22019Jun
จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก 6วัน 5คืน

จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก 6วัน 5คืน

วันที่ 1 : อุบลฯ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 19.00 น.   ทีมงานทิชเชอร์ออนทัวร์ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ไปรับคณะ 21.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ  จุดนัดหมาย อ.พอบูลฯ ออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนมลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทางรับประทานอาหารเช้า+เที่ยง ตามอัธยาศัย วันที่ 2 :  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ 13.00 น.   คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์  D  สายการบิน Thai Smile โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ  ** เวลาที่เมืองจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ** 16.05…

Read More
22019Jun
โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

วันที่1 :  อุบลฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 13.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนมลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทาง 23.55 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาน์เตอร์ W สายการบิน Shandong Airline (SC) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน วันที่ 2 :  กรุงเทพฯ – คุนหมิง -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ-นั่งกระเช้า -สวนสตรอเบอร์รี่ 03.00 น.   ออกเดินทางสู่คุนหมิง โดยสายการบินShandong Airlineเที่ยวบินที่ SC8886 (ใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง / ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) 05.00 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ยเมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน…

Read More
22019Jun
โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด  2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 :  อุบลราชธานี – ตราด 16.00 น.   ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ ไปยัง จ.ตราดโดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง บริการ ขนม น้ำดื่ม  ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถ  ตามอัธยาศัย 05.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ที่ร้านแม่วรรณา (มื้อที่ 1) จันทบุรี (พร้อมทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำ ล้างหน้า) 07.00 น.    ออกเดินทางไปยัง จ.ตราด พาคณะไปชมหาดทรายดำ วันที่ 2 :ตราด-หาดทรายดำ-เกาะช้าง 08.30 น.    ถึงหาดทรายดำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 5 ของโลก โดยชายหาดแห่งนี้มีลักษณะเป็นชายหาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เนื้อทรายจะเป็นสีดำสนิท ซึ่งเกิดจากการยุบสลายของเศษเหมืองและเปลือกหอยผสมด้วยแร่ควอตซ์ 09.30 น. …

Read More
92016Jan
เวียดนามเหนือ ฮาลอง-ฮานอย 5วัน4คืน

เวียดนามเหนือ ฮาลอง-ฮานอย 5วัน4คืน

วันที่ 1 อุบล – นครพนม -ลาว-เวียดนามเมืองวินห์ 03.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ อ.วาริน จ.อุบลราชธานี จุดที่2 ศาลหลักเมืองอุบล ออกเดินทางไปยัง จ.มุกดาหาร 06.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ จ.มุกดาหาร (มื้อที่1) 08.30 น.   ถึง ด่านท่าแขก จ.นครคพนม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมืองสวันเขต สปป. ลาว เสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำคณะเดินทางมุ่งสู่เมืองวินห์ เวียดนาม ชมทิวทัศน์อันสวยงามของป่าเขา เส้นทางการเดินทางช่วงนี้ต้องบอกว่าสวยงามด้วยภูเขาหินปูน และวิวทิวทัศน์ที่ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่เวียดนาม (มื้อที่2) 13.00 น.   และตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามที่ด่านจะล้อ 18.00 น.   เดินทางถึงเมืองวินห์ แวะถ่ายภาพและชม อนุสรณ์สถาน ประธานโฮจิมิน   19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่3)  และพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม  PHUONG DONG…

Read More
22015Sep
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมศึกษาดูงานอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี 2 วัน 1 คืน วันที่ 1 อุบลฯ- จันทบุรี 18.00 น.   รับคณะที่จุดนัดหมาย  โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP สู่ จ.จันทบุรี บริการขนม ลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะ ตามอัธาศัย วันที่ 2  จันทบุรี – น้ำตกพริ้ว – วัดเขาสุกิม- อ่าวคุ้งกระเบน-หาดเจ้าหลาว 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร แม่วรรณนา จ.จันทบุรี  พร้อมทำภารกิจส่วนตัว 08.00 น.  ออกเดินทางสู่น้ำตกชื่อดังของจันทบุรี น้ำตกพริ้ว ที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามากมาย  ชุ่มช่ำกับสายน้ำเย็น  จากนั้นไป ชมวัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่…

Read More
302015Jun
ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน

ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน

ลังกาวี-ปีนัง 5วัน4คืน  พักหาดใหญ่ 1คืน ลังกาวี 2คืน เริ่มต้นที่ จ.อุบลฯ วันที่ 26 เม.ย.59  อุบลฯ-กรุงเทพ 21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนม ลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทาง วันที่ 27 เม.ย.59   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่                                                 07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย 10.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 13.10 น.   เครื่องออกเดินทางสู่หาดใหญ่ เที่ยวบินที่ DD7108 14.35 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ และนำท่าน เข้าสู่ที่พัก โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่าหรือเทียบเท่า…

Read More
122015May
หลวงพระบาง-เชียงขวาง–วังเวียง ชมทุ่งไหหิน  5 วัน 4  คืน

หลวงพระบาง-เชียงขวาง–วังเวียง ชมทุ่งไหหิน 5 วัน 4 คืน

หลวงพระบาง  เชียงขวาง – วังเวียง  ชมทุ่งไหหิน 5 วัน 4  คืน ** หลวงพระบาง 2 คืน นอนเชียงขวางและวังเวียง 1 คืน** วันที่ 1 หนองคาย – เวียงจันทร์ 08.00 น.   รถลาวของบริษัท รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมือง จ.หนองคายพร้อมออกเดินทางเคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์ 08.30 น.    ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง แวะเข้าพักผ่อนอิริยาบถที่ เมืองโพนธงพร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบ 10.30น.     แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม (พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้  น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น) 12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมทวีสุกเมืองวังเวียง ( มื้อที่ 1 ) 13.00 น.    เดินทางสู่เมือง…

Read More
262014Feb
ชะอำ-หัวหิน 3วัน2คืน

ชะอำ-หัวหิน 3วัน2คืน

โปรแกรม ชะอำ-หัวหิน 3 วัน 2 คืน วันที่ 1  จุดนัดหมาย – จ.เพชรบุรี 20.00  น.  ออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู่ ชะอา-หัวหิน วันที่ 2     ถ้ำเขาหลวง – พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า……..(มื้อที่ 1 ) 10.30 น.  แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารเขาย้อย 13.00 น.  นำท่านเดินทางไปยังพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 13.30 น.  เที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชวังแห่งความรักและความหวัง สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลังหันหน้าออกสู่ทะเล เป็นสถานที่แปรพระราชฐานในรัชกาลที่ 6 14.30 น.  เดินทางเข้าสู่ทีพัก ที่ คุ้งกะพง รีสอร์ท…

Read More
82013Aug

ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวชมเที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน ชมความสวยงามพระราชวังไดโนย, วัดเทียนมู่ไปไหว้ สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมความสูง 64 เมตร ล่องเรือมังกรฟังเพลงพื้นเมืองชม ความสวยงามใน ยามราตรีของสองฝั่งแม่น้ำหอม ช๊อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย เข้าพักโรงแรมระดับมาตรฐาน

Read More
82013Aug

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 6วัน 5คืน

ตามรอยภาพยนต์ “กวน-มึน-โฮ” และซีรี่ย์เกาหลียอดฮิต “Winter Love Song” โรงถ่ายภาพยนต์ แดจังกึม “เกาะนามิ” สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเครื่องเล่นหลากหลายที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่ง

Read More
82013Aug

เที่ยว-ศึกษาดูงานมาเล-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน

ขอเชิญท่องเที่ยวและศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์ โรงเรียนhangjiangประเทศมาเลเซีย และการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ หาดใหญ่-ปีนัง-โยโฮบารูห์-สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง( 6 วัน 5 คืน )เดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP

Read More
32013Aug

ท่องเที่ยวบาหลี-อินโดนีเซีย 6วัน 5คืน

เปิดประตูสู่บาหลี บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย 6วัน 5คืน จาการ์ต้า เดนพาซาร์ วิหารตานะห์ ล็อต หาดจิมบาลัน บาร็อง แดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี)โรงงานกาแฟ วัดตัมปะก์ซีริง ตลาดปราบเซียน อูบุด เซ็นเตอร์ วัดเม็งวี เบดูกัลป์ ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันดานู

Read More
22013Aug

โปรแกรม วังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยววังเวียงฯ-เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง น้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย

Read More
22013Aug

ท่องเที่ยวฮ่องกง,เซินเจิ้น,จูไห่ 6วัน 5คืน

โปรแกรมท่องเที่ยวล่าสุดฮ่องกง,เซินเจิ้น,จูไห่ 6วัน 5คืน ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โดยรถปรับอากาศ VIPมีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทาง น้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย

Read More
112013Jul

ทัวร์เมืองปาย แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เมืองปาย แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่   3 วัน 2 คืน วันที่ 1 จุดนัดหมาย – เชียงใหม่ ………….ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย จังหวัดอุบลราชธานี โดยรถปรับอากาศ VIP มีพนักงานทัวร์ คอยดูแลตลอดการเดินทางน้ำดื่ม ผ้าเย็น พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะตามอัธยาศัย วันที่ 2 เชียงใหม่ – ออบหลวง – แม่ฮ่องสอน – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน 07.00 น. บริการอาหารเช้า ข้าวต้ม ขนมปัง กาแฟ เดินทางสู่ออบหลวง พาเที่ยว ออบหลวง แหล่งท่องเที่ยว Unseenอีกแห่งของเชียงใหม่ ชมวิว ถ่ายภาพกับออบหลวง ออกจากออบหลวง แวะชมสวนสนบ่อแก้ว เที่ยวถ้ำแก้วโกมลถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสีขาวเหมือนเกล็ดน้ำแข็ง เป็น 1 ใน Unseen ของแม่ฮ่องสอน 12.00…

Read More
102013Jul

โปรแกรมเที่ยวเมืองกาญจนบุรี-ชะอำ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว เมืองกาญจนบุรี  4 วัน 3 คืน อุบลราชธานี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-ชะอำ วันที่ 1 อุบล-กาญจนบุรี ………….ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถปรับอากาศ VIP ไปยัง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพนักงานทัวร์คอยดูแลตลอดการเดินทาง พักผ่อนหรือร้องเพลงคาราโอเกะบนรถตามอัธยาศัย วันที่ 2 นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์-น้ำตกเอราวัณ-ล่องกาญจนบุรี 05.00 น. ถึงกาญจนบุรี ทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัยที่ตลาดแม่บัวคำ(รับประทานอาหารตามอัธยาศัย) 06.15 น. นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ชม     บรรยากาศที่สวยงามสองข้างทางที่มีประวัติศาสตร์การสร้างรถไฟที่ยาวนาน 10.00 น. นำท่านชมเขื่อนศรีนครินทร์ 11.00 น. ชมน้ำตกเอราวัณ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่น้ำตกเอราวัณ(อาหารมื้อที่ 1) 13.00 น. เดินทางเข้าเมืองกาญจนบุรีชมสุสานทหารสัมพันธมิตร ชมวัดถ้ำเสือ 16.00 น. ล่องแพน้องเนยชมความงามของแม่น้ำแควน้อยรับประทานอาหาร(อาหารมื้อที่ 2)บนแพมีราตรีสัมพันธ์ (คาราโอเกะ) 20.00 น. พักที่แพน้องเนย พักผ่อน ตามอัธยาศัย วันที่ 3 กาญจนบุรี-เพชรบุรี-ชะอำ 06.00 น. อาหารเช้าในที่พัก(อาหารมื้อที่ 3) 07.00 น…

Read More