สะหวันนะเขต – สปป.ลาว 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1    มุกดาหาร – พระธาตุอิงฮัง – อนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหาร – ตลาดท่าเรือ – ร้านปลอดภาษี ดาวเรือง – ตลาดสะหวังไชย 07.00 น.    รับคณะที่จุดนัดหมาย และรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 08.00 น.   นำคณะออกเดินทางไปที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2  ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว  เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวสะหวันนะเขต อายุประมาณ2,000 กว่าปี และเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนมในประเทศไทย ทุกปีชาวลาวจะมีงานนมัสการพระธาตุอิงฮังเป็นงานยิ่งใหญ่ จากนั้นไปชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหาร ประธานประเทศในอดีต  12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร  13.00 น.   นำคณะไปนมัสการวัดใหญ่ไชยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวัดประจำแขวง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2439 จุดเด่นอยู่ที่ผนังด้านนอกพระอุโบสถที่เป็นภาพปูนปั้นนูนต่ำรูปอูฐและแรดนอเดียว พื้นปูด้วยกระเบื้องแบบฝรั่งเศสประตูวัดหันหน้ามาทางทิศใต้ตามแบบสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากนั้นไปช็อปปิ้งกระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือและแวะ ซื้อเหล้าบุหรี่ที่ร้านปลอดภาษีดาวเรือง  16.00 น.   ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของแขวง ซึ่งสิงคโปร์เป็นผู้ช่วยเหลือหรือให้เงินในการก่อสร้างแทนตลาดเก่า มีสินค้ามากมายให้เลือกสรร ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ…

Read More
182015Jul
ฮ่องกง  เซินเจิ้น จูไห่  มาเก๊า  4วัน 3คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

สัมผัสประสบการณืเที่ยว 4 เมือง พร้อมช๊อปปิ้งแบบจุใจ กำหนดการเดินทาง 21-24 ส.ค.58 นี้ วัน 21 ส.ค.58     กรุงเทพฯ  –  ฮ่องกง –  เซินเจิ้น –  OCT WATER  SHOW                       ( L/D ) 10.00น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร 12.15น.       นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX2654 16.00น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap…

Read More
182015Jul
กัมพูชา 3 วัน 2คืน

กัมพูชา 3 วัน 2คืน

โปรแกรม เขมร 3  วัน 2  คืน  (อาหาร 8 มื้อ ) นครวัด–นครธม-บันทายสรี-ตาพรม-นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์-ทะเลสาบ วันที1 ช่องชายแดน –เสียมเรียบ                                                                                                                                                     07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (1) 08.00 น.    ถึงตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ชายแดนช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่และไกด์รอรับคณะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและกัมพูชาแล้วเดินทางสู่เสียมเรียบ 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ เมืองเสียมเรียบ จากนั้นเดินทางไปชม ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมีประชาชนเชื้อชาติ เวียตนาม และ เขมรได้อาศัยอยู่ ในทะเลสาปเชิญท่านนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบ“องค์เจกองค์จอมขอโชคขอพรเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ชมฝูงค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากที่มาพักอาศัยอยู่บริเวณนั้น เหมือนประหนึ่งเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุด 17.00 น.   ชมพระอาทิตย์อัสดงที่เขาพนมบาเค็งท่านสามารถเห็นวิวของปราสาทนครวัด 18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ (3)พร้อมเจ้าหน้าที่จังหวัดเสียมเรียบพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 20.30 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พักเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก 4ดาว  เชิญท่านพักผ่อนให้คลายเหนื่อยตามอัธยาศัย วันที่  2  เสียมเรียบ-…

Read More
302015Jun
ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน

ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน

ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน  พักหาดใหญ่ 1คืน ลังกาวี 2คืน เริ่มต้นที่ จ.อุบลฯ วันที่ 26 เม.ย.59  อุบลฯ-กรุงเทพ 21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนม ลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทาง วันที่ 27 เม.ย.59   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่                                                 07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย 10.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 13.10 น.   เครื่องออกเดินทางสู่หาดใหญ่ เที่ยวบินที่ DD7108 14.35 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ และนำท่าน เข้าสู่ที่พัก โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่าหรือเทียบเท่า…

Read More
122015May
หลวงพระบาง-เชียงขวาง–วังเวียง ชมทุ่งไหหิน  5 วัน 4  คืน

หลวงพระบาง-เชียงขวาง–วังเวียง ชมทุ่งไหหิน 5 วัน 4 คืน

หลวงพระบาง  เชียงขวาง – วังเวียง  ชมทุ่งไหหิน 5 วัน 4  คืน ** หลวงพระบาง 2 คืน นอนเชียงขวางและวังเวียง 1 คืน** วันที่ 1 หนองคาย – เวียงจันทร์ 08.00 น.   รถลาวของบริษัท รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมือง จ.หนองคายพร้อมออกเดินทางเคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์ 08.30 น.    ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง แวะเข้าพักผ่อนอิริยาบถที่ เมืองโพนธงพร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบ 10.30น.     แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม (พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้  น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น) 12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมทวีสุกเมืองวังเวียง ( มื้อที่ 1 ) 13.00 น.    เดินทางสู่เมือง…

Read More
252015Apr
ชลบุรี-พัทยา (3 วัน 2 คืน)

ชลบุรี-พัทยา (3 วัน 2 คืน)

ชลบุรี – เกาะล้าน – พัทยา  วันที่ 1  อุบลฯ – ชลบุรี 18.00 น.   พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ พัทยา-ชลบุรี โดยรถตู้ พร้อม บริการอาหาร เครื่องดื่ม คาราโอเกะ บนรถระหว่างเดินทาง   รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย วันที่ 2   ชลบุรี-เกาะล้าน-หาดตาแหวน 06.00  น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) 07..00 น.  เดินทางถึง พัทยา-ชลบุรี นำทุกท่านเดินทางไปที่ ท่าเรือ แหลมบาลีฮาย เพื่อลงเรือข้ามไปสู่ เกาะล้าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที 08.00 น.   เดินทางถึง เกาะล้าน เชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำและดำน้ำ ตามอัธยาศัยภายในเกาะล้าน 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)………………………… 13.00 น….

Read More
152014Nov
มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน3คืน

มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน3คืน

มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน3คืน เก็นติ้งไอแลนด์ มะละกา กำหนดการเดินทาง           วันที่ 10-13 ธันวาคม2557 ราคา  23,900  บาท(อาหาร 8  มื้อ) วันที่ 9  ธ.ค. 57        กันทรารมย์ – กรุงเทพ 16.00 น.     จุดนัดหมายอำเภอกันทรารมย์  – กรุงเทพโดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์คอยอำนวยความสะดวกบริการพักผ่อนร้องเพลงตามอัธยาศัย วันที่ 10 ธ.ค. 57                 สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์                                       (อาหาร-/เที่ยง/เย็น) 05.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เพื่อให้ท่านเช็คอิน ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทาง 07.10 น.       เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสารการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 311 (น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก) 10.15…

Read More
222014Jul
เวียดนามเหนือ ฮานอย 4วัน3คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย 4วัน3คืน

ท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน เวียดนามเหนือ อ่าว ฮาลอง เบย์ วันที่ 1   สุวรรณภูมิ-ฮานอย – วิหารวรรณกรรม 05.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 07.00 น.  ขึ้นเครื่อง สายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่…… 08.30 น.  ถึงสนามบินนานาชาติ นอยไบ กรุงฮานอยเมืองหลวงประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว 09.30 น.  นำท่านชิมอาหารเวียดนาม “เฝอ” ต้นตำรับเวียดนามของแท้ 10.30 น.  นำท่านชมวิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างในปี ค.ศ. 1070 ในอดีตเคยใช้เป็นที่สอบคัดเลือก จอหงวน เพื่อนเข้ารับราชการ และเป็นที่ตั้งอนุสรณ์ของท่าน ขงจื๊อ 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่อ่าว ฮาลอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเวียดนามให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและความเป็นอยู่สองข้างทาง…

Read More
222014Jul
จีน-สิบสองปันนา 6วัน 5คืน

จีน-สิบสองปันนา 6วัน 5คืน

กำหนดการเดินทาง วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2557 อุบลฯ-เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็นเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา เชิญท่านสัมผัสเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ้งกับวิถีชีวิต แบบดั้งเดิม ชมการแสดงวัฒนธรรมพาราณสี ตระการตา อลังการด้วย แสง สี เสียง การโชว์เสือและสิงห์โต ตลอดจนชมนกยูงแสนรู้เป็นพันๆ นำท่านเข้าพักโรงแรมระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสจากภัตตาคารทุกมื้อ วันที่ 16 ธ.ค. 57  อุบลราชธานี-อ.เชียงของ จ.เชียงราย 08.00 ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง น้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย (อาหารกลางวัน-เย็น ตามอัธยาศัย) วันที่ 17  ธ.ค. 57  เชียงของ-บ่อเด็น-บ่อหาน (ชายแดนจีน)-เชียงรุ้ง 06.00 ถึง อ.เชียงของ ให้คณะได้อาบน้ำและทำธุระส่วนตัว โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้พักผ่อนอิริยาบถ 07.00 รับประทานอาหารเช้าที่(มื้อ1) 08.30 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว ลงเรือข้ามฟากสู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว (สปป.ลาว)จากนั้นเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายทองคำ R3A คุนหมิง – กรุงเทพฯ ผ่าน เมืองหลวงน้ำทา…

Read More
72014Mar
หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

โปรแกรม เวียงจันทน์  วังเวียง หลวงพระบาง  3 วัน  2 คืน วันที่ 1  หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-กาสี-พูคูน-กิ่วกะจำ- เชียงเงิน-หลวงพระบาง ………       ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIP  บริการ ขนม น้ำดื่ม ผ้าเย็น คาราโอเกะ มีพนักงานทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 08.00 น.   เดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองและศุลกากรที่ด่านฝั่งไทย-ลาว แล้วเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ ระหว่างผ่านเมืองโพนโฮงใช้เวลาประมาณ  3 ชั่วโมง หยุดพัก ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 12.30 น.   ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2) ร้าน.นางบด บริเวณสนามบินเก่า เมืองวังเวียง…บ่ายออกเดินทางต่อสู่เมืองหลวงพระบาง (230 กม.) ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้งไทลือซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทาง…

Read More