22019Jun
จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก 6วัน 5คืน

จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานกระจก 6วัน 5คืน

วันที่ 1 : อุบลฯ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 19.00 น.   ทีมงานทิชเชอร์ออนทัวร์ออกเดินทางจาก สนง.ทิชเชอร์ออนทัวร์ไปรับคณะ 21.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ  จุดนัดหมาย อ.พอบูลฯ ออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนมลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทางรับประทานอาหารเช้า+เที่ยง ตามอัธยาศัย วันที่ 2 :  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ 13.00 น.   คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์  D  สายการบิน Thai Smile โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ  ** เวลาที่เมืองจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ** 16.05…

Read More
22019Jun
โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

โปรแกรมคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 5วัน4คืน (เริ่มอุบล-คุนหมิง)

วันที่1 :  อุบลฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 13.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายออกเดินทางไปยัง กทม. โดยรถปรับอากาศ VIP บริการ ขนมลูกอม ผ้าเย็น คาราโอเกะตลอดการเดินทาง 23.55 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาน์เตอร์ W สายการบิน Shandong Airline (SC) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน วันที่ 2 :  กรุงเทพฯ – คุนหมิง -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ-นั่งกระเช้า -สวนสตรอเบอร์รี่ 03.00 น.   ออกเดินทางสู่คุนหมิง โดยสายการบินShandong Airlineเที่ยวบินที่ SC8886 (ใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง / ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) 05.00 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ยเมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน…

Read More